Aktuellt 11 maj 2023

Sök ekonomiskt bidrag för deltagande i Ices

Forskningsrådet Formas bidrar med 500 000 kr till svenska forskare för att delta i olika arbetsgrupper inom det Internationella havsforskningsrådet, Ices, under 2023.

Foto: Natalie Greppi/Havs- och vattenmyndigheten

Syftet är att stödja ett mer långsiktigt kunskapsbyggande, en kompetensbreddning samt att skapa ett bredare nätverk av forskare som kan bidra till den plattform för havsmiljöforskning som Ices utgör.

– Svenska forskare som deltar i expertgrupper inom Ices tillför expertis. Samtidigt kan de ta del av kunskap från hela världen, säger Emma Sernland, utredare vid HaV.

I samråd med HaV och Sveriges delegat i Ices vetenskapliga kommitté bistår Havsmiljöinstitutet Formas med att göra ett urval bland de ansökningar som kommer in. Baserat på detta underlag fattar Formas beslut om vilka forskare som ska få bidrag. Budgeten beräknas täcka kostnader för sammanlagt åtta forskare att delta i olika arbetsgrupper. Sista ansökningsdag är 9 juni 2023.

HaV arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

– Tack vare det nationella forskningsprogrammet hav och vatten kan vi öka Sveriges deltagande i ICES-arbetsgrupper som är viktiga för förvaltningen. Detta leder till bättre kunskap och beslutsunderlag för havsförvaltningen, inklusive EUs och den nationella förvaltningen av fisk, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen på HaV.

Läs mer på Havsmiljöinstitutets webbplats

Vad är Ices?

Ices är en mellanstatlig organisation med målsättningen att utveckla och dela vetenskaplig kunskap om marina ekosystem och de tjänster som dessa ger. Kunskapen används för att ge vetenskapliga råd om bevarande, förvaltning och hållbart nyttjande.
Redan idag deltar många svenska forskare i Ices olika arbetsgrupper och finansieras då främst av de myndigheter och institut som är uppdragsgivare. Det finns dock behov av en kompletterande finansiering, då forskning ofta har en lång tidshorisont.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2023-05-11
Sidansvarig: Webbredaktion