M 10805-15 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 10805-15
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2016-12-14
Kommun: Aneby

Slutsats

Befintlig infiltration från 1997 ansågs kunna kompletteras med fosforfällning eller liknande för att uppnå hög skyddsnivå. Kostnaden ansågs rimlig eftersom recipienten var starkt övergödd.

Utsläpp av WC-spillvatten förbjöds.

Referat

En tillsynsmyndighet förbjöd wc-spillvattenutsläpp till en slamavskiljare med efterföljande infiltration anlagd 1997, såvida inte fastighetsägaren innan förbudet trädde i kraft hade visat att anläggningen uppfyllde kravet på minst 90% reduktion av fosfor och BOD. Motivet för förbudet var en modellberäkning som visat att avloppsanläggningarna i delavrinningsområdet behövde uppgraderas till hög skyddsnivå för att recipienten skulle ha möjlighet att nå god ekologisk status.

Ur domskälen: ”Vid prövningen av en enskild avloppsanläggning ska enligt praxis hänsyn tas till förhållandena det större område inom vilket den aktuella fastigheten ingår och beaktas vad följden skulle bli av en generell utbredning av avloppsanläggningar liknande den som prövas (jfr RÅ 1994 ref. 59, MÖD 2006:27 och 2006:53 samt Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 januari 2013 i mål nr M 5065-12). Detta innebär att även om avloppsanläggningen har begränsad påverkan på Svartån, kan det enligt nämndens modellberäkning inte uteslutas att anläggningen har en påverkan genom att den är belägen i det aktuella området. Följden av flera avloppsanläggningar i området med rening som inte motsvarar hög skyddsnivå måste beaktas. Därmed kan krav på hög skyddsnivå för den aktuella anläggningen ställas enligt 2 kap. 3 § miljöbalken om det inte anses orimligt enligt 7 § i samma kapitel. I detta fall har både nämnden och Havs- och vattenmyndigheten gett exempel på tekniska lösningar som kan vidtas för att anläggningen ska nå upp till de krav som ställs. Kostnaden för att uppgradera infiltrationen har angetts till mindre än 5 000 kr per år. Mot bakgrund av dessa omständigheter kan det inte anses orimligt att ställa krav på hög skyddsnivå för anläggningen och därmed förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten.”

Mark- och miljööverdomstolen hade synpunkter på utformningen av beslutet och ändrade tillsynsmyndighetens beslut så att utsläppet av wc-spillvatten förbjöds. den ursprungliga formuleringen ansågs omöjlig att efterkomma.