Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Taggar: Föreskrift

Fiskeriverkets föreskrifter om insamling av vissa uppgifter inom fiskerisektorn (FIFS 2010:15)

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Celex: 398R0850
Ikraftträdande: 2000-03-15
Ändringar:
FIFS 2009:20, HVMFS 2011:3

FIFS 2010:15

Gäller från:
22 april 2010

Senast uppdaterad:
1 juli 2011

Beslutsdatum
:
20 april 2010

Ändringar och register

1 § [1] Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, ägare av fiskefartyg samt näringsidkare som på annat sätt tar befattning med fisk eller fiskprodukter eller vars verksamhet avser utplantering av fisk ska till Havs- och vattenmyndigheten lämna sådana uppgifter om verksamheten som avses i artikel 15.1 b) v) i förordning (EG) nr 199/2008 om upprättande av en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma fiskeripolitiken [2] och som närmare anges i Sveriges nationella program om insamling av data inom fiskesektorn [3]. (HVMFS 2011:10).

2 § Uppgifterna ska efter anmaning lämnas på blankett som Havs- och vattenmyndigheten tillhandahåller. (HVMFS 2011:10).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 april 2010. (FIFS 2010:14).

Ikraftträdande vid utgången av juni 2011. (FIFS 2011:17).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011. (HVMFS 2011:9).

Referenser

  1. Senaste lydelse FIFS 2011:18.
  2. EUT nr L 60, 5.3.2008, s. 1 (Celex 32008R0199).
  3. Jfr artikel 4 i förordning (EG) nr 199/2008.

Publicerad: 2013-11-21

Sidansvarig: Kasper Holgers