Hitta på sidan

Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Stödet är en del av EU:s Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021‑2027.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att förbättra den akvatiska mångfalden och gynna vattenlevande organismers livsmiljöer och i förlängningen bidra till att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård.

Sökande

Alla typer av organisationer förutom företag kan få stödet.

Villkor

Du kan få stöd för att på olika sätt skydda, bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Du kan få stöd för att

  • bevara eller restaurera akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i, eller i anslutning till, vattenmiljöer
  • inrätta, förvalta och övervaka områdesskydd som är bildade med stöd av nationell lagstiftning samt områdesskydd.

Stödet gäller i både havs- och sötvattensmiljöer.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som du i stället kan få stöd för i stödet för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp eller stödet för genomförande av havsmiljödirektivet (de har andra specifika stöd)

Du kan inte få stöd för aktiviteter som syftar till att minska näringsbelastningen på omgivande miljö.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Hur stor är bidraget?

Stödet är 100 procent av dina utgifter som ger rätt till stöd.

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Läs mer hos Jordbruksverket

Mer om Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet hos Jordbruksverket

Miljömål

Publicerad: 2022-12-15
Uppdaterad: 2023-01-17
Sidansvarig: Webbredaktion