Regionala vattenförsörjningsplaner 5 oktober 2020

Regionala vattenförsörjningsplaner i landet 2020

Lägesbild av länsstyrelsernas arbete med att ta fram och uppdatera planer i Sverige.2. Finns en regional vattenförsörjningsplan för ert län/region?
2. Finns en regional vattenförsörjningsplan för ert län/region?4. I arbetet med planen har ni samarbetat/haft utbyte med andra aktörer (än kommunerna)?
4. I arbetet med planen har ni samarbetat/haft utbyte med andra aktörer (än kommunerna)?

5. Upplever ni att länets kommuner använder den regionala vattenförsörjningsplanen som stöd i sin fysiska planering?
5. Upplever ni att länets kommuner använder den regionala vattenförsörjningsplanen som stöd i sin fysiska planering?

7. Använder länsstyrelsen själva den regionala vattenförsörjningsplanen?
7. Använder länsstyrelsen själva den regionala vattenförsörjningsplanen?
8. Används vattenförsörjningsplanen som stöd inom miljöskydd och vid nya tillstånd eller prioritering av tillsyn ?
8. Används vattenförsörjningsplanen som stöd inom miljöskydd och vid nya tillstånd eller prioritering av tillsyn ?9. Upplever ni att planen har bidragit till ökad förmåga att hantera vattenbrist?
9. Upplever ni att planen har bidragit till ökad förmåga att hantera vattenbrist?10. Har arbetet att ta fram planerna bidragit till att ni fått ny kunskap om områden där det råder en konkurrenssituation om vatten?
10. Har arbetet att ta fram planerna bidragit till att ni fått ny kunskap om områden där det råder en konkurrenssituation om vatten?11. Vad bedömer ni är de främsta hoten mot er vattenförsörjning? (Flera alternativ kan kryssas i)
11. Vad bedömer ni är de främsta hoten mot er vattenförsörjning? (Flera alternativ kan kryssas i)


12. Finns det områden där det råder en konkurrenssituation om vatten i ert län?
12. Finns det områden där det råder en konkurrenssituation om vatten i ert län?13. Innehåller er vattenförsörjningsplan konkreta förslag till åtgärder?
13. Innehåller er vattenförsörjningsplan konkreta förslag till åtgärder?
14. Om ja på fråga 13: Har några av de föreslagna åtgärderna genomförts?
14. Om ja på fråga 13: Har några av de föreslagna åtgärderna genomförts?
Om inga åtgärder har genomförts, varför inte? (Flera alternativ kan kryssas i)
Om inga åtgärder har genomförts, varför inte? (Flera alternativ kan kryssas i)


Vattenanvändning och bedömning av framtida behov för både hushåll och verksamheter
Vattenanvändning och bedömning av framtida behov för både hushåll och verksamheter


Bedömning och prioritering av vattenresurser
Bedömning och prioritering av vattenresurser


Riskbedömning
Riskbedömning


Åtgärder för att säkra vattenförsörjningen
Åtgärder för att säkra vattenförsörjningen


Identifiering av områden som har eller riskerar att få brist på vatten av tillräckligt god kvalitet
Identifiering av områden som har eller riskerar att få brist på vatten av tillräckligt god kvalitet


Enskild vattenförsörjning
Enskild vattenförsörjning


Hänsyn till frågor om informationssäkerhet och sekretess
Hänsyn till frågor om informationssäkerhet och sekretess


19. Finns det en plan för hur den regionala vattenförsörjningsplanen ska följas upp?
19. Finns det en plan för hur den regionala vattenförsörjningsplanen ska följas upp?
20. Vilka befintliga rapporter och riktlinjer har ni använt och haft nytta av i framtagandet av er regionala vattenförsörjningsplan? (Flera alternativ kan kryssas i)
20. Vilka befintliga rapporter och riktlinjer har ni använt och haft nytta av i framtagandet av er regionala vattenförsörjningsplan? (Flera alternativ kan kryssas i)
21. Vad behövs mer vägledning kring?
21. Vad behövs mer vägledning kring?Dina e-postadress sparas endast för besked om att vi mottagit ditt svar. Läs mer om hur HaV behandlar dina personuppgifter här.

Publicerad: 2020-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion