Projekt små avlopp 2017

Stöd för projekt små avlopp 2017

Sökande


Titel


Beviljade

medel 2017 (kr)

Beviljade

medel 2018 (kr)

Luleå tekniska universitet

Mikroflora i markbaserade reningsanläggningar

228 530

255 795

RISE

Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält, kompettering

219 900

80 000

SLU Institutionen för energi och teknik

Reningskapacitet av patogener och långsiktig rening av övergödande ämnen i impregnerad biokol och tvåstegbiokolanläggningar

422 829

337 497

Umeå universitet

Reduktion av organiska substanser i avloppsvatten vid infiltrationsanläggningar

267 000

211 000

RISE

Läkemedel i källsorterade avloppsfraktioner - en kunskapssammanställning

230 400


Hans Sörqvist Byggnadesteknik och Arkitektur

Utveckling av skärgårdstoaletter för naturhamnar

60 000

60 000

RISE

Kvalitetssäkring av bergkross och naturgrus som filtermaterial i markbäddar

254 600

252 000

JTI

Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

168 738


WSP

Registrering av uppgifter som små avlopp

335 000


WSP

GIS-stöd för prövning av små avlopp

655 800


JTI

Etablering av faktablad för markbaserad rening, förstudie

65 000


SLU

Biokol i små avloppsanläggningar: Långsiktig reningskapacitet och förbättrad avloppsrening av övergödande ämnen

100 000


Summa


3 007 797

1196292

Bedömning av intresseanmälningar

Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittämnen från små avloppsanläggningar.

En beredningsgrupp har granskat ansökningarna och värderat dem utifrån ett antal kriterier. Det som har premierats är bland annat bidrag till ny kunskap, hög implementeringsmöjlighet, samverkan med andra aktörer samt annan medfinansiering.

Publicerad: 2017-06-13
Uppdaterad: 2018-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion