Bidrag till avancerad rening av avloppsvatten

På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut 32 miljoner kronor för att finansiera projekt som syftar till att utveckla teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.

Läkemedelsrester och andra föroreningar kan spridas till våra vattenmiljöer via kommunala avloppsreningsverk. Det är oklart vilka effekter läkemedelsrester kan ha på ekosystemen, men man har observerat hormonstörningar hos fisk, både i Sverige och internationellt.

Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet hos fisk så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala. Undersökningar har visat att aktiva substanser av vissa läkemedel hittas långt ut till havs, bland annat i Östersjön.

De flesta svenskar lämnar in överblivna läkemedel på apoteket. Utsläpp av läkemedelsrester som följer med vid toalettbesök, via urin och avföring, är ett större problem för havs- och vattenmiljön.

För att minska spridningen av läkemedelsrester till miljön behövs flera åtgärder i hela kedjan, från utveckling av nya läkemedel, tillverkning, användning till hantering av avfall och avloppsvattenrening.

Avloppsreningsverken är inte byggda för att bryta ned rester av läkemedel eller andra oönskade ämnen och kan behöva satsa på ny avancerad teknik. För att främja utvecklingen har Havs- och vattenmyndigheten delat ut medel till åtta projekt. Projekten omfattar mindre och större reningsverk och olika behandlingstekniker som ozon och aktivt kol. Totalt har 32 miljoner kronor satsats under fyra år.

En kortfattat redovisning med de viktigaste resultaten från de åtta projekten har sammanställts i en rapport.

I samarbete med Svenskt Vatten presenterades även projekt och slutsatser på den nationella konferensen Avlopp & Miljö i Linköping den 31 januari till 1 februari 2018.

Projekt som beviljats medel

Projektlista

Organisation/Projektledare

Projekt

Projekttid

JTI

Läkemedel och organiska miljöföroreningar i kretsloppet (LäK)

2014-2015

Tekniska verken i Linköping AB

Pilotanläggning för ozonoxidation av läkemedelsrester i avloppsvatten

2014-2015

Högskolan Kristianstad HKR

Fullskalig rening av mikroföroreningar (FRAM)

2014-2017

IVL Svenska miljöinstitutet

IVL har sammanställt sina projekt om rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar, inklusive delrapporter och slutrapport inom projektet SystemLäk.

2014-2017

Sweden Water Research, SWR

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten (RESVAV)

2014-2017

Umeå universitet

Utvärdering av avancerad rening av avloppsvatten i fullskala

2014-2017

Lunds universitet

Kunskapssammanställning om rening från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar

2016

Högskolan Kristianstad HKR

Interkalibrerad läkemedelsanalys (provningsjämförelse av analyser) Pdf, 7.2 MB.

2017

 

Det pågår mycket arbete med hur man på bästa sätt ska kunna rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Mer information finns bland annat på Naturvårdsverkets hemsida.

Naturvårdsverket har under 2017 redovisat ett regeringsuppdrag om förutsättningar för att införa avancerad rening och reningsmetoder.

Publicerad: 2014-04-28
Uppdaterad: 2018-04-17
Sidansvarig: Webbredaktion