Hitta på sidan

Kort om spårbarhet i Sverige

HaV har i flera år arbetat med att ta fram ett spårbarhetssystem för att följa fiskens väg från hav till tallrik. Här kan du i korthet läsa mer om införandet av spårbarhetssystemet.

Varför införs spårbarhet?

Det är viktigt att fisk som fångas eller odlas kan spåras hela vägen från fångsten eller skörden och ända fram till den som slutligen konsumerar fisken. Konsumenten ska kunna känna sig trygg med informationen om var, när och hur fisket eller odlingen skett.

Det är också viktigt för myndig­heterna att kunna spåra tillbaka produkterna från detaljhandeln till fångst- eller odlingsledet och på så sätt kontrollera att fiskares och odlares uppgifter om landningar eller skörd stämmer. Den ökade spår­barheten blir därmed ett verktyg för att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar på så sätt till att fisket blir mer hållbart. Det var myndigheternas behov av förbättrad fångstinformation och kon­sumen­ternas behov av säkrare konsumentinformation som gjorde att EU strängare krav på spårbarhet än de som gäller generellt för livsmedel.

Läs mer om bakgrunden till införandet av spårbarhetssystemet

Fisk i låda.

Foto: Natalie Greppi/HaV

Hur spårar vi fisken och vilka företag berörs?

Alla företag från fiskare och odlare till detaljhandlare omfattas på något sätt av kraven på spårbarhet. Inför den första försäljningen ska fångsten eller skörden indelas i partier.

I princip omfattar spår­bar­heten alla fiskeri- och vattenbruksprodukter som kommer från fiske eller odling i havet inom EU, och som ska användas som livsmedel. Det är den som köper av fiskare eller odlare i första ledet som star­tar spårbarhetskedjan genom att märka partierna och lämna information om dem i Havs- och vatten­myn­dighetens spårbarhetssystem. Alla företag därefter ska också mär­ka och lämna information till spår­barhets­systemet då de säljer partier till andra företag. Kraven gäller fram till ledet närmast innan detalj­handeln, det vill säga till och med det företag som levererar till en detaljhandlare.

Spår­barhets­kedjan kan också sluta tidigare om ett företag tillverkar produkter som inte längre omfattas av kraven, till exempel då fisken ska användas till djurfoder. Om partier delas eller slås samman efter den första försäljningen så ska det framgå av märkningen och den information som lämnas till spårbarhetssystemet. Just sammanslagning och delning av partier ställer stora krav på den interna spårbarheten, det vill säga hur sålda partier kan spåras tillbaka internt inom företaget till de köpta partierna. 

Läs mer om vilka som omfattas

Hur arbetar vi med införandet i Sverige?

EU ställer krav på att företagen ska ha ett system med informationsöverföring som täcker hela kedjan från fisket eller odlingen fram till detaljhandeln. Vidare ställer EU krav på att märkningen ska följa en internationell standard och att det ska finnas en koppling mellan märkningen och den information som spårbarhetssystemet innehåller. Det har tidigare beslutats att Sverige skulle utveckla ett centralt elektroniskt system åt företagen. Sverige sökte och beviljades ekonomiskt stöd av EU för utvecklingen av det system som nu är under införande. Både märkning och systemet använder en världsstandard från GS1. Företagen kan lämna information till systemet via en manuell e-tjänst på Havs- och vattenmyndighetes webbplats, eller via en automatiserad bastjänst där företagets affärssystem är integrerat med spårbarhetssystemet. Många företag har deltagit i den pilotverksamhet som har bedrivits och som fortfarande bedrivs i samband med att det nationella systemet utvecklas.

När ska utökade kraven spårbarhet för fiskeriprodukter vara infört i Sverige?

De utökade kraven om spårbarhet ska vara införda 1 januari 2019.

Publicerad: 2016-10-06
Uppdaterad: 2018-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion