Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Regeringsuppdrag Skagerrak Yrkesfiske

Uppdrag med anledning av upphörande av 1966-års Skagerrakavtal

Den 1 januari 2013 införs ett förbud mot att slänga ut oönskad fisk från fartyg i Skagerrak. I förhandlingarna har EU och Norge bland annat enats om gemensamma regler för redskap och i vilken ordning olika fiskarter ska omfattas av förbudet.

Denna rapport sammanfattar det regeringsuppdrag som HaV haft - att förbereda införandet av nya regleringar och kontrollåtgärder.

Sammanfattning

Norge har sagt upp 1966-års Skagerrakavtal som gav ömsesidigt tillträde för Sverige, Norge och Danmark att bedriva fiske till 4 nm från respektive länders baslinjer. Avtalet upphör att gälla den 7 augusti 2012.

Förhandlingar mellan EU och Norge pågår om ett nytt avtal som bl.a. innebär en övergång från flaggstats- till kuststatsjurisdiktion. I samband därmed har en teknisk arbetsgrupp fått till uppgift att lämna rekommendationer om en harmonisering av tekniska regleringar och kontrollåtgärder.

Vid förhandlingar om ett nytt Skagerrakavtal enades Sveriges, Norges och Danmarks ministrar om att införa ett utkastförbud i Skagerrak från den 1 januari 2013. Den tekniska arbetsgruppen gavs mandat att ta fram en rekommendation för hur utkastförbudet ska genomföras. Med anledning därav fick Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag av regeringen att efter samråd med Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Kustbevakningen (KBV) förbereda införandet av ett nytt avtal inklusive ett utkastförbud i Skagerrak.

Då det nya avtalet mellan EU och Norge ännu inte är undertecknat utgår HaV främst från arbetsgruppernas rekommendationer. Förhandlingarna syftar till att parterna enas om harmoniserad teknisk reglering och kontrollåtgärder. Enighet finns vad gäller teknisk reglering, däremot är kontrollfrågan fortfarande olöst då rapporten skrivs.

Med hänsyn till den korta tid som står till förfogande före avtalets upphörande och till EU:s tidskrävande lagstiftningsprocess har EU-kommissionen aviserat ett förslag innebärande att Danmark och Sverige samt övriga berörda medlemsstater under en övergångsperiod inför i avtalet överenskomna tekniska regler nationellt.

I den första delrapporten, som redovisades den 11 maj 2012, bedömer HaV att det bl.a. behövs ändringar i fiskelagen för att ett utkastförbud ska kunna genomföras och att regeringen delger HaV ett nytt bemyndigande att meddela föreskrifter. Vidare påpekade HaV att en omställning från ett utkastpåbud till ett utkastförbud har stora konsekvenser för myndighetens arbete och HaV understryker att kostnaderna, främst för kontrollverksamheten, kommer att öka avsevärt.

Föreliggande rapport kompletterar den tidigare delrapporten främst med en analys av förväntade konsekvenser för näringen, marknaden och samhället, och har justerats avseende specifika kontrollkostnader. Denna rapport ersätter därför till alla delar den första delrapporten.

Sammanfattningsvis bedömer HaV att genomförandet av ett utkastförbud i Skagerrak förutom harmonisering av tekniska regleringar och ett nytt kontrollsystem kräver flera andra åtgärder. Dessa åtgärder kan delas in i åtgärder som HaV har rådighet över och sådana som kräver regeringsbeslut.

HaV anser att, för att detta förbud ska vara trovärdigt, är det viktigt att de tekniska åtgärderna harmoniseras fullt ut. Exempelvis gäller det redskap i de huvudsakliga fiskerierna, arter som omfattas av utkastförbud och realtids- eller områdestängningar som kan skydda uppväxande fisk. Vidare behöver den nuvarande EU-regleringen beträffande effortförvaltning av det demersala trålfisket anpassas till förändringen i maskstorlek från 90 till 120 mm.

HaV bedömer även att kontrollåtgärderna bör harmoniseras och vara obligatoriska, i första hand inom EU, och i möjligaste mån mellan EU och Norge. HaV anser att utkastförbudet i första hand bör kontrolleras genom ett införande av ett så kallat kamerasystem (CCTV). Även landningskontrollen bör ökas, i riskanalyssyfte, för att kunna öka precisionen av granskningen av CCTV-materialet.

HaV bedömer att överlåtbara fiskenyttjanderätter är en förutsättning vid införandet av ett utkastförbud. HaV anser vidare att för en sådan förändring, krävs ändringar i fiskelagen och att regeringen delger HaV ett nytt bemyndigande att meddela sådana föreskrifter. Även om ett sådant system införs kommer Sveriges nuvarande obalans mellan och de faktiska fångsterna sannolikt att leda till att fisken med vissa redskap kan behöva stängas för att undvika att kvoter överskrids.

Avsättningen av oönskade bifångster är en komplex fråga, speciellt då bifångster är näst intill omöjliga att undvika inom vissa fisken idag. För att inte skapa en efterfrågan av den oönskade fångsten är det viktigt att ersättningen för denna del av fångsten är låg; det krävs incitament för att minimera bifångsten.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Regeringsuppdrag Skagerrak Yrkesfiske

Publicerad: 2012-06-04

Sidansvarig: Karl-Johan Nylén