M 5811-12 Mark- och miljööverdomstolen

Målnummer: M 5811-12
Beslutande myndighet: Mark- och miljööverdomstolen
Avgörandedatum: 2012-12-06
Kommun: Köping

Slutsats

Vite dömdes ut även om fastighetsägaren följt beslutet – men för sent.

Sammanfattning

Tillsynsmyndigheten förbjöd vid vite utsläpp av avloppsvatten från fastighetens bristfälliga avloppsanläggning. Förbudet gällde från den 20 juni 2011 och tillsynsmyndigheten hade konstaterat att anläggningen inte åtgärdats den 15 juni 2012. Ansökan om utdömande gjordes därför.

MÖD anförde att i ett mål om utdömande av vite ska domstolen pröva om det föreläggande som ansökan avser är lagligen grundat, om föreläggandet har delgetts adressaten, om det har vunnit laga kraft och om den som har vitesförelagts har brutit mot föreläggandet. Om föreläggandet har brutits mot ska domstolen pröva om det funnits giltigt hinder att följa föreläggandet. Om det finns förutsättningar för att vitet ska dömas ut ska domstolen även pröva vitets storlek och beakta om det finns särskilda skäl att jämka det. MÖD fann att förutsättningarna var uppfyllda för att döma ut vitet. Några särskilda skäl att underlåta förelåg inte.