Utlysning av medel för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019

Havs- och vattenmyndigheten utlyser särskilda medel för länsstyrelsernas arbete med limniska miljöer.

Satsningen ska bidra till att stärka arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Utlysningen är indelad i tre områden

  1. Skydd och långsiktigt bevarande av sjö- och vattendragsmiljöer med särskilt höga naturvärden
  2. Metodutveckling och åtgärder mot invasiva främmande arter i limniska miljöer
  3. Fysisk och hydrologisk restaurering av limniska miljöer

Åtgärderna ska genomföras under perioden 2019 - 2020. Projekt där huvuddelen av kostnaderna utfaller under 2019 kommer att prioriteras vid bedömningen av ansökningarna.

Ansökan ska ske på ansökningsfilerna här på sidan och vara inkommen till Havs- och vattenmyndigheten senast den 31 maj 2019.

Vad kan man söka medel för inom områdena?

1. Skydd och bevarande av sjö- och vattendragsmiljöer med särskilt höga naturvärden (dnr 1700-2019)

Havs- och vattenmyndigheten avser med denna utlysning att förstärka länsstyrelsernas möjligheter att slutföra ärenden och stärka arbetet med att genomföra skydd och långsiktigt bevarande av sjö- och vattendragsmiljöer med särskilt höga naturvärden. Utlysningen avser vattenmiljöer som är utpekade som nationellt särskilt värdefulla ur naturvårdssyfte i databasen Värdefulla vatten eller vattenmiljöer som har eller antas ha motsvarande höga limniska naturvärden.

Medel kan sökas för att hämta in och ta fram kunskaps- och beslutsunderlag inför bildande av områdesskydd. Projekten ska resultera i förslag till beslutsdokument och i förekommande fall skötselplaner eller bevarandeplaner. Om skyddet avser bildande av naturreservat ska besluten följa Havs- och vattenmyndighetens anvisningar för limniska inriktade naturreservat (HaV rapport nr 2016:32).

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av området eller områdena och de limniska naturvärden som avses skyddas. Idag oskyddade sjöar och vattendrag med dokumenterade höga limniska naturvärden kommer att prioriteras högst i det slutliga urvalet.

Kontaktperson: Erik Törnblom erik.tornblom@havochvatten.se

2. Metodutveckling och åtgärder mot invasiva främmande arter i limniska miljöer (dnr 1701-2019)


Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald globalt. De kan tränga undan inhemska arter, men också ha negativa effekter på människors hälsa och kosta samhället stora belopp genom destruktiv påverkan på miljön och produktionen inom jord- skogs- och vattenbruk. Främmande arter som finns i svensk natur eller i våra närområden har riskklassificerats och arter som har mycket hög invasionspotential och ekologisk effekt har identifierats. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det är angeläget att konkreta insatser genomförs snarast mot dessa arter för att värna den biologiska mångfalden och undvika stora framtida samhällskostnader. Vi bedömer att det även finns behov för utveckling av metoder så att arbetet kan ske så kostnadseffektivt som möjligt.

Medel kan sökas för metodutveckling och konkreta åtgärder mot invasiva främmande arter i limniska miljöer. Åtgärderna ska syfta till att innesluta, begränsa eller utrota arterna.Att hämta in kunskapsunderlag (inventering med mera) får endast utgöra en mindre del av kostnaderna. Åtgärder mot arter som finns på EU-förteckningen EU-förordning 1143/2014 eller som fått utfallet SE (Severe impact) i ArtDatabankens risklista ”Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige - ArtDatabankens risklista” (ArtDatabanken rapporterar nr 21) kommer att prioriteras högst i det slutliga urvalet. Utlysningen omfattar endast åtgärder i limniska miljöer.

Ansökan ska beskriva vilken art som åtgärderna avser, tänkt metod för genomförande, samt hur åtgärdernas effekt ska följas upp och dokumenteras.

Kontaktperson: Susanne Eriksson susanne.eriksson@havochvatten.se

3. Fysisk och hydrologisk restaurering av limniska miljöer (dnr 1702-2019)


Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag fastställer att ”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras”. Genom att fokusera på fysisk och hydrologisk restaurering vill Havs- och vattenmyndigheten höja takten i åtgärdsarbetet.

Medel kan sökas för fysiska och hydrologiska restaureringsåtgärder som syftar till att återställa vattensystems naturliga funktion och processer.

För restaurering kommer särskilt:

  • återskapande av lekområden för kustlevande fisk
  • återskapande av funktionella kantzoner
  • återmeandring av slättvattendrag
  • borttagande av vandringshinder
  • samt restaurering av flottledsrensade vattendrag att prioriteras i det slutliga urvalet.

Ansökningar som huvudsakligen omfattar utredningar, kunskapssammanställningar och annat förberedande arbete kommer inte att beviljas.

Nödvändiga tillstånd för projektets genomförande ska finnas på plats vid ansökningstillfället och ska anges i ansökan. Beviljat bidrag får inte bekosta åtgärder som ska bekostas av verksamhetsutövare/ägare enligt vad som följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Kontaktperson: Erik Årnfelt erik.arnfelt@havochvatten.se

Villkor för ansökan

Ansökan lämnas i respektive ansökningsfil och ska vara komplett ifylld.

För samtliga områden gäller att projekten ska vara slutförda senast 15 december 2020. Slutredovisning ska ske senast den 15 februari 2021.

Medel kan endast sökas av länsstyrelser. Åtgärderna kan dock genomföras av andra aktörer.

Varje länsstyrelse får ansöka om högst två projekt inom respektive område 1-3, det vill säga totalt sex projekt. Varje projekt kan dock omfatta flera skyddade områden, arter eller vattenförekomster.

För åtgärdsområde 2 kommer ansökningar som omfattar mer än totalt 1,5 miljoner kr för perioden 2019-2020 inte att beaktas.

För åtgärdsområde 3 kommer ansökningar som omfattar mer än totalt 3 miljoner kr för perioden 2019-2020 inte att beaktas.

Ansök så här

Ansök i fil för respektive område. Endast två projekt får anges per ansökan. Varje nytt projekt ska ha ett eget arbetsblad. Observera att varje område 1-3 har en egen ansökningsfil som ska fyllas i samt att projekt inom olika områden inte får skrivas i samma ansökningsfil.

Projekten har syfte, mål och kan ha längre total genomförandetid än 2 år. Samma projekt kan finansieras även i framtida utlysningar.

Aktiviteter är de faktiska moment man söker finansiering för i denna utlysning. Aktiviteterna tillhör alltid ett projekt och ett budgetår. I denna utlysning kan endast aktiviteter under 2019 och 2020 ingå.

Ansökan ska vara inkommen till Havs- och vattenmyndigheten via e-post havochvatten@havochvatten.se senast den 31 maj 2019.

Ange ”Ansökan om bidrag för länsstyrelsernas arbete i limniska miljöer 2019” samt vilket dnr som avses i ämnesraden. Av mejlet ska framgå projektets namn, vilket av områdena 1-3 som avses, samt vilken länsstyrelse som är avsändare.

Besked om beviljade projekt

Ansökningarna kommer att behandlas och prioriteras av en intern beredningsgrupp på Havs- och vattenmyndigheten. Besked om beviljade projekt kommer därefter att lämnas snarast möjligt.

Frågor

Eventuella frågor kring inriktning hänvisas till respektive kontaktperson för områdena.

Frågor som rör utlysningen utöver detta:

Publicerad: 2019-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion