Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Tillstånd Transport Utsättning

Fiskeriverkets föreskrifter om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar (FIFS 2011:13)

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: 2 kap. 18 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Celex: 32006L0088
Ikraftträdande: 2011-06-23
Ändringar:
HVMFS 2011:4, 2012:9
Övrigt: Upph. FIFS 2001:3

FIFS 2011:13

Gäller från:
23 juni 2011

Senast uppdaterad:
29 maj 2012

Beslutsdatum
:
21 juni 2011

Ändringar och register

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid prövning av ärenden om tillstånd för utsättning av fisk samt för flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.

Definitioner

2 § I föreskrifterna avses med

fisk: alla utvecklingsstadier av fisk, vattenlevande kräftdjur och vatten-levande blötdjur,

vattenområde: det vatten inom vilket fisken kan vandra eller sprida sig,

vattensystem: allt ytvatten inom samma avrinningsområde,

vattenbruksdjur: fisk som föds upp i en odling inklusive fisk som tillförs odlingen efter att ha levt i vilt tillstånd,

för landet främmande art eller stam: en art eller stam som inte är ursprunglig för Sverige och som har förts hit efter år 1800,

stam: en grupp eller grupper av individer av en art med definierad här-stamning,

mynningsområde: allt vatten inom 20 kilometer utanför mittpunkten på en linje mellan de två yttersta mynningsuddarna vid vattendraget,

odling av fisk: uppfödning inom avgränsade områden i kontrollerade miljöer,

utsättning av fisk: att fisken släpps fri i naturvatten,

flyttning av fisk: flyttning av fisk från ett vattenområde till ett annat för odling, utsättning eller sumpning,

smittsam sjukdom: sjukdomarna Psorospermium haeckelii, porslinssjuka (Thelohania spp.) hos signalkräfta och flodkräfta, kräftpest (Aphanomyces astacii) hos flodkräfta, av EU reglerade sjukdomar enligt bilagaPDF samt i övrigt anmälningspliktiga sjukdomar enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar.

Åtgärder för att stärka fisket

3 § Åtgärder för att stärka fisket i Svinesund, Idefjorden och Enningdals-älven ska ske efter samråd mellan de berörda myndigheterna i Sverige och Norge [1]. De nämnda havs- och älvområdena avgränsas på sätt följer av bestämmelser i 1 kap. 4 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön samt i 1 kap. 2 § 5 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena.

Förutsättningar för tillstånd

4 § [2] Tillstånd för utsättning eller flyttning av fisk får inte avse

 1. för landet främmande art eller stam,
 2. fisk med smittsam sjukdom,
 3. vattenområde med odling av arter eller stammar av nationellt intresse eller som annars är av betydelse för vattenbruket liksom vattenområden som med stöd av bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken har angetts vara av riksintresse för yrkesfisket, naturvården eller friluftslivet, om åtgärden påtagligt kan skada något av dessa intressen,
 4. flyttning av fisk från havet med angränsande sötvattensområden nedanför det första definitiva vandringshindret för lax och havsöring till övriga sötvattensområden,
 5. kräftdjur som används som fisknäringsorganism,
 6. flodkräfta i ett vattenområde där kräftpest förekommit under de senaste två åren,
 7. signalkräfta i vattenområden
  – på Öland eller Gotland eller norr om Dalälven,
  – med eller i anslutning till område med akut kräftpest,
  – med eller i anslutning till områden som har bestånd av flodkräftor,
  – som når in i Norge,
  – där arten inte förekommer i dag eller där tillstånd inte tidigare har meddelats för utplantering av arten.

5 § Bestämmelsen i 4 § 1 gäller inte arterna regnbåge, bäckröding, kanada-röding, splejk, gräskarp och signalkräfta samt ursprungliga stammar av arter gemensamma för Sverige och Norge eller Sverige och Finland.

Utsättning av bäckröding, kanadaröding och splejk får ske endast i vattenområden där utsättningstillstånd för arten tidigare har meddelats. Kanadaröding får sättas ut endast i vattenområden där arten förekommer i dag.

Tillstånd för utsättning av bäckröding, kanadaröding, splejk och gräskarp ska förenas med villkor att sådana åtgärder vidtas att fisken inte kan lämna det vattenområde där den sätts ut.

6 § Vid tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 16 § tredje stycket andra meningen förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att tillstånd inte får ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar, samt bestämmelserna i 4 § 2 dessa föreskrifter, ska beaktas följande.

