Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Föreskriften fastställer vad som utgör god miljöstatus för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön. Den innehåller också miljökvalitetsnormer med indikatorer för havsmiljön.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Konsoliderad elektronisk utgåva
Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning
Bemyndigande
: 20 § havsmiljöförordningen (2010:1341)
Ikraftträdande: 2012-07-15
Ändringar:
HVMFS 2012:29
Celex: 32008L0056

HVMFS 2012:18

Gäller från:
15 juli 2012

Senast uppdaterad:
15 oktober 2012

Beslutsdatum
:
12 juli 2012

Ändringar och register

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för de svenska förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön definierade enligt bilaga 1 karta 1PDF. Gränsen mellan förvaltningsområdena är placerad i Öresund utefter Öresundsbrons sträckning.

Definitioner

3 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 5 kap. miljöbalken (1998:808), havsmiljöförordningen (2010:1341) och kommissionens beslut av den 1 september 2010 om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten (2010/477/EU).

I föreskrifterna tillämpas ytterligare definitioner enligt följande.

Abiotisk: Icke-levande.

Abundans: Individtäthet, mäts per yta, volym eller ansträngning.

Bentisk: Bottenlevande.

Bedömningsområde: Förvaltningsområde, havsbassäng, havsbassängs utsjövatten eller kustvattentyp, såsom framgår av bilaga 1, kartorna 1-5 i denna föreskrift. För de indikatorer som avser kommersiella fiskarter utgår bedömningen från de områden som anges i ICES aktuella rådgivning.

Biogent substrat: Strukturer på botten som skapas eller skapats av levande organismer t.ex. musslor, koraller eller svampdjur.

Biomassa: Den sammanlagda vikten av levande organismer.

BMSY: Den lekbiomassa (SSB) som uppnås när fiske utförs vid FMSY.

BMSY-trigger: Den nivå för lekbiomassa då ytterligare förvaltningsåtgärder krävs för att säkerställa ett hållbart nyttjande.

Deskriptor: Kvalitetsbeskrivning enligt 18 § havsmiljöförordningen (2010:1341).

Ekosystemets struktur: Sammansättningen av arter och hur de är organiserade i ett ekosystem.

Ekosystemtjänst: De funktioner hos ekosystem som på något sätt kommer människan till godo, samt de egenskaper i systemet som upprätthåller och understödjer de funktioner som kommer människan till godo.

Farliga ämnen: Föroreningar genom farliga ämnen enligt bilaga III, tabell 2 i havsmiljödirektivet (2008/56/EG).

Fiskeridödlighet (F): Andelen av ett fiskbestånd som dör på grund av fiske.

Fisksamhället: Alla fiskpopulationer som påträffas i ett visst område vid en viss tidpunkt.

FMSY: Den nivå på fiskeridödlighet som möjliggör ett maximalt hållbart uttag (MSY).

Funktionell indikator: En indikator som är tillämpbar d.v.s. som utvärderats, för vilken god miljöstatus har definierats och för vilken det finns övervakning.

Geomorfologisk: Som avser havsbottnens form.

God miljöstatus för indikator: Med god miljöstatus för indikator avses de värden eller den riktning (trend) som påvisar när god miljöstatus för en specifik indikator är uppnådd. När en gräns anges motsvarar detta värde den lägsta kvalitet som är förenlig med god miljöstatus. Gränsen kan anges som ett minimivärde, ett maxvärde eller ett intervall.

Havsbassäng: Geografiskt avgränsat havsområde såsom framgår av bilaga 1, karta 2.

Hydrografisk: Vattnets fysiska egenskaper t.ex. salthalt, temperatur, djup, strömmar eller vågor

Indikator: En mätbar egenskap eller företeelse som används för att bedöma tillståndet i eller belastningen på miljön.

Kustvattentyp: Indelning av kustvatten enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön (NFS 2006:1), som framgår av bilaga 1 kartorna 3-5 i denna föreskrift.

Lekbiomassa (SSB): den totala vikten av könsmogna individer i ett fiskbestånd, eng. Spawning Stock Biomass.

Livsmiljö: En miljö som kännetecknas av särskilda abiotiska egenskaper och associerade biologiska samhällen

Maximalt hållbart uttag (MSY): Det största uttag som kan göras ur ett bestånd under rådande miljöförhållanden och selektivitet i fisket, eng. Maximum Sustainable Yield.

Nordsjön: Det svenska förvaltningsområdet Nordsjön.

Nyckelart: En art som är väsentlig för ekosystemets struktur och funktion avseende biomassa, abundans, produktivitet eller funktionell roll.

Trofisk nivå: Nivå i näringsväven, t.ex. som primärproducent eller primär-, sekundär-, eller toppkonsument.

Trofisk reglering: Reglering av näringsvävens struktur och sammansättning

Utbredning: De fysiska gränser inom vilka livsmiljöer eller arter förekommer, men inte de exakta platser där dessa förekommer.

Utsjövatten: Vatten från en nautisk mil utanför baslinjen till och med yttersta gränsen för Svensk ekonomisk zon såsom framgår av bilaga 1 kartorna 3-5

Utsträckning: Areal eller volym av en livsmiljö i ett givet område

Östersjön: Det svenska förvaltningsområdet Östersjön.

God miljöstatus för Nordsjön och Östersjön

4 § Miljökvalitetsnormen god miljöstatus enligt 17 § havsmiljöförordningen (2010:1341) kännetecknas för Nordsjön och Östersjön av de förhållanden som fastslås i bilaga 2 del A

5 § För att påvisa uppfyllandet av de förhållanden som anges i bilaga 2 del A ska indikatorerna i bilaga 2 del B användas.

Miljökvalitetsnormer med indikatorer

6 § Miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön enligt 19 § havsmiljöförordningen (2010:1341) framgår av bilaga 3. Miljökvalitetsnormen B.1 är en norm enligt 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken (1998:808). Övriga miljökvalitetsnormer är normer enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken

7 § Miljökvalitetsnormer enligt 6 § följs då god miljöstatus för respektive indikator är uppfylld inom angivet bedömningsområde enligt bilaga 1 kartorna 1-5 samt bilaga 4. I normen B.1 hänvisas till de värden som gäller för att god miljöstatus ska uppnås för denna norm.

8 § I enlighet med 19 § 4 havsmiljöförordningen (2010:1341) tillämpas inte normerna A.1, B.1, D.1, D.2 och D.3 i kustvatten.

Denna författning träder i kraft den 15 juli 2012.

De i bilagorna 2, 3 och 4 angivna och beskrivna indikatorerna ska tillämpas från och med följande datum det år de är funktionella, vilket är den 15 juli 2012, 15 juli 2014 eller 1 januari 2018.

Bilaga 1 Bedömningsområden

BedömningsområdenPDF

Bilaga 2 God miljöstatus för Nordsjön och Östersjön

God miljöstatus för Nordsjön och ÖstersjönPDF

Bilaga 3 Miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön med tillhörande indikatorer

Miljökvalitetsnormer för Nordsjön och Östersjön med tillhörandePDF indikatorerPDF

Bilaga 4 Beskrivning av indikatorer

Beskrivning av indikatorerPDF

Publicerad: 2013-11-20

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson