Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Ordbok

Vi använder många svåra ord och förkortningar. I ordboken förklarar vi några av de vanligaste av dessa ord. Tipsa oss gärna om sådant du tycker saknas.

kontrollerande övervakning

Övervakning enligt Vattendirektivet ska ske i form av kontrollerande övervakning, operativ övervakning respektive undersökande övervakning i ytvatten, grundvatten och skyddade områden. Kontrollerande övervakning syftar till att ge en bred och heltäckande beskrivning av tillståndet i ett stort antal representativa vattenförekomster. Övervakningen ska möjliggöra en bedömning av påverkan,
långsiktiga förändringar samt om dessa är resultatet av mänsklig påverkan, och
därmed ligga till grund för framtida utformning av övervakningsprogrammen.

Så länge god status inte uppnåtts vad gäller biologiska och
hydromorfologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer samt förorenande
ämnen i avrinningsområdet ska kontrollerande övervakning ske inom ramen för
varje förvaltningsplan. När god status uppnåtts kan den utföras inom var tredje
förvaltningsplan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut