Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

översiktsplan (kommunal)

Enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen skall alla kommuner ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Planen skall visa de stora dragen i fråga om användningen av mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen skall ge vägledning för andra beslut om hur mark, vatten och bebyggd miljö skall användas. En översiktsplan är inte juridiskt bindande för myndigheter eller enskilda. I planen skall kommunen redovisa olika allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas. Där skall också redovisas hur kommunen avser att tillgodose förekommande riksintressen och gällande miljökvalitetsnormer.

När planen upprättas eller ändras skall kommunen samråda med berörda myndigheter, sammanslutningar och enskilda som berörs samt också samråda med länsstyrelsen (som har att ta till vara och samordna statens intressen). För vissa delar av kommunen kan kommunen öka översiktsplanens detaljeringsgrad. Sådana delar av översiktsplanen, som innehåller mer detaljerad information och detaljerade riktlinjer, brukar kallas fördjupad översiktsplan eller delöversiktsplan. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut