Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Allmänna råd Badvatten Föreskrift

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) [1]

Föreskrifterna ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bland annat provtagning av badvatten och information till allmänheten (till exempel skyltning av badplatser). Föreskriften ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister (EU-bad). Det allmänna rådet ger stöd i bedömningen av vilka bad som bör räknas som EU-bad.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

HVMFS 2012:14

Gäller från:
1 juli 2012

Senast uppdaterad:
1 juli 2012

Beslutsdatum
:
21 juni 2012

Ändringar och register

Havs- och vattenmyndigheten föreskriver [2] följande med stöd av 22 § badvattenförordningen (2008:218) samt beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt badvattenförordningen (2008:218). Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och som i badvattenförordningen (2008:218).

3 § Vid förvaltning av kvaliteten på badvatten avses med

 1. klassificering: en indelning av badvatten i statusklasser, vilken normalt görs utifrån data från de fyra senaste badsäsongerna,
 2. kontrollplan: en plan för vattenprovtagningar under en badsäsong,
 3. kortvarig förorening: en mikrobiologisk påverkan som bedöms upphöra inom tre dygn,
 4. onormal situation: en händelse eller en kombination av händelser som påverkar badvattnets kvalitet på den berörda platsen och som inte förväntas inträffa mer än vart fjärde år i genomsnitt.

Register

4 § I badvattenregistret enligt 4 § första stycket 2 badvattenförordningen (2008:218) ska kommunen ange varje badvattens namn samt X- och Y- koordinat för badvattnets provtagningsplats.

Kommunen ska rapportera innehållet i registret till Havs- och vattenmyndighetens datavärd senast den 30 april varje år.

Första gången som ett badvatten registreras ska kommunen beskriva skälen till att en ytvattenförekomst eller del därav bedöms vara ett badvatten. Vid den årliga rapporteringen ska kommunen ange och beskriva skälen till eventuella ändringar i registret sedan föregående år.

Kontrollplaner

5 § Den kontrollplan som krävs enligt 4 § första stycket 4 badvattenförordningen (2008:218) ska innehålla uppgift om datum för planerade vattenprovtagningar. Provtagningens omfattning ska överensstämma med antalet provtagningstillfällen i bilaga 1.

Kommunen ska besluta samt rapportera kontrollplanen till Havs- och vattenmyndighetens datavärd senast den 30 april varje år.

Badvattenprofiler

6 § De badvattenprofiler som krävs enligt 5 § badvattenförordningen (2008:218) ska upprättas och ses över enligt bilaga 2. Varje badvattenprofil får omfatta ett enda badvatten eller flera angränsande badvatten.

Kommunen ska rapportera badvattenprofiler och eventuella uppdateringar av dessa till Havs- och vattenmyndighetens datavärd.

Provtagning

7 § Kommunen ska se till att provtagning genomförs enligt bilaga 1. Provtagningen ska ske senast fyra dagar efter utsatt datum i kontrollplanen. Analysen av proven på badvatten ska utföras enligt de metoder som anges i bilaga 3.

8 § Prov som tagits under en kortvarig förorening får lämnas utan avseende och ska ersättas med prov som tagits senast sju dagar efter att den kortvariga föroreningen har upphört. Ett prov ska dessförinnan tas för att bekräfta att den kortvariga föroreningen har upphört. Sådant prov ska inte ingå vid bedömning eller klassificering av badvattenkvalitet.

9 § Provtagningen enligt kontrollplanen får tillfälligt avbrytas vid onormala situationer. Provtagningen ska återupptas så snart som möjligt efter det att förhållandena har återgått till det normala och nya prover ska tas för att ersätta de prover som har uteblivit på grund av uppehållet.

Kommunen ska rapportera avbrott och ange skälen till Havs- och vattenmyndighetens datavärd senast den 31 oktober varje år.

Rapportering av åtgärder

10 § Kommunen ska rapportera de åtgärder som har vidtagits för varje badvatten till Havs- och vattenmyndighetens datavärd senast den 31 oktober varje år.

Klassificering av badvatten

11 § Klassificering enligt 7 § badvattenförordningen (2008:218) ska göras utifrån innevarande års data samt de tre föregående årens data enligt bilaga 4.

Kommunen ska rapportera klassificeringarna till Havs- och vattenmyndighetens datavärd senast den 31 oktober varje år.

12 § Klassificering får göras utifrån mindre än fyra års data om badvattnet är nytillkommet eller om förändringar har inträffat, på grund av åtgärder som vidtagits enligt 8 § första stycket 2 badvattenförordningen (2008:218), som kan påverka klassificeringen. I det senare fallet ska endast data som samlats in efter förändringarna beaktas.

Information till allmänheten

13 § Kommunen ska se till att resultat från provtagning enligt 7-9 §§ dessa föreskrifter görs tillgängliga för allmänheten genom Havs- och vattenmyndighetens datavärd så snart som möjligt och senast tio arbetsdagar efter provtagningen. Kommunen ska även se till att övrig relevant information snarast möjligt görs tillgänglig för allmänheten via Havs- och vattenmyndighetens datavärd.

14 § Kommunen ska se till att information om badvattnets aktuella klassificering samt avrådan från bad görs tillgänglig under badsäsongen genom de symboler som anges i bilaga 5.

Symbolerna enligt första stycket ska genom skylt eller på annat sätt sättas upp i en väl synlig storlek.

15 § Kommunen ska se till att information om badvattnet finns tillgänglig genom en allmän beskrivning av badvattnet på ett icke-tekniskt språk, grundad på badvattenprofilen enligt 6 §.

16 § Kommunen ska se till att följande information finns om badvatten som är utsatta för en kortvarig förorening:

 1. meddelande om att badvattnet är utsatt för en kortvarig förorening,
 2. upplysning om antalet dagar då det rådde avrådan från bad under den föregående badsäsongen på grund av en sådan förorening, och
 3. en varning, när en sådan förorening förutses eller redan finns.

17 § Kommunen ska se till att information finns om onormala situationers art och förväntade varaktighet, när sådana situationer inträffar.

18 § Kommunen ska se till att information finns om avrådan från bad och permanent avrådan från bad enligt 17 och 18 §§ badvattenförordningen (2008:218) samt skälen för detta.

19 § Kommunen ska se till att information om badvattnet enligt 14 – 18 §§ finns tillgänglig under badsäsongen på en väl synlig plats i badvattnets omedelbara närhet.

Kommunerna ska på samma plats under badsäsongen informera om att allmänheten kan få ytterligare information enligt 14 – 18 §§ via Havs- och vattenmyndighetens datavärd, samt att där även finns information om

 1. badvattenregister enligt 4 § första stycket 2 badvattenförordningen (2008:218)
 2. klassificering av badvattnet enligt 11 §, badvattenprofil enligt 6 § och resultat från provtagning enligt 13 §.
 3. orsaker och åtgärder enligt 8 § 1-2 badvattenförordningen (2008:218) och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att badande utsätts för föroreningen, samt
 4. när badvatten är utsatta för en kortvarig förorening, förhållanden som kan leda till kortvariga föroreningar, sannolikheten för en sådan förorening och dess sannolika varaktighet, orsakerna till föroreningen och de åtgärder som vidtagits för att förhindra att badande utsätts för föroreningen och för att hantera dess orsaker.

Allmänna råd

Till 4 § badvattenförordningen (2008:218)

Med ett stort antal badande bör avses ungefär 200 personer i genomsnitt per dag med beaktande av tidigare erfarenheter.

​Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 juli 2012 när Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten upphör att gälla. Detta datum ska även ändringsföreskrifterna HVMFS 2011:16 och HVMFS 2012:13 upphöra att gälla.

Bilaga 1 Krav på kontrollplan och provtagning av badvatten

Krav på kontrollplan och provtagning av badvattenPDF

Bilaga 2 Badvattenprofilen

BadvattenprofilenPDF

Bilaga 3 De parametrar som omfattas av provtagning, bedömning samt klassificering

De parametrar som omfattas av provtagning, bedömning samt klassificeringPDF

Bilaga 4 Klassificering av badvatten

Klassificering av badvattenPDF

Bilaga 5 Symbol för att informera om avrådan från bad

Symbol för att informera om avrådan från badPDF

Referenser

 1. Tidigare bestämmelser i ämnet, se Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten med tillhörande ändringsföreskrifter HVMFS 2011:16 och 2012:13. NFS 2008:8 upphävs den 1 juli 2012 genom förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:8) om badvatten, publicerad i Naturvårdsverkets författningssamling, jfr NFS 2012:3.
 2. Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG (EGT L 64, 4.3.2006, s. 37, Celex 32006L0007). Anmälan har gjorts av Naturvårds-verket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).


Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Allmänna råd Badvatten Föreskrift

Publicerad: 2013-10-02

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson