Versionshistorik

Här visas tidigare versioner av e-tjänsten EFR

Tidigare versioner

Nytt i senaste versionen

2023-06-07
Val av Fiske i havet eller av Sötvattensfiske behöver göras vid varje påbörjad fiskerapport och nu är datumet för förhandsanmälan av lax markerad i kalendern.

Ny funktionalitet:

 • Datum för Förhandsanmälan vid laxfiske är nu markerat i fångstrapportens kalender, understuket, för Datum till sjöss.

Förbättringar/ändring av befintlig funktionalitet:

 • Förifyllt förslag av typ av fiskerapport tas bort och ska väljas då en ny fiskerapport ska påbörjas. Välj mellan Fiske i havet eller Sötvattensfiske.
 • I kalendern för Redskapsdagar kan endast datum anges inom samma kalendermånad. OBS! Gäller inte för fångstrapportering av lax i Östersjön, lax i sötvatten eller fiske av makrill.
  Tips! Har datum valts inom en månad måste dessa raderas innan datum i en ny månad kan väljas.
 • Buggfix för bättre prestanda.

Textförändringar

 • Rubriken Registrera fångst är ändrad till Registrera fiske.
 • Rubrik tillagd vid Datum till sjöss.
 • Under fliken Mina uppgifter och Uppgifter om mitt fiske har sidan uppdaterats med ny information om åtkomst till e-tjänsten Mina sidor:

Uppgifter om mitt fiske

När du loggar in på HaV:s webbplats har du åtkomst till e-tjänsten Mitt fiske. Där kan du se och sammanställa samt skriva ut uppgifter från dina inrapporterade fångster, dagar till sjöss och rovdjursskador.

Du kan läsa mer om e-tjänsten på HaV:s webbplats: Mitt fiske

Använd gärna en surfplatta eller dator eftersom e-tjänsten Mitt fiske inte är anpassad för mobilanvändning.

Nytt i senaste versionen

2023-05-03
Version 12 ger möjlighet till en genväg för att snabbstarta en fiskerapport utifrån tidigare rapporter och val av fiskeperiod är inte längre begränsad till fiskelicensen.

Ny funktionalitet

 • Tryck på den gröna knappen med en stjärna, intill knappen Påbörja ny rapport, för en genväg till att Snabbstarta en fiskerapport. Du får ett förslag som baseras på tidigare fiskerapport med uppgifter beroende av fiske i havet eller i sötvatten. Typ av fiske, fartyg eller fångstområde samt eventuell målart. Tryck Nästa för att komma till fiskerapportens startsida alternativt Avbryt för att själv fylla i gällande uppgifter.

I Kustfiskerapport

 • Inför varje årsskifte kommer dina anmälda ålsumpar automatiskt tas bort från din lista. Nytt meddelande kommer skickas som påminnelse

I Sötvattensrapport

 • Saknas den sjö eller vattendrag i Sök-listan där du ska fångstrapportera dit fiske kommer det nu upp ett textmeddelande om att kontakta FMC för åtgärd.

Förbättringar/ändring i funktionalitet

 • Val av fiskeperiod för fångstrapportering är inte längre begränsat till gällande fiskelicensens.

Textförändringar

 • Under Mina uppgifter och Hantera samfiske framgår nu att det endast gäller samfiske i havet.
 • PDF-filen för Inskickad fiskerapport har kompletteras med ytterligare uppgifter för förtydligande.

Nytt i senaste versionen

I version 11 finns nu möjlighet att skapa en PDF för utskrift, att exportera eller spara ner en inskickad fiskerapport. Kalendern har fått en knapp för att välja eller rensa alla datum.

Ny funktionalitet

 • En ny funktion finns för att skapa en PDF-fil av inskickade fiskerapporter. Du hittar funktionen under Inskickade rapporter . Klicka sen på vald fiskerapport och skrolla längst ner på sidan. Klicka på Skapa PDF av fiskerapport som du sen kan skriva ut, exportera med e-post eller spara ner på din telefon eller dator.
 • I Kalendern finns nu en knapp för att Välj alla datum eller Rensa alla angivna datum för enklare inmatning.

Textförändringar

Flera förklarande texter har tillkommit, exempelvis:

 • I Kalendern visas en hjälptext för vilka dagar som kan anges.
 • Förhandsanmälan har utöver klockslag kompletterats med veckodag för vilken anmäla gäller.
 • Granska och skicka ersätter knappen Skicka till HaV
 • Fiskerapporter namnges alltid med det datum då den skapades/påbörjades.

I Sötvattensrapport

 • Vid val av fiske i någon av de fem stora sjöarna framgår, utöver namnet, den kod som anges i regelverket.
 • Arten Lax (SAL) i sötvattensfiske anges nu utan att uppge vild/odlad.

Nytt i senaste versionen

Version 10 är uppdaterad med funktion för positionsanmälan av fasta fällor inom laxfisket och för ålsumpar. Vid samfiske kommer vid händelse av redigering bådas rapporter tas bort och det går nu att ange Provfiske.

Ny funktionalitet

Anmälan av position för fasta fällor och ålsump görs nu direkt i e-tjänsten under fliken Mina uppgifter.

Positionsanmälan för laxfällor

 • Lägg till ny laxfälla (position och namn)
 • Annullera anmäld laxfälla
 • Se lista över anmälda fällor med anmälda uppgifter och status

Positionsanmälan för ålsumpar

 • Lägg till ny ålsump (position, namn och fritextfält för kommentar)
 • Annullera anmäld ålsump
 • Se lista över anmälda fällor med anmälda uppgifter och status

Samfiske
Har du kontaktat FMC för redigering av samfiske, för att lägga till ny eller ta bort, kommer en notis/meddelande om detta i EFR till både dig och samfiskaren. Gäller redigeringen en borttagning av samfiske tas även samfiskerapporten bort från samfiskarens kvittenslista (Inskickade rapporter).

Provfiske
Under fliken Mina uppgifter kan en Inställning om provfiske anges som visas när du skapar en ny fiskerapport. Rekommenderas att vara avslagen om fiske med vetenskapligt fiske ej bedrivs.

Förändring av funktionalitet

 • Ange fångstområde
  Vid fiske av lax i Östersjön kan du nu ange en tidigare anmäld fälla som fångstområde. Klicka på fliken Mina fällor under Ange position.
 • Rovdjursskadat redskap?
  Ett reglage ska slås på för att ange mängden skadade redskap.
 • Redskapsdatum och Datum till sjöss kan i sammanställningen under Skicka till HaV och i Kvittens av inskickade rapporter nu ses tydligare genom att klicka på Visa i kalendern.
 • Justerade Redskapsdatum och Datum till sjöss visar i Meddelandet/notis både föregående värde och nytt värde.
 • Vid skapande av ny rapport går det inte att välja datum i kalendern tidigare än fiskelicensens från-datum.
 • När Övriga redskap (kod 001), anges i kustfiskejournalen har obligatoriska fält anpassats.

Sötvattensrapport

 • För att ange rätt Delområde i Sötvattensrapporten vid fiske i någon av de fem stora sjöarna finns nu en kartbild som öppnas genom att klicka på länken Information om delområde.

Textförändringar

 • Varje angivet redskap i kustfiskejournalen har fått utökad beskrivning i etiketten med position och redskapsmängd, så att lika redskap kan skiljas åt.
 • Varje angivet redskap i sötvattensjournalen har fått utökad beskrivning i etiketten med redskapsmängd, så att lika redskap kan skiljas åt.
 • Redskapsmängd anges nu istället för tidigare rubrik Mängd .
 • Delområde vid fiske i någon av de fem stora sjöarna i Sötvattensrapporten har nu utöver namnet även den sifferkod som framgår av regelverket. Länk till kartbild genom att klicka på Information om delområde.
 • Delområde framgår i rubriken på huvudsidan för varje Sötvattensrapport.
 • Sökfältet för art och redskap visar nu Sök alla.

Nytt i senaste versionen

2022-11-23
Nu har rapportering för fiske i sötvatten lanserats i e-tjänsten. Fångstrapporteringen omfattar de nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari, för fiske i de fem stora sjöarna och övriga sjöar och vattendrag.

Ny funktionalitet

Rapportering av sötvattensfiske beskrivs under varje avsnitt i användarguiden.

 • Ny vy där du kan välja Typ av fiske. Välj rapportering för Fiske i havet eller Sötvattensfiske
 • Fritextkommentar vid okänd art (MZZ) kan nu fyllas i.

Skicka till HaV

Beskrivningen i fritextfältet, syns i sammanställningen vid Skicka in till HaV. Beskrivningen syn även i Kvittens av inskickad fiskerapport.

Påbörja rapportering

Vid val av målart under Vad ska du fiska finns nu en beskrivande text vad de olika alternativen innebär.

Förändring av funktionalitet

 • Relationen/ valideringen mellan redskapsmängd och skadad mängd tas bort så att fiskaren nu kan rapportera skadad mängd för hela perioden på samma redskap (gäller därmed även sötvattensfiske)
 • Datumväljarens "klar-knapp" syns nu i liggande läge på en smarttelefon eller surfplatta

Textförändringar

 • Tillbaka-knappen byter namn till att visa namn på föregående sida för en tydligare navigation
 • Målart makrill ändras till Makrill i Västerhavet
 • Lax i Östersjön framgår nu i rubriken på rapporten
 • Fartygets distriktsbeteckning finns nu med under licensinformationen
 • Helgdagar är tydligare markerade i kalendern
 • Logga ut-knappen flyttas från avsnittet "Hjälp/Info" till "Mina Uppgifter"
 • Funktionen för Händelselogg, Fångstsaldo och Incidenter tas bort. Incidenter flyttas till menyn/fliken "Mina uppgifter"

22-10-12
Nu får du en påminnelse när det är aktuellt att förnya fiskelicensen, ett nytt sätt att radera uppgifter, tydligare fältrubriker samt några textjusteringar.

Du blir nu påmind att förnya fiskelicensen direkt i e-tjänsten. Första gången 5 månader innan utgångsdatum.

Radera ett ifyllt redskap eller art görs nu genom att klicka på redskapet/arten som ska tas bort och klicka på den röda texten Ta bort redskap/art och klicka därefter på Bekräfta borttagning.

Kalendern under Datum till sjöss visar nu årtal och veckan börjar nu med måndagar.

Rapportera arter:

 • Om fåglar (AV1) eller säl (ZPX) anges ska nu Antal anges under Utkast DIS
 • När Övriga marina arter (MZZ) anges ska fritextfältet * Ange art eller beskriv arten fyllas i.

Visa fältrubriker har förtydligats, exempelvis:

 • Ange antal dagar till sjöss med fartyget ersatt av Ange datum till sjöss i kalendern
 • Påbörja ny rapporterting ersatt av Påbörja ny rapport
 • Maska ändrad till Diagonalmaska.
 • Knappen Skicka in heter nu Skicka till HaV

Några textförändringar har gjorts, exempelvis:

 • Rubrik som visar vilken typ av rapport som ska skickas in under Skicka till HaV
 • Loggblandsnummer ändras till "Rapportnummer" under Inskickade rapporter
 • Under Redskap byts "Redskapsdagar" till "Redskapsdatum
Publicerad: 2022-12-09
Sidansvarig: Webbredaktion