Vattenbruksdjur av de arter som anges i bilagaPDF får flyttas för odling eller utsättning inom Sverige om de är kliniskt friska och inte kommer från en odling eller ett vattenområde där det förekommer ökad dödlighet som inte kunnat förklaras [3]. Med kliniskt friska avses djur som inte visar symptom på smittsam sjukdom.

Bestämmelser om flyttning av fisk från annan medlemsstat inom EU och om import från tredje land finns i 3 och 4 kap. i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:25) om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur.

7 § Utan hinder av bestämmelsen i 4 § 4 får tillstånd avse ål av arten Anguilla anguilla som har genomgått provtagning avseende smittsam sjukdom enligt av Havs- och vattenmyndigheten godkänd metod. Ål som införts till landet ska dessutom ha hållits i karantän på sätt som Havs- och vattenmyndigheten har godkänt.

Ål fångad i Sverige får inte sättas ut i

 1. havet med angränsande sötvattensområden upp till det första definitiva vandringshindret för lax och havsöring norr om latituden 60 30,00 N,
 2. sötvattensområden om skyddsvärda bestånd av laxartad fisk inom familjen Salmonidae finns i vattenområdet och tillstånd inte tidigare har meddelats för utsättning av arten,
 3. mynningsområden till laxförande vattendrag,
 4. sötvattensområden dit ål inte fritt kan vandra från havet och tillstånd inte tidigare har meddelats för utsättning av arten. (HVMFS 2011:4).

8 § Tillstånd för lax i sötvattens- eller mynningsområde får endast avse stam som härstammar från det vattensystem i eller i vars mynningsområde tillståndet ska gälla. Tillstånd som ska gälla i havet utanför ett mynningsområde får endast avse stam som härstammar från närmast liggande eller angränsande vattensystem.

9 § Tillstånd för utplantering av laxartad fisk av familjen Salmonidae får inte avse Rolfsåns, Kungsbackaåns, Anråseåns, Bratteforsåns, Arödsåns, Bäveåns, Örekilsälvens, Strömsåns eller Enningsdalsälvens vattensystem.

10 § Tillstånd krävs inte för utsättning av egentliga fiskarter i en särskilt anlagd och avloppslös trädgårdsdamm.

11 § Undantag från skyldigheten, enligt 2 kap. 17 b § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, att vid utsättning av lax och öring som har sina uppväxtområden i havet, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland märka fisken genom bortklippning av dess fettfena gäller för

 1. lax som sätts ut i Vättern,
 2. fisk som sätts ut i syfte att bevara hotade eller återintroducera redan utrotade bestånd.

Havs- och vattenmyndigheten kan efter ansökan medge ytterligare undantag om det behövs av vetenskapliga eller andra särskilda skäl. (HVMFS 2011:4).

Transport av fisk

12 § Behållare för transport av fisk samt den utrustning som varit i kontakt med fisk och vatten ska desinficeras så omsorgsfullt att spridning av smittsamma sjukdomar förhindras.

13 § Vattenbyte vid transport av levande fisk får ske endast vid godkända anläggningar eller efter samråd med länsstyrelsen.

Sumpningsförbud

14 § Vattenlevande kräftdjur som införs levande till landet för konsumtion får, i avvaktan på försäljning och slakt, inte förvaras i sump eller liknande anordning utan endast i recirkulerande system.

Dispens

15 § [4] Undantag från dessa föreskrifter får i enskilda fall medges om det behövs för något vetenskapligt ändamål eller om det annars finns synnerliga skäl.

Frågor om undantag prövas av länsstyrelsen utom avseende bestämmel-serna i 4 § 1, 3, 5 och 7 som ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten. Ansökan ska i sådant fall inges till länsstyrelsen som med eget yttrande överlämnar ärendet till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2012:9).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 juni 2011 då Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk ska upphöra att gälla. (FIFS 2011:13).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011. (HVMFS 2011:4).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 maj 2012. (HVMFS 2012:9).

Referenser

 1. Jfr bestämmelser i avtalet den 9 mars 2010 mellan Sverige och Norge om förvalt-ningen av lax och öring i Svinesund, Idefjorden och Enningdalsälven (SÖ 2010:1).
 2. Senaste lydelse FIFS 2003:34. Ändringen innebär att, i första stycket, punkten 7 utgå och punkten 8 får beteckningen 7.
 3. Jfr kapitel III i direktiv 2006/88/EG samt kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG, EUT L 98, 20.4.2010, s. 7, Celex 32010D0221.
 4. Senaste lydelse HVMFS 2011:4

Bilaga EU-reglerade sjukdomar och mottagliga arter

EU-reglerade sjukdomar och mottagliga arterPDF

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Tillstånd Transport Utsättning

Publicerad: 2013-11-22

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson