Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Föreskrift

Fiskeriverkets föreskrifter om fisketillsynsmän (FIFS 1985:3) [1]

Föreskrifterna rör länsstyrelsernas arbete med att förordna fisketillsynsmän och avser frågor om fisketillsynsmans uppgifter och befogenheter, förutsättningar för förordnande, tjänstetecken, utbildning och kursplan, samt anvisningar för ansökningsförfarande.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: Vid utfärdandet 36 a, 51 §§ fiskeriförordningen (1982:126)
Nu gällande 5 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Ikraftträdande: 1985-04-01
Ändringar:
FIFS 1985:21, 1986:15, 1987:8, 1987:16, 1991:25, 1993:39, 1998:17, HVMFS 2011:1

FIFS 1985:3

Gäller från:
1 april 1985

Senast uppdaterad:
1 juli 2011

Beslutsdatum
:

25 februari 1985

Ändringar och register

Fisketillsynsmans uppgifter

1 § [2] En fisketillsynsman skall inom sitt tjänstgöringsområde utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter för fisket och fiskevården i fiskelagen (1993:787), i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen samt i EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. (HVMFS 2011:1).

2 § En fisketillsynsman skall skyndsamt anmäla överträdelser av fiskeförfattningar till polis- eller åklagarmyndigheten. (FIFS 1993:39).

3 § har upphävts genom (HVMFS 2011:1).

Förordnande

4 § Till fisketillsynsman får förordnas endast den som fyllt 18 år och som med hänsyn till laglydnad, insikt i fiskefrågor och gällande fiskerilagstiftning samt övriga omständigheter prövas lämplig för uppgiften.

Förordnande får meddelas endast om det föreligger behov av tillsyn. (FIFS 1991:25).

5 § Den som förordnas som fisketillsynsman skall ha genomgått i 13 § föreskriven utbildning. (FIFS 1991:25).

6 § [3] Ett förordnande för fisketillsynsman skall skriftligen meddelas i en särskild handling som innehåller uppgifter om följande.

 1. Förordnande myndighet.
 2. Fisketillsynsmannens namn, personnummer och postadress.
 3. Förordnandets giltighetstid.
 4. Uppdragsgivare i fall där sådan förekommer.
 5. Fisketillsynsmannens tjänstgöringsområde med uppgift om inom vilken kommun området är beläget.
 6. I vilken utsträckning förordnandet innefattar befogenhet, enligt 34 § andra stycket 1 fiskelagen, att få tillträde till fartyg, fordon, områden, anläggningar, byggnader, lokaler och andra utrymmen, eller befogenhet, enligt 34 § tredje stycket fiskelagen, att ta egendom i beslag
 7. Ort och datum för förordnandet.
 8. Fisketillsynsmannens och den förordnande myndighetens underskrifter
 9. Den förordnande myndighetens stämpel.

Av handlingen, som skall benämnas "Förordnande för fisketillsynsman", skall framgå att särskilda av Havs- och vattenmyndigheten meddelade föreskrifter gäller för fisketillsynsman och att förordnandet jämte godkänd legitimationshandling skall medföras under tjänstgöring och på anfordran uppvisas. (HVMFS 2011:1).

7 § Förordnandet skall avse viss tid, högst tre år och bör löpa ut vid hel- eller halvårsskifte.

8 § Uppkommer fråga om att återkalla ett förordnande och kan det antagas att förordnandet kommer att återkallas, får länsstyrelsen besluta avstänga fisketillsynsmannen från tjänstgöring till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Även i annat fall får beslut om avstängning för visst tjänstgöringstillfälle meddelas, om fisketillsynsmannen åsidosätter vad som åligger honom i hans verksamhet.

Tjänstetecken m.m.

9 § Tjänstetecken för fisketillsynsman består av emblem och funktionsbeteckning. Emblemets och funktionsbeteckningens utförande framgår av bilaga 2PDF.

Tjänstetecknen skall kostnadsfritt tillhandahållas av länsstyrelsen.

Förloras ett tjänstetecken skall detta omedelbart anmälas till länsstyrelsen. (FIFS 1987:8).

10 § När en fisketillsynsman utövar sin tjänst skall funktionsbeteckningen bäras fästad på klädesplagg i brösthöjd på vänster sida ovanför bröstfickan eller motsvarande plats och emblemet nedanför funktionsbeteckningen.

Vid tjänstgöring skall fisketillsynsmannen även medföra sitt förordnande och en legitimationshandling. Legitimationshandlingen skall innehålla uppgift om innehavarens fullständiga namn och personnummer samt vara försedd med välliknande foto av innehavaren och med dennes namnteckning. (FIFS 1987:8)

11 § En fisketillsynsman skall under tjänstgöring på begäran visa upp sitt förordnande och sin legitimationshandling.

12 § När ett förordnande som fisketillsynsman upphör skall tjänstetecknen återlämnas till den länsstyrelse som förordnat tillsynsmannen.

Om ett förordnande återkallas är fisketillsynsmannen likaså skyldig att överlämna sitt bevis om förordnande och tjänstetecknen till länsstyrelsen eller till en polisman. Detsamma gäller om en fisketillsynsman avstängs från tjänstgöring.

Utbildning

13 § [4] Utbildningen skall omfatta de ämnen och minst det antal lektionstimmar som anges i kursplan, bilaga 3PDF. Utbildningen får även bedrivas enligt en av Havs- och vattenmyndigheten fastställd studieplan för studiecirkelutbildning. (HVMFS 2011:1).

14 § Utbildningen skall ledas av en instruktör och genomföras genom länsstyrelsens försorg eller i studiecirkel genom Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbunds eller Sveriges Fiskevattenägareförbunds försorg. I studiecirkelutbildning skall länsstyrelsen medverka i enlighet med den i 13 § angivna studieplanen. (FIFS 1991:25).

15 § Bevis över genomgången utbildning utfärdas av länsstyrelsen eller enligt länsstyrelsens bestämmande av den som genomfört utbildningen på länsstyrelsens uppdrag. Beviset skall innehålla uppgift om de ämnesområden som utbildningen omfattat och antalet undervisningstimmar per ämnesområde.

16 § Undervisningen är kostnadsfri för kursdeltagarna. Kostnader för resa till och från utbildningsorten betalas av kursdeltagarna. Ersättning utgår inte av statsmedel för förlorad arbetsinkomst eller för kost och logi.

Ansökningsförfarandet

17 § En ansökan om att bli förordnad till fisketillsynsman görs skriftligen hos länsstyrelsen i det län där den som ansökan avser har sitt hemvist.

18 § Ansökan skall innehålla följande uppgifter.

 1. Namn, personnummer och hemortsadress på den som avses bli förordnad.
 2. Det eller de tjänstgöringsområden som avses.
 3. Uppdragsgivare (i förekommande fall). Ansökan skall undertecknas av sökanden. Till ansökan skall fogas bevis om fullgjord utbildning.

19 § [5] Vid prövning av en ansökan skall länsstyrelsen överväga behovet av fisketillsyn. Därvid skall särskilt beaktas behovet av tillsyn på allmänt vatten och enskilda frivatten samt sådan tillsyn på enskilda vatten som avser kontroll av efterlevnaden av gällande föreskrifter om fiskets vård.

Om tjänstgöringsområdet skall omfatta fler än ett län skall samråd ske med övriga berörda länsstyrelser. (FIFS 1993:39).

20 § har upphävts genom (FIFS 1991:25).

21 § har upphävts genom (FIFS 1993:39).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna kungörelse träder i kraft den 1 april 1985.

Äldre legitimationsmärken av förgylld metall (se 5 § instruktionen 1955:274 för fisketillsynsmän) får användas till utgången av år 1985 eller, i fråga om redan förordnade tillsynsmän under förordnandetiden, dock längst till utgången av år 1986.

En fisketillsynsman som har förordnats enligt äldre bestämmelser är befriad från föreskriven utbildning längst till utgången av år 1987.

En sökande som inte genomgått föreskriven utbildning, men som i övrigt prövas lämplig för uppgiften får förordnas som fisketillsynsman intill dess att sådan utbildning kunnat genomföras, dock längst till utgången av år 1986. (FIFS 1985:3)

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1986.
Äldre legitimationsmärken av förgylld metall (se 5 § instruktionen 1955:274 för fisketillsynsmän) får användas till utgången av år 1986. (FIFS 1985:21).

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1987.
Äldre legitimationsmärken av förgylld metall (se 5 § instruktionen 1955:274 för fisketillsynsmän) får användas till och med den 30 juni 1987. (FIFS 1986:15).

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1987.
Äldre legitimationsmärke av förgylld metall (se 5 § instruktionen 1955:274 för fisketillsynsmän) får användas till utgången av år 1987. (FIFS 1987:8)

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.
Äldre legitimationsmärken av förgylld metall (se 5 § instruktionen 1955:274 för fisketillsynsmän) får användas till och med den 30 juni 1988. (FIFS 1987:16)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1991. (FIFS 1991:25)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1994. (FIFS 1993:39)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998. (FIFS 1998:17).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011. Beträffande studieplan för studiecirkelutbildning gäller 13 § i dess tidigare lydelse till dess Havs- och vattenmyndigheten har fastställt en ny sådan plan. (HVMFS 2011:1).

Bilaga 1 har upphävts genom (FIFS 1998:17).

Bilaga 2 Funktionsbeteckning för fisketillsynsman, utförande

Funktionsbeteckning för fisketillsynsman, utförandePDF

Bilaga 3 Kursplan för fisketillsynsmän

Kursplan för fisketillsynsmänPDF

Referenser

 1. Senaste lydelse av författningens rubrik FIFS 1991:25.
 2. Senaste lydelse FIFS 1998:17.
 3. Senaste lydelse FIFS 1998:17.
 4. Senaste lydelse FIFS 1991:25.
 5. Senaste lydelse FIFS 1991:25.
Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Föreskrift

Publicerad: 2013-11-20

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson