Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Fiskeriverkets föreskrifter om genetisk modifierade vattenlevande organismer (FIFS 2004:2)

Föreskrifterna hanterar frågor om, och tillståndsprövning av, avsiktlig utsättning och innesluten användning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer. Förskrifterna reglerar även villkor och förutsättningar för att föra ut produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade vattenlevande organismer på marknaden.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 4 § förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, 7, 9, 12, 17, 22, 33 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samråd med Statens räddningsverk, Naturvårdsverket och Gentekniknämnden
Celex: 32001RL0018
Ikraftträdande: 2004-02-15
Ändringar:
HVMFS 2011:5

FIFS 2004:2

Gäller från:
15 februari 2004

Senast uppdaterad:
1 juli 2011

Beslutsdatum
:

25 februari 2004

Ändringar och register

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter avser sådana frågor rörande genetiskt modifierade organismer som omfattas av 2 och 13 kap. miljöbalken, förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

I föreskrifterna finns bestämmelser om innesluten användning och avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade vattenlevande organismer samt om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade vattenlevande organismer. Föreskrifterna omfattar inte mikroorganismer och inte heller avsiktlig utsättning eller utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade nematoder, spindeldjur och insekter eller produkter som är livsmedel.

Definitioner

2 § De termer och begrepp som används i miljöbalken, förordningen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, och förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer har samma betydelse i dessa föreskrifter.

I föreskrifterna avses med anläggning: akvarium, bassäng, djurrum, odlingseller klimatkammare, laboratorium eller annat utrymme där modifierade vattenlevande organismer förvaras, avlas eller hanteras.

Etiska hänsyn

3 § Vid iakttagande av försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § och 13 kap. 10 § miljöbalken skall utifrån etiska aspekter en uppskattning göras av det vetenskapliga värdet och allmännyttan av att ta fram och använda den genetiskt modifierade organismen i förhållande till

 1. risker för människors hälsa,
 2. risker för djurlidande och djurs hälsa,
 3. ekologiska risker vad gäller genetisk utarmning och spridning till icke avsedda miljöer.


Innesluten användning

Ansökan om tillstånd för brukande av anläggning

4 § En ansökan om tillstånd för brukande av anläggning enligt 28 § förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1PDF. Ett tillstånd meddelas för viss tid.

Anmälan om verksamhet med innesluten användning

5 § En anmälan om verksamhet med innesluten användning enligt 29 § förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 2PDF. En underrättelse enligt 22 § samma förordning skall ske till Havs- och vattenmyndighete ninnan åtgärden genomförs. (HVMFS 2011:5).


Avsiktlig utsättning

Ansökan om tillstånd

6 § En ansökan om tillstånd enligt 13 kap. 12 § miljöbalken till en avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer skall, utöver vad som anges i förordningen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, innehålla en sammanfattning av ansökan enligt vad som anges i rådets beslut 2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastställande av formuläret för sammanfattning av anmälningsinformationen om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för andra ändamål än utsläppande på marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG [1]. Sammanfattningen skall inges både på svenska och engelska i form av ett elektroniskt dokument, s.k. Summary Notification Information Format (SNIF).

Utsläppande av produkter av marknaden

Ansökan om tillstånd

7 § Den sammanfattning som avses i 3 kap. 4 § p. 5 förordningen om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön skall inges både på svenska och engelska i form av ett elektroniskt dokument, s.k. Summary Notification Information Format (SNIF).

Aktsamhetskrav

8 § I händelse av olycka eller annat oplanerat utsläppande vid innesluten användning eller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer skall användaren respektive tillståndshavaren omedelbart underrätta Havs- och vattenmyndigheten samt vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors och djurs hälsa eller miljön.

Underättelsen skall innehålla följande uppgifter.

 1. En redogörelse för de närmare omständigheterna kring olyckan eller utsläppandet.
 2. Samtliga nödvändiga uppgifter för bedömningen av olyckans eller utsläppandets inverkan på människors- och djurs hälsa eller miljön.
 3. Vilka åtgärder som har vidtagits. (HVMFS 2011:5).

9 § Transport av genetiskt modifierade organismer skall ske på sådant sätt att spill eller genspridning till omgivningen inte uppkommer. Behållare som används vid transport skall vara av betryggande hållfasthet och ha en låskonstruktion som förhindrar oplanerat öppnande eller intrång. Behållare skall vara märkta så att det klart och tydligt framgår att innehållet är genetiskt modifierade organismer.

Avgifter

10 § Den som ansöker om tillstånd för eller gör anmälan om verksamhet som avses i dessa föreskrifter skall betala avgifter enligt följande.

 1. Vid ansökan om tillstånd för brukande av anläggning för innesluten användning
  1. - avseende djur: 20 000 kr
  2. - avseende växter: 10 000 kr
 2. Vid anmälan om verksamhet med innesluten användning
  1. - avseende djur: 10 000 kr
  2. - avseende växter: 5 000 kr
 3. Vid ansökan om tillstånd för avsiktlig utsättning
  1. - avseende djur: 45 000 kr
  2. - avseende växter: 25 000 kr
 4. Vid tillståndsprövning för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade
  1. - djur: 600 kr/tim
  2. - växter: 25 000 kr

Ansökningsavgift enligt punkterna 1 - 3 skall betalas när ansökan görs. Avgift enligt punkt 4 skall betalas när beslut har fattats.

Avgifter för särskilda utredningar och inspektioner i anslutning till prövningar för anmälan eller tillstånd debiteras med 600 kr/tim.

Kostnader för utomstående expertutredningar, inspektioner och tester i anslutning till anmälan eller tillståndsprövning debiteras enligt självkostnadsprincipen.

11 § Avgift för tillsyn av sådan verksamhet som avses i dessa föreskrifter debiteras med 600 kr/tim.


Övrigt

12 § Om det finns särskilda skäl kan Havs- och vattenmyndigheten i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter. (HVMFS 2011:5).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2004 då Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1995:10) om genetiskt modifierade vattenlevande organismer skall upphöra att gälla. (FIFS 2004:2)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011. Undantag som före ikraftträdandet har beslutats av Fiskeriverket enligt bestämmelsen i 12 § ska likställas med motsvarande beslut av Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:5).

Bilaga 1 Obligatoriska uppgifter i ansökan enligt 4 § om tillstånd för brukande av anläggning för innesluten användning

Obligatoriska uppgifter i ansökan enligt 4 § om tillstånd för brukande av anläggning för innesluten användningPDF

Bilaga 2 Obligatoriska uppgifter i anmälan enligt 5 § om verksamhet med innesluten användning

Obligatoriska uppgifter i anmälan enligt 5 § om verksamhet med innesluten användningPDF

Referenser

 1. EGT nr L 280, 18.10.2002, s. 62, Celex 32002D0813.

Publicerad: 2013-11-21
Uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson