Hitta på sidan

Jordbrukarstöd

Den strategiska planen för EU:s jordbrukspolitik 2023-2027 har fokus på miljö och hållbarhet och att vi får konkurrenskraftiga företag som kan se till att vi har mat på borden. Det finns flera jordbrukarstöd för att skapa en förbättrad vatten- och havsmiljö.

Sökande

Den sökande ska äga marken på vilken investeringen genomförs, eller ha tillstånd av markägaren för att genomföra investeringen. För arealbaserade stöd ska den sökande ha förfoganderätt över marken.

Ansvarig för bidraget

Länsstyrelsen

Villkor

Jordbrukarstöden är mycket omfattande och information om alla stöden finns på Jordbruksverkets webbplats. Kontakt rekommenderas med din länsstyrelse för att hitta lämpliga stöd.

Ett urval av ersättningar och stöd för en bättre vatten- och havsmiljö:

1-åriga miljö- och klimatersättningar

Inom dessa stöd kan lantbrukare få ersättning för:

  • Precisionsjordbruk- planering inom nitratkänsligt område. Planeringen ska bidra till att anpassa gödslingen till grödans behov och undvika att det blir outnyttjad växtnäring kvar i marken som då riskerar att utlakas. Ett annat syfte är att minska risken för att växtskyddsmedel ska spridas i vattenmiljön genom de dräneringsbrunnar som finns.
  • Fånggrödor och vårbearbetning för minskat kväveläckage inom nitratkänsligt område. Ersättning ges för mellangrödor inom större delen av landet, exklusive stödområde 1-5.

Fleråriga miljöersättningar

Inom dessa stöd kan lantbrukare få ersättning för:

  • Skyddszoner inom nitratkänsligt område. Ersättningen för skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner ska bidra till att minska ytavrinning, erosion och läckage av näringsämnen från åkermark. Skyddszoner minskar även risken för att rester av växtskyddsmedel förorenar sjöar och vattendrag.
  • Skötsel av våtmarker och dammar. Ersättningen för skötsel av våtmarker och dammar ska bidra till att näringsämnen inte följer med vattnet ut i olika vattendrag och sjöar. Dessutom ska skötseln hindra våtmarker och dammar från att växa igen. Syftet kan också vara att gynna den biologiska mångfalden.

Stöd för våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken och bevattningsdammar

  • Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder (exempelvis anlägga eller restaurera våtmarker och dammar, anlägga tvåstegsdiken, anlägga kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten)
  • Investeringsstöd för kalkfilterdiken
  • Investeringsstöd för bevattningsdammar

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

  • Ny- och omläggning av täckdikning på åkermark

Hur stort är bidraget?

Se respektive stöd

Mer information

Information hos respektive länsstyrelse

Information hos Jordbruksverket om 1-åriga miljö- och klimatstöd

Information hos Jordbruksverket om fleråriga miljöstöd

Information hos Jordbruksverket om stöd för våtmarker, vattenvård, kalkfilterdiken och bevattningsdammar

Information hos Jordbruksverket om investeringsstöd

Information hos Jordbruksverket om alla jordbrukarstöd

Miljömål

Publicerad: 2020-02-25
Uppdaterad: 2023-02-27
Sidansvarig: Webbredaktion