Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Märkning

 • När behöver mina sålda partier vara märkta?

  Partiet ska vara märkt och partiinformationen ska vara tillgänglig för mottagaren när ägarbytet sker. Se bild.

  A49: När ska märkning och informationen finnas?

  A49: När ska märkning och informationen finnas?

 • Vad ska partierna märkas med?
 • Hur ska jag märka om jag inte rapporterat till HaV vid utleverans?

  I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett vid utleverans eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren fysiskt märka partiet med alla obligatoriska uppgifter enligt tabellen nedan.

  Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen utöver detta minimikrav.

  Identifikation

  Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  1

  Identifikationsnummer

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  2

  Leverantör – namn [1]

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  3

  Leverantör – adress [1]

  Obligatorisk

  Obligatorisk


  [1] Artikel 67.10 i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig för uppgifterna om leverantörens namn och adress.

  Ursprung

  ‌Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  4

  Produktionsmetod

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  5

  Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  6

  Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  7

  Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  8

  Vattenbruksanläggningens namn

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

  Produkt

  Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  9

  Art – FAO:s trebokstavskod

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  10

  Art – handelsbeteckning

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  11

  Art – vetenskapligt namn

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  12

  Minsta referensstorlek för bevarande

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  13

  Nettovikt, kg

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  14

  Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  15

  Fångstdatum/-period

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  16

  Produktionsdatum

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

  17

  Fångstområde

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  18

  Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  19

  Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  20

  Produktionsområde

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

  21

  Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk i vissa fall

  22

  Fiskeredskap – kategori

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  23

  Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

  Obligatorisk i vissa fall

  Obligatorisk i vissa fall

  24

  Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

  Obligatorisk i vissa fall

  Obligatorisk i vissa fall

 • Hur ska jag märka om jag säljer partier utomlands?

  I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet ej har skett vid utleverans eller då mottagaren ej är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (d.v.s. då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) ska avsändaren fysiskt märka partiet med alla obligatoriska uppgifter enligt tabellen nedan. Avsändaren kan också välja att tillföra ytterligare information i den fysiska märkningen.

  Identifikation

  Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  1

  Identifikationsnummer

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  2

  Leverantör – namn[1]

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  3

  Leverantör – adress[1]

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  Ursprung

  Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  4

  Produktionsmetod

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  5

  Fiskefartygets distriktsbeteckning. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  6

  Fiskefartygets namn. Obligatoriskt för partier som inte består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  7

  Flera fartyg. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fartyg.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  8

  Vattenbruksanläggningens namn

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

   

  Produkt

  Matris över attribut i spårbarhetssystemet från föreskrift - Vägledning

  ID

  Fysisk märkning

  Fångad

  Odlad

  9

  Art – FAO:s trebokstavskod

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  10

  Art – handelsbeteckning

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  11

  Art – vetenskapligt namn

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  12

  Minsta referensstorlek för bevarande

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  13

  Nettovikt, kg

  Obligatorisk

  Obligatorisk

  14

  Antal individer. Anges för ursprungspartier av lax.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  15

  Fångstdatum/-period

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  16

  Produktionsdatum

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

  17

  Fångstområde

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  18

  Dominerande fångstområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett fångstområde enligt definitionen i artikel 38.1.a förordning (EU) nr 1379/2013.

  Obligatorisk i vissa fall

  Ej tillämpligt

  19

  Ekonomisk zon. Obligatorisk för ursprungspartier som består av reglerade arter där artikel 67.13. a i förordning (EU) nr 404/2011 är tillämplig.

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  20

  Produktionsområde

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk

  21

  Dominerande produktionsområde. Obligatoriskt för partier som består av blandade partier från mer än ett produktionsområde enligt definitionen i artikel 38.1.c i förordning (EU) nr 1379/2013.

  Ej tillämpligt

  Obligatorisk i vissa fall

  22

  Fiskeredskap – kategori

  Obligatorisk

  Ej tillämpligt

  23

  Upptinad. Om partiet tidigare varit fryst.

  Obligatorisk i vissa fall

  Obligatorisk i vissa fall

  24

  Datum för minsta hållbarhet. När artikel 35.1. e i förordning (EU) nr 1379/2013 är tillämplig.

  Obligatorisk i vissa fall

  Obligatorisk i vissa fall

 • Hur måste jag fysiskt märka om jag redan rapporterat partiinformationen till min köpare via HaV?

  I de fall då all obligatorisk information har rapporterats innan utleverans och då mottagaren är registrerad i det centrala IT-systemet hos HaV räcker det med att partiet märks med dess unika identitetsnummer. Mottagaren och behöriga myndigheter får då tillgång till all partiinformation via det centrala IT-systemet hos HaV.

  HaV rekommenderar dock att avsändare som väljer detta förenklade märkningsförfarande även etablerar alternativa sätt att förmedla partiinformation till mottagaren till exempel via leveransavisering, följesedel, fysisk märkning. Detta för att undvika absoluta beroenden av det centrala IT-systemet hos HaV, vars tillgänglighet över tid inte kan förutsättas på grund av såväl interna som externa faktorer.

 • Hur ska jag märka när jag säljer till en slutkonsument?

  Vid försäljning till slutkonsument är det endast konsumentinformationen i tabellen nedan som behöver förmedlas till konsumenten. Utöver detta ställer livsmedelslagstiftningen specifika krav på fysisk märkning av konsumentförpackade fiskeriprodukter, vilket inte beskrivs i detta dokument.

  Information som behöver fömedlas

  Konsument-information

  Obligatoriskt när produktions­metoden är "Fångad i havet"

  Obligatoriskt när produktions­metoden är "Odlad"

  Produktions­metod

  Ja

  Ja

  Fångstområde

  Ja

  -

  Dominerande Fångstområde

  I före­kommande fall

  -

  Fångstredskap

  Ja

  -

  Produktions­område

  -

  Ja

  Dominerande Produktions­område

  -

  I före­kommande fall

  Artens handels­beteckning

  Ja

  Ja

  Artens veten­skapliga namn

  Ja

  Ja

  Upptinat

  I före­kommande fall

  I före­kommande fall

  Datum för minsta hållbarhet

  I före­kommande fall

  I före­kommande fall

   

 • Kan jag använda mig av streckkoder?

  En streckkod kan användas för att märka med partiet med dess identitetsnummer Detta kan underlätta hanteringen (t.ex. ankomstregistrering) för de mottagare som är anslutna till spårbarhetssystemet.  Bilden nedan visar ett exempel på etikett som innehåller partiets identitetsnummer i klartext och som en streckkod. Vid märkning med denna typ av streckkod måste partiinformationen endera redan vara överförd (rapporterad) till det centrala IT-systemet, finnas i övrig märkning på partiet eller i en följesedel med referens till partiet.

  streckkod

  Partiet kan även förses med en mer omfattande streckkod (data matrix) som innehåller all relevant partiinformation. Detta kan underlätta hanteringen för mottagare som vill få direkt åtkomst till partiinformationen via sina streckkodsläsare utan att behöva göra uppslag mot det centrala IT-systemet hos HaV. Bilden nedan visar exempel på data matrix som fästs på partiet, innehållande fullständig partiinformation.

  data matrix
 • Hur kommer HaV kontrollera efterlevnad?

  Som ett led i att åstadkomma en effektivare tillsyn kommer HaV att genomföra automatiserade korskontroller på den information som rapporteras i loggböcker, kustfiskejournaler, avräkningsnotor, fångstintyg och i spårbarhetssystemet.

  Samtidigt etableras ett administrativt sanktionssystem, med vilket HaV får möjlighet att utfärda ekonomiska sanktioner till berörda företag som inte lever upp till kraven på spårbarhet (partiindelning, fysisk märkning och elektronisk rapportering). Det administrativa sanktionssystemet är under utformning och kommer att presenteras under 2017. Överträdelser av bestämmelser som inte omfattas av sanktionssystemet hanteras straffrättsligt.

  Se även tidplan för spårbarhet.

 • Hur skall jag göra när ett parti kommer utan märkning?

  Om partiet är helt utan märkning så måste du för att kunna sälja vidare partiet ta reda på vem som har levererat partiet till dig. När du fått tag i leverantören så ska denne kunna informera dig om vilket partinummer partiet har.

  Förutsatt att din leverantör har rapporterat partiet i spårbarhetssystemet så kan du se all partiinformation när du loggar in i systemet. Om din leverantör inte har rapporterat måste du få all partiinformation från din leverantör och själv göra en ankomstregistrering av partiet.

 • Om vi har produkter som är med flera artiklar i samma förpackning till exempel fisktärningar (torsk och sej) behöver vi fysiskt märka dessa artiklar med dubbel information på förpackning och följesedel?

  Ja, detta blir 2 partier i en förpackning. Ni kan dock nyttja möjligheten att ha en referens märkt på artiklarna som även återfinns på till exempel en följesedel där partinummer och all information finns angiven (grossistled fram till detaljist)

 • Ska partinumret vara både maskinläsbart och i klartext?

  Kravet är i klartext. Maskinläsbar kod är frivilligt.

 • Hur ska jag tillgängliggöra informationen till ett företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet?

  I de fall då rapportering till det centrala IT-systemet inte har skett vid tidpunkten för ägarbytet eller då mottagaren inte är ansluten till det svenska spårbarhetssystemet (det vill säga då mottagaren är en svensk detaljist eller en utländsk aktör) så måste du som säljare tillse att alla obligatoriska uppgifter om partiet är tillgängliga för köparen vid ägarbytet.

  Som säljare har du då olika möjligheter för att tillgängliggöra informationen till köparen. Du kan välja att:

  • märka med en streckkod som innehåller partinummer (P.id) och all information om partiet
  • märka partiet med partinummer och skicka med all informationen på ett handelsdokument (följesedel på papper)
  • märka partiet med partinummer och överföra informationen
   elektroniskt till köparen, till exempel via mejl eller i ett gemensamt affärssystem.
  Illustration - Tillgängliggöra information till företag som ej har tillgång till spårbarhetssystemet.

  Observera att partiet ska vid ägarbytet alltid minst ska vara märkt med ett
  partinummer, eller för 2 & 3 ovan, en unik referens till ett partinummer,
  som även återfinns på följesedeln (handelsdokument) eller mejlet där resterande partiinformation också finns.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-03-10

Sidansvarig: Webbredaktionen