Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Föreskrift

Fiskeriverkets föreskrifter om fiskevårdsområden

(FIFS 1982:3) [1]

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fiskevårdsområden.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: Vid utfärdandet 50 § sista stycket fiskeriförordningen (1982:126)
Nu gällande 6 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Ikraftträdande: 1983-01-01
Ändringar:
FIFS 1985:11, 1991:12, 1993:38, 1998:16
Övrigt: I författningen har intagits verkställighetsföreskrifter till lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

FIFS 1982:3

Gäller från:
1 januari 1983

Senast uppdaterad:
1 juli 2011

Beslutsdatum
:

27 december 1982

Ändringar och register

Bildande av fiskevårdsområde

1 § Om ett fiske som skall ingå i ett fiskevårdsområde ligger i flera län skall frågan om att bilda det handläggas av den länsstyrelse där huvuddelen av de ingående fastigheternas vattenareal är belägen.

2 § Innan ett fiskevårdsområde bildas skall länsstyrelsen inhämta yttrande från kommunen. Sådant yttrande skall även inhämtas innan länsstyrelsen fattar sådana beslut som avses i 24-28 §§ lagen om fiskevårdsområden. (FIFS 1991:12).

3 § Förrättningsman enligt 12 § lagen om fiskevårdsområden förordnas av länsstyrelsen. Förrättningsmannen äger vid behov anlita sakkunnigt biträde.

Förrättning som avses i 28 § samma lag leds likaså av förrättningsman som förordnas av länsstyrelsen.

4 § I fråga om jäv mot förrättningsmannen gäller bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ fastighetsbildningslagen (1970:988) i tillämpliga delar. I fråga om sakkunnigt biträde gäller bestämmelserna i 4 kap. 34 § samma lag i tillämpliga delar.

Talan i jävsfråga skall dock inte föras i den för fastighetsbildningsmål föreskrivna ordningen.

5 § Vid förrättningssammanträde enligt 13 § andra stycket lagen om fiskevårdsområden skall genom förrättningsmannens försorg föras protokoll.

I protokollet eller en särskild förteckning skall antecknas vilka som är närvarande och de fastigheter eller det fiske de företräder. I protokollet skall vidare antecknas framställda yrkanden och anförda skäl samt vad som i övrigt förekommer vid sammanträdet.

6 § Förrättningsmannen har rätt till ersättning enligt vad som i Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 1996:7) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar anges beträffande avgifter enligt 4 § samma förordning.

Innehar förrättningsmannen statlig tjänst, och har förrättningen utförts i tjänsten, skall sådan ersättning erläggas till den myndighet som utbetalar lönen. (FIFS 1998:16).

7 § har upphävts genom (FIFS 1991:12).

8 § När förrättningshandlingarna enligt 16 § sista stycket lagen om fiskevårdsområden översänds till länsstyrelsen skall därvid fogas kopia av protokoll och övriga handlingar som upprättats.

Sedan ett fiskevårdsområde bildats och fiskevårdsområdesföreningen antagit stadgar och utsett styrelse skall länsstyrelsen tillställa ordföranden i föreningens styrelse de kopior som avses i föregående stycke.

Register

9 § [2] Länsstyrelsens register, enligt 6 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, skall innehålla uppgifter om

 1. fiskevårdsområdesföreningens namn (firma), adress och telefonnummer
 2. den kommun eller de kommuner där fiskevårdsområdet ligger,
 3. namn och nummer på huvudavrinningsområde samt koordinater för sjöar och vattendrag enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI),
 4. sjöareal (km2) och vattendragslängd (km),
 5. datum för länsstyrelsens beslut om bildande av fiskevårdsområdet,
 6. huruvida fisket är upplåtet till allmänheten eller inte,
 7. datum då fiskevårdsområdesföreningen antagit stadgar och utsett styrelse,
 8. den ort där styrelsen har sitt säte,
 9. namn och adress för varje ledamot i styrelsen,
 10. vilka som är firmatecknare,
 11. föreningens räkenskapsår och namn och adress på revisorerna, samt
 12. huruvida statsbidrag har utgått till förrättningskostnaderna. (FIFS 1998:16).

Fiskevårdsområdesföreningens förvaltning m.m.

10 § En fiskevårdsområdesförenings stadgar skall, utöver vad som anges i 18 § lagen om fiskevårdsområden, ange

 1. föreningens namn (firma), som skall innehålla ordet fiskevårdsområdesförening,
 2. hur medlemmarnas rösträtt skall beräknas, om inte varje medlem har en röst,
 3. den ort där styrelsen har sitt säte,
 4. hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses samt grunderna för dess beslutförhet,
 5. den tid då fiskestämma skall hållas,
 6. hur kallelse skall ske till fiskestämma och hur stämmans beslut och andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom,
 7. hur revision av styrelsens förvaltning skall ske,
 8. föreningens räkenskapsår.

11 § Vid fiskestämma och styrelsesammanträde skall föras protokoll. I protokollet skall antecknas vilka som närvarit och vad som beslutats. Protokoll från fiskestämma skall hållas tillgängligt för delägarna senast två veckor efter stämman.

12 § Beslut om val av styrelseledamöter och revisorer, om utseende av firmatecknare samt om antagande av stadgar skall genom föreningens styrelses försorg snarast anmälas till länsstyrelsen. Även styrelsens sätesort och föreningens postadress skall anmälas. Om anmäld uppgift ändras skall ny anmälan snarast ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1983. (FIFS 1982:3).
Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1985. (FIFS 1985:11).
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1991. (FIFS 1991:12).
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1994. (FIFS 1993:38).
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998. Äldre ersättningsbestämmelser skall utan hinder av 6 § tillämpas på sådant arbete som har utförts före ikraftträdandet. (FIFS 1998:16).

Referenser

 1. Senaste lydelse av författningens rubrik FIFS 1991:12.
 2. Senaste lydelse FIFS 1993:38.
Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Föreskrift

Publicerad: 2013-11-20

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson