Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vilka förordningar och föreskrifter kan jag läsa som reglerar kraven på spårbarhet?

Här följer en kortfattad beskrivning av de förordningar och föreskrifter som reglerar kraven på spårbarhet.

 1. Förordning (EG) nr 1224/2009 (kontrollförordningen)
  Kontrollförordningen ger de grundläggande bestämmelserna om kontrollen av saluföringen inklusive kraven på spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Artikel 58 reglerar att fiskeri- och vattenbruksprodukter från havet ska vara spårbara i alla led från fångst/skörd till detaljhandelsledet. Fisk fångad eller odlad i sötvatten omfattas inte. Vidare gäller att produkter som säljs på marknaden ska vara lämpligt och synligt märkta. För att garantera spårbarhet gäller även att partier med fiskeri- och vattenbruksprodukter endast får slås ihop eller delas efter första försäljning, om det är möjligt att spåra dem tillbaka till fångst- eller skördestadiet.  Varje medlemsstat får ha sina egna system för spårbarhet men medlemsstaterna ska samarbeta med varandra för att inte spårbarhetsinformation förloras när handel över landsgränser sker. 
 2. Genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 (genomförandeförordningen).
  För att tydliggöra kontrollförordningens krav finns en genomförandeförordning. Förordningen reglerar utförligt och praktiskt hur spårbarhet ska säkerställas och anger tidsgränser för när vissa fiskeriprodukter ska vara spårbara. Från och med den 1 januari 2015 ska alla berörda fiskeri- och vattenbruksprodukter vara spårbara i enlighet med kontrollförordningens krav
 3. Förordning (EG) nr 178/2002
  Förordningen omfattar allmänna principer och krav för livsmedel och foder inklusive krav på spårbarhet. Förordningen reglerar i artikel 18 att livsmedel ska kunna spåras genom produk¬tions-, bearbetnings- och distributionskedjan. Företagarna ska kunna ange från vem de har köpt ett livsmedel respektive till vem de själva har levererat sina produkter. Vidare ska livsmedel som säljs på marknaden vara märkta eller identifierade för att underlätta spårbarhet.
 4. Genomförandeförordning (EU) nr 931/2011
  Förordningen är en genomförandeförordning till förordning 178/2002 och avser detaljerade bestämmelser om spårbarhetsinformation för livsmedel av animaliskt ursprung.
 5. Förordning (EU) nr 1379/2013 (marknadsordningen)
  Den nya marknadsordningen för fisk ersätter rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Jämfört med gällande regler utökas reglerna om konsumentinformation och märkning. Dessutom gäller reglerna även för sjögräs och alger. Reglerna om konsumentinformation finns i artiklarna 35-39.

De närmare bestämmelserna om anslutning till HaV:s system och kraven på rapportering kommer att finnas i en föreskrift från HaV.  
Övriga bestämmelser som rör livsmedel generellt finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-02-24

Sidansvarig: Webbredaktionen