Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sju tusen vattendrag - om vattenvård i norr

Den 3 och 4 september 2018 var HaV:s GD Jakob Granit och medarbetare inbjudna till en konferens om vattenvård av länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Konferensen hölls i Olofsfors utanför Umeå. 

Möjligheter och utmaningar för våra län i norr

Konferensen Fysisk vattenvård i norra Sverige fokuserade på möjligheter och utmaningar som är specifika för norrlandslänen med cirka sju tusen vattendrag.

Mer än 60 procent av vattendragen uppnår inte god ekologisk status, framförallt på grund av mänsklig fysisk påverkan över lång tid. I de norra länen, mer än halva Sveriges yta, är de huvudsakliga orsakerna till fysiska påverkan vattenkraft, gamla flottleder och skogsbruk. Västernorrlands inventering visar dessutom att var tredje vägtrumma och 59 procent av dammarna i länet utgör vandringshinder. Vattenkvalitet i övrigt bedöms som god. I vissa områden finns dock utmaningar i form av försurning och höga kvicksilverkoncentrationer i vattendragen.

De fyra länen har byggt upp ett samarbete för att båda utbyta erfarenheter och för att samutnyttja resurser och kompetens. I EU Life-projekt ReBorN samarbetar man redan, men länen har också ambitioner att söka mer långsiktig finansiering för kartläggning av behov, genomförande av åtgärder och utvärdering av effekter.

- HaV har haft en långsiktig strategi att arbeta tillsammans med länsstyrelserna inom ramen för åtgärdsanslaget, som växlas upp med finansiering från EU, och på det sättet leder till konkreta åtgärder och restaurering av omfattande vattensystem, säger HaV:s GD Jakob Granit.

grävskopa arbetar med restaurering i vatten

En förmiddag med information om ReBorn-projektet på plats i Högåker, Lögdeälven, gav en tydlig bild av det omfattande restaureringsarbete som görs. Gamla flottleder, rensade på sten och klippblock med en tämligen slät botten och snabbt rinnande vatten, återställs med naturliga vandringsvägar och lekplatser. Förra årets höga vattennivåer var en utmaning, årets ovanligt låga nivåer gör grävmaskinisternas arbete lättare, men här är utmaningen att veta hur det verkligen blir när vattenflödena ökar i vinter.

bro av stockar

SCA visade hur man jobbar med ett hållbart skogsbruk och hänsyn till vattenförekomster. Att lämna vegetation kvar närmast längs med vattendraget är viktigt för kantzonens möjlighet att motverka erosion och bibehålla goda ekologiska betingelser. Att bygga en bro av virke och ris över en bäck eller å tar inte mer än ett par, tre timmar och kostar några tusenlappar i material.

bruksmiljö

Olofsfors bruk är en gammal bruksmiljö med höga kulturvärden. Här letar man efter bra och långsiktiga sätt att bygga fiskvägar mellan tre dammar med olika förutsättningar, och samtidigt bibehålla kulturmiljön och vattenförsörjningen till dagens industri.

vandringsväg för fisk

I Fällfors, Lögdeälven har man goda erfarenheter av en fiskväg i tunnel, förbi ett område med stora höjdskillnader som uppstått då man tidigare sprängt för att skapa förutsättningar för flottning.

laxmärkning

SLU demonstrerar hur det går till att märka lax. En ung hane får en sändare inopererad i buken, man tar samtidigt fjäll-prov för att fastställa ålder och dna-prov för att se fiskens ursprung. Sändaren använder akustisk signalering, som fångas upp av hydroforer längs älven. Med sändarens hjälp kan man spåra lax i upp till sju år.

sändare för fiskmärkning

Sändare för fiskmärkning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut