Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Föreskrift Kräftfiske Laxfiske Redskap Regler Sötvatten Tillstånd Yrkesfiske Ålfiske

Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena

Föreskrifterna reglerar såväl fritids- som yrkesmässigt fiske i Sveriges sjöar, vattendrag och kanaler och innehåller bl.a. bestämmelser om redskap, fredningsområden, fredade arter, fredningstider, minimimått, maskstorleksbestämmelser och tillståndskrav för visst fiske.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

FIFS 2004:37

Gäller från:
1 december 2004

Senast uppdaterad:
1 oktober 2014
Beslutsdatum
:
15 oktober 2004

Ändringar och register

Innehåll

Konsoliderad elektronisk utgåva
Senast uppdaterad
: 2014-10-01
Beslutade:2004-10-15
Bemyndigande: 2 kap. 7, 8, 12, 14, 19 a §§, 5 kap. 1, 7 §§, 6 kap. 2, 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Ikraftträdande: 2004-12-01; Överg. best.
Ändringar: FIFS 2005:5, 2006:6, 2007:5, 2007:18, 2007:39, 2007:57, 2008:17, 2008:26, 2009:3, 2009:7, 2009:37, 2010:8, 2010:31, 2010:42,
HVMFS 2011:8, 2012:3, 2013:8, 2013:9, 2013:15, 2014:3, 2014:22
Övrigt: Rättelseblad till sidan 2 i FIFS 2009:37 har iakttagits

1 kap. Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Geografiska avgränsningar

1 § Dessa föreskrifter avser fisket i den del av Sveriges sjöterritorium [1] som omfattar sjöar, vattendrag och kanaler; i föreskrifterna benämnt sötvattens-områdena. Sötvattensområdenas gränser mot kustvattenområdet [2] anges i bilaga 1.

Föreskrifterna ska inte tillämpas i den mån de strider mot lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland, eller mot särskilda föreskrifter om Torneälvens fiskeområde i fiskelagen (1993:787) och förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
(FIFS 2010:31).

2 § I föreskrifterna avgränsas

 1. Vänern mot Göta älv av dammbyggnaden vid Vargön,
 2. Vättern vid Karlsborg av Kanalbron och i Motalaviken av Storbron,
 3. Mälaren mot havet, i Stockholm av dammtrösklarna vid Riksbron, Stallkanalen, Karl Johansslussen och Hammarbyslussen, i Södertälje av Slussbron,
 4. Vänern, Vättern och Mälaren i övrigt samt Hjälmaren och Storsjön av räta linjer mellan de två yttersta mynningsuddarna av varje vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar.
 5. Norra Bullaresjön mot Enningdalsälven enligt karta i bilaga 1 a.
  (FIFS 2010:8).

3 § Positionsuppgifter i dessa föreskrifter avser, när inte annat anges, koordinatsystemet WGS-84.

Återutsättningsskyldighet

4 § [3] Fisk av viss art som

 1. fångas när förbud mot fiske efter arten råder,
 2. fångas med redskap eller metod som inte är tillåten för arten, eller
 3. inte uppfyller föreskrivna bestämmelser om storleken på fisk
  skall genast släppas ut i vattnet vare sig den är levande eller död.
  (HVMFS 2013:8).

Mätning av maskstorlekar i fiskeredskap

5 § Vid kontroll av nätredskap skall, även om det fiske i vilket redskapet används inte omfattas av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, tillämpas bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 129/2003 av den 24 januari 2003 om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek och garntjocklek på nätredskap [4] äga motsvarande tillämpning. (FIFS 2009:37).

Hantering av redskap

6 § Vid fiske får inte vidtas åtgärder som på något sätt motverkar ändamålet med bestämmelser i dessa föreskrifter om minsta tillåten maskstorlek eller annan anordning för selektering av undermålig fisk.

Förbud mot viss fiskemetod

7 § Det är förbjudet att i de vattenområden som omfattas av bestämmelserna i 2 - 4 kap. fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken. Vid fiske i dessa vattenområden får inte heller användas krokredskap, som särskilt anpassats för nämnda ryckfiske.

Bestämmelsen utgör inte hinder mot användning av huggkrok för att bärga fisk som har fångats med andra redskap. (FIFS 2009:37).

Fredade arter

8 § [5] Det är förbjudet att fiska havsnejonöga, majfisk, staksill, vårsiklöja, storskallesik, groplöja, skärkniv och ål [6].

Förbudet i första stycket gäller inte fiske efter ål

 1. med särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten, eller
 2. i de vattenområden som anges i bilaga 6 under förutsättning att fisket inte sker för avsalu och att ål vars längd understiger 70 centimeter inte behålles utan genast släpps ut i vattnet.

Den som har haft särskilt tillstånd att fiska ål under ett kalenderår kan, utan hinder av förbudet i första stycket, efter ansökan beviljas särskilt tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten att fiska ål under det direkt efterföljande kalenderåret. Tillståndet ges enligt bestämmelserna i bilaga 7. Tillstånd får inte omfatta fiske med ålkistor och ållanor under de förbudstider som anges i 3 kap. 6 § och 4 kap. 5 §. Havs- och vattenmyndigheten kan i tillståndet föreskriva ytterligare villkor. Tillståndet kan återkallas om det har meddelats på grund av felaktiga uppgifter i ansökan, vid ändrade förutsättningar för fisket eller om villkoren för tillståndet inte följs. (HVMFS 2014:3).

Flyktöppningar i fasta redskap och ryssjor

9 § [7] Vid fiske i sötvattensområdena ska en ryssja eller ett sådant fast redskap som avses i 7 § första stycket 2 fiskelagen (1993:787) om nätmaskorna i fiskhuset understiger 60 millimeter, vara försett med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus. Ålkistor och ållanor ska, i varje fångstdel, vara försedda med två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 millimeter placerade på ett sådant sätt att ålens fria gång inte hindras.

Fiske med stöd av sådant ålfisketillstånd som avses i 8 § tredje stycket och fiske i de områden som anges i bilaga 6 samt i övriga delar av vattendrag som mynnar i havet inom Östersjöns delområde 31, får dock bedrivas med redskap utan flyktöppningar.

Länsstyrelsen får, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av  fiskelicens eller fiskar med stöd av enskild rätt tillstånd att bedriva fiske efter kräftor och betesfisk med ryssja eller fast redskap utan att dessa är försedda med flyktöppningar (HVMFS 2014:22).

1 a kap Personlig fiskelicens [19]

Licenskrav för yrkesmässigt fiske utan stöd av enskild fiskerätt

1 § Det framgår av 9 a och 29 a §§ i fiskelagen (1993:787) att den som har personlig fiskelicens är undantagen från redskapsbegränsningarna för fritidsfiske som annars gäller för den som fiskar i Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland utan stöd av enskild fiskerätt.

Beviljande av licens

2 §Bestämmelser om villkor för beviljande av personlig fiskelicens finns i 29 b och 30 § fiskelagen (1993:787).

Ansökan om licens

3 § Ansökan om personlig fiskelicens ska göras skriftligen till Havs- och vattenmyndigheten på av myndigheten fastställd blankett.

4 § Inkomst från fiske ska styrkas med kopior av deklarationer med tillhörande bilagor eller motsvarande till Skatteverket lämnat underlag för de tre senaste kalenderåren före ansökan.

Till Havs- och vattenmyndigheten inkommen fångstredovisning ska ligga till grund för bedömningen om fisket bedrivs i sådan omfattning att det är fråga om fiske i näringsverksamhet enligt 30 § fiskelagen (1993:787).

Om fisket kräver särskilt tillstånd ska möjligheten att bevilja sådant tillstånd beaktas vid licensprövningen.

5 § Den som under de tre senaste åren före ansökan inte bedrivit yrkesmässigt fiske, och därför inte för denna period kan redovisa någon fiskeinkomst, ska till sin ansökan foga en plan över den tänkta verksamheten.

Yttrande från länsstyrelsen första gången frågan om licens prövas

6 § Om tillgången på fisk ska prövas enligt 30 § fiskelagen (1993:787) ska länsstyrelsen i det län där sökande är bosatt ges möjlighet att yttra sig om den regionala balansen mellan antalet yrkesfiskare och tillgängliga fiskemöjligheter.

Licensens giltighetstid

7 § Personlig fiskelicens kan beviljas för en period om högst fem år

Förnyad licens

8 § Ansökan om förnyad licens ska göras enligt bestämmelserna i 3 och 4  §§ och ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast tre månader innan licensen upphör att gälla.

En ansökan om förnyad licens som kommer in mer än tre månader efter giltighetstidens utgång ska behandlas som en ansökan om ny licens varvid tillgången på fisk enligt 30 § fiskelagen (1993:787) ska beaktas

Beviljande av licens vid återkallande

9 § Om en personlig fiskelicens har återkallats permanent enligt 56 § fiskelagen får ansökan om ny personlig fiskelicens beviljas tidigast ett år efter att återkallelsen blivit gällande.

Om en personlig fiskelicens är återkallad under viss tid enligt 56 § fiskelagen vid tillståndsperiodens utgång, får förnyad licens inte utfärdas före utgången av återkallelsetiden.

Licensbevis

10 § En personlig fiskelicens ska i original eller fotostatkopia medföras vid fiske.

1 b kap. Sötvattensjournal och fångstrapport för inlandsfiske

1 § Sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske ska föras vid fiske med stöd av personlig fiskelicens i insjöar, vattendrag och vattenområden innanför räta linjer mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag som mynnar i havet. Fiske som bedrivs i Vänern, Hjälmaren, Vättern, Mälaren och Storsjön i Jämtland ska redovisas i sötvattensjournal medan övriga redovisningspliktiga fiskare ska redovisa i fångstrapport för inlandsfiske.

Uppgiftsskyldigheten enligt första stycket gäller även fiske som bedrivs i näringsverksamhet utan stöd av personlig fiskelicens om fångsten förmedlas till försäljning av eller säljs till en av Havs- och vattenmyndigheten enligt 10 kap. 1 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område registrerad förstahandsmottagare.

Sötvattensjournal eller fångstrapport för inlandsfiske ska också föras vid fiske med stöd av särskilt tillstånd för fiske av ål enligt 1 kap. 8 §.

2 § Sötvattensjournalen ska föras på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett i löpnummerordning. En ny blankett ska föras för varje kalendermånad då fiske sker. En blankett kan bara avse ett fiskeredskap. En fiskare får inte använda en blankett som Havs- och vattenmyndigheten utfärdat till en annan fiskare. Blanketten ska fyllas i med följande uppgifter.

 1. Namn, personnummer och underskrift som styrker uppgifternas riktighet
 2. Koden på den sjö där fisket skett, enligt bilaga 8 till dessa föreskrifter. I de fall där sjön i bilagan är uppdelad i delområden anges också delområdet.
 3. År och kalendermånad som redovisningen avser.
 4. Antal dagar till sjöss.
 5. Uppgifter om fiskeredskap, enligt bilaga 1 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område samt vid fiske med nät/garn, redskapets maskstorlek och nätets/garnets djup.
 6. Redskapsanvändning under den period som redovisningen avser uttryckt genom de datum som redskap satts i sjön eller tagits upp och använd redskapsmängd. Redskapsanvändningen under en fiskeperiod för ål, enligt bilaga 7, ska särredovisas enligt anvisningarna till sötvattensjournalen.
 7. Fångst angiven i kilogram levande vikt för varje art och redskap summerat för redovisningsperioden. Artkoden, enligt bilaga 2 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område, ska anges eller artens namn om kod saknas. Även fångst som sumpats under månaden utan att landas ska ingå i redovisningen.

3 § Samtliga originalblanketter ur sötvattensjournalen ska fortlöpande sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Senaste tidpunkt för avlämnande är den fjortonde i månaden efter den månad då fisket bedrevs. Blanketterna får sändas per telefax. I sådana fall ska originalblanketter sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten minst två gånger per år, dels senast den 14 juli för fisket under första halvåret, dels senast den 14 januari för fisket under sista halvåret under föregående kalenderår.

4 § Fångstrapporten för inlandsfiske ska föras vid redovisning av fiske i insjövatten där enligt 1 § sötvattensjournal inte ska användas. Rapporten ska lämnas på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett som ska fyllas i med följande uppgifter:

 1. Året för fiskets bedrivande, insjö eller vattendrag, fiskarens namn och kontaktuppgifter, i förekommande fall licensnumret samt underskrift som styrker uppgifternas riktighet.
 2. Fångst angiven i kilogram levande vikt för varje art och genomsnittligt försäljningspris.
 3. Redskapsanvändningen och antalet fiskedygn. Redskapsanvändningen under en fiskeperiod för ål enligt bilaga 7 ska särredovisas enligt anvisningarna till fångstrapporten.

5 § Blanketter som avser fångstredovisning i fångstrapport för inlandsfiske ska sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten en gång per år. Senaste tidpunkt för avlämnande är den 31 januari året efter det att fisket bedrevs.

2 kap. Bestämmelser om fisket i vissa vattenområden

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelserna i detta kapitel avser fisket i sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland och de vattendrag som står i förbindelse med dessa sjöar till det första definitiva vandringshindret.

Gemensamma bestämmelser

Fredningstider

2 § Fiske efter lax och öring är förbjudet

 1. hela året i Gullspångsälven,
 2. fr.o.m. den 20 maj t.o.m. den 15 oktober i Klarälven,
 3. fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december i övriga vattendrag som står i förbindelse med Vänern och i vattendrag som står i förbindelse med Vättern och Mälaren, samt
 4. fr.o.m. den l september t.o.m. den 31 oktober i vattendrag som står i förbindelse med Storsjön.

3 § Fiske efter asp är förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 maj i alla Vänern, Mälaren och Hjälmaren tillrinnande vattendrag.

4 § [8] Fiske efter kräftor på allmänt vatten i Vänern, Vättern och Hjälmaren får bedrivas endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd ska i första hand lämnas den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens och får förenas med de villkor som behövs från fiskevårdssynpunkt.

Tillståndsplikten omfattar inte fiske i Vättern med högst sex burar från fredag kl. 17.00 till söndag kl. 17.00 fr.o.m. den andra fredagen i augusti t.o.m. den andra söndagen i september. Vid sådant fiske får fångst av kräftor inte ske vid dykning. (HVMFS 2014:22).

Fiskemetoder

5 § Trålfiske samt fiske med snurrevad, snörpvad och ringnot är förbjudet.

6 § Fast redskap, som i någon del är högre än 1,5 meter, får i enskilt vatten sättas ut endast efter tillstånd av länsstyrelsen. Om fast redskap utsättes på mer än fem meters vattendjup skall dess strut uppbojas så att den befinner sig högst fem meter under vattenytan.

Tillstånd får förenas med de villkor som behövs från fiskevårdssynpunkt.

7 § Den som fiskar med nät i allmänt vatten och i vatten där fisket är fritt för var och en får samtidigt använda en nätlängd om sammanlagt högst

 • 100 meter i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren,
 • 180 meter i Storsjön.

Näten får ha ett största djup av tre meter (10 fot) mätt med maskorna sträckta i djupled.

8 § Fiske med drivlinor är förbjudet.

9 § Vid fiske med fasta linor i allmänt vatten och utan stöd av enskild fiskerätt i vatten där fisket är fritt för var och en får endast användas en bottensatt långrev med högst 100 krokar vilka inte får vara uppflötade. Dock är sådant fiske inte tillåtet i Vättern på större djup än 30 meter söder om linjer från en udde vid Dimestorp, i position 58 44,42 N, 14 48,34 O, över Stora Aspöns sydvästspets, Stora Aspöns ostspets och Grönöns sydspets till Bastedalens fyr. (FIFS 2005:5).

10 § Vid dörj-, trolling- och utterfiske i allmänt vatten och utan stöd av enskild fiskerätt i vatten där fisket är fritt för var och en får användas högst tio beten per båt. Under en fisketur när sådant fiske bedrivs i Vänern eller Vättern får nät inte vittjas.

11 § Den som fiskar med ryssjor i allmänt vatten och utan stöd av enskild fiskerätt i vatten där fisket är fritt för var och en får samtidigt använda högst sex strutar. (FIFS 2009:37).

11 a § Vid fiske med nät skall redskapen vittjas minst en gång var femte dygn. Vid vittjningen skall fisk, för vilken gälller återutsättningsskyldighet enligt bestämmelserna i 1 kap. 4 §, hanteras varsamt så att den om möjligt kan återutsättas levande. (FIFS 2009:37).

12 § Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens undantag från bestämmelserna i 7, 9, 10 och 11 §§.

Beslut om sådant undantag får inte avse nät med större djup än

 1. 9 meter (30 fot) i Vättern,
 2. 7,2 meter (24 fot) i Mälaren för nät med en maskstorlek understigande
  60 millimeter,
 3. 6 meter (20 fot) i Hjälmaren.

Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd. (HVMFS 2014:22).

13 § I Gullspångsälven är annat fiske än fiske med lakstrut, mjärde eller mörtstuga förbjudet fr.o.m. den 15 augusti t.o.m. den 31 december.

14 § I vattendrag som står i förbindelse med Storsjön får fiske bedrivas endast med handredskap och håv.

Minimimått

15 §[9] Fisk av nedan angivna arter får fångas endast om den håller följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Art Minimimått Område
Lax 60 cm Hela tillämpningsområdet
Öring 60 cm Vänern med angränsande vattendrag
Öring 50 cm Vättern och Mälaren med angränsande vattendrag
Öring 45 cm Storsjön
Öring 35 cm Dammån och Kvitsleströmmen
Röding 50 cm Vättern
Gös 45 cm Vänern, Vättern och Hjälmaren med angränsande vattendrag
Gös 40 cm t.o.m. 2012-06-30, 45 cm fr.o.m. 2012-07-01 Mälaren med angränsande vattendrag
Harr 35 cm Vättern med angränsande vattendrag
Kräfta 10 cm Hela tillämpningsområdet

(FIFS 2009:37)

16 § Fisk för vilken föreskrivits minimimått får inte ilandföras i kapat skick.


Särskilda bestämmelser för Vänern

Fredningstider (Vänern)

17 § Fångst i Vänern med angränsande vattendrag av lax och öring som inte är märkt genom att fettfenan är bortklippt är förbjudet under hela året.

Den som fångar sådan, icke fenklippt, fisk skall genast släppa ut den i vattnet.

Fredningsområden (Vänern)

18 § Fiske efter lax och öring är förbjudet i nedan angivna områden utanför Klarälvens, Gullspångsälvens och Tidans mynningar under följande tider.

Tid Fredningsområde
Fr.o.m. den 20 maj t.o.m. den 15 september Klarälvens västra fredningsområde
  Begränsas av en linje från Lindränkans södra udde till Garpens södra udde.
Fr.o.m. den 20 maj t.o.m. den 15 september Klarälvens östra fredningsområde
  Begränsas av linjer från den sydligaste udden på Hammarösidan av Långholmssundet i position 59 17,90 N, 13 35,30 O, till en punkt i position 59 17,40 N, 13 36,20 O, vidare över Måns Bengtskär, Arnöns sydvästra udde, Kärrholmens västra udde och St. Karholmens sydspets till Rudslandet (Storuddens sydspets) och från Rudslandet (Nordudden) rakt västerut till Herröns södra udde. Sättersviken ingår inte i frednings-området
Fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 december Gullspångsälvens fredningsområde
  Begränsas av linjer från Häståsudden över pricken Djupgrundet, rakt väster ut till longitud 13 53,84 O, rakt norrut till en punkt rakt väster om pricken Timmerdalsgrund, rakt österut till pricken Timmerdalsgrund och därifrån till Källvikens sydvästra udde. Området avgränsas från inre delen av Kilsviken av en linje från Österöns östra udde till udden rakt väster om Lövetorp.
Fr.o.m. den 15 augusti t.o.m. den 31 oktober Tidans fredningsområde
  Mariestadsfjärden begränsad av Torsöbron och en linje från Viknäsudde över Store Märrens sydspets till Skutebacken och därifrån rakt österut till Dillö.

Omfattningen av Klarälvens och Gullspångsälvens fredningsområden framgår översiktligt av bilaga 2. Tidans fredningsområde överensstämmer geografiskt med gösfredningsområde nr 13 enligt bilaga 3.

Under förbudstiderna får inom områdena fiske bedrivas endast med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens tillstånd att fiska med andra redskap än de som anges i tredje stycket. Tillstånd får inte avse fiske efter lax och öring. (HVMFS 2014:22).

19 §[20] Fiske efter gös är förbjudet fr.o.m. den 25 april t.o.m. den 25 maj i nedan angivna fredningsområden.

 1. Brandsfjorden-Dättern
  Begränsas av en linje från Fallsö till Karaby kyrka.
  1. 1a Vassbotten, begränsas av Dalbobron och Residensbron.
 2. Åmålsviken med Norra viken
  Begränsas av en linje från Näsudden till Kisholmens sydspets och därifrån kortaste vägen till fastlandet.
 3. Byälvens mynningsområde
  Begränsas av linjer från Ö:a Källsuddens sydspets till Galtens fyr och därifrån rakt österut till fastlandet. Området omfattar även Harefjorden söder om bron för E 18 och den mellanliggande delen av Byälven.
 4. Ekholmssjön-Kyrkebysjön
  Begränsas av en linje från L. Träludden över Orreholmen och Knipan till Skorven och därifrån rakt norrut till fastlandet.
 5. Borgvikssjön-Grumsfjorden
  Begränsas av Järnvägsbron över Slottsbrosundet.
 6. Arnöfjorden-Panken
  Begränsas av en linje från Silkestaholmens sydspets över Yttre Sållarens nordspets till Arnöns nordspets.
 7. Bottenviken
  Begränsas av en linje från Bollskär till Sandnäsudden.
 8. Ölmeviken
  Begränsas av en linje från Görans udde till Svartebergsudden.
 9. Varnumsviken
  Begränsas av en linje från Hjälmars näs rakt österut till fastlandet.
 10. Sjötorpsviken
  Begränsas av en linje från Harnäs udde till Lilla Gåsskärs sydspets och därifrån rakt österut till fastlandet.
 11. Börstorpsviken
  Begränsas av en linje från Horsnäsholmens nordspets till Surö Bokskogs norra udde.
 12. Fågelöviken
  Begränsas av en linje från Torsnäs udde och därifrån rakt västerut till Fågelö.
 13. Mariestadsfjärden
  Begränsas av Torsöbron och en linje från Viknäsudde över Store Märrens sydspets till Skutebacken och därifrån rakt österut till Dillö.
 14. Ullersundet-Fröfjorden-Vänsjösjön-Kävelstocken
  Begränsas av en linje från Käringudden till Galteryggens sydspets och därifrån rakt söderut till fastlandet samt av linjer från Örens stång till Spåröns nordvästra udde och från Spåröns södra udde till Ekedalen.

Fredningsområdenas omfattning framgår översiktligt av bilaga 2.

Under förbudstiderna får inom områdena fiske bedrivas endast med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens tillstånd att fiska med andra redskap än de som anges i tredje stycket. Tillstånd får inte avse fiske efter gös.(HVMFS 2014:22).

Fiskemetoder (Vänern)

20 §[21] Fiske i Vänern är förbjudet med

 1. drivnät,
 2. bottensatta nät med en maskstorlek mellan 52 och 90 millimeter,
 3. förankrade flytnät och nät som genom annan metod inte är bottensatta med en maskstorlek överstigande 52 millimeter,
 4. nät efter siklöja fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 16 oktober och fr.o.m. den 18 december t.o.m. den 31 december.

Fr.o.m. den 17 oktober t.o.m. den 17 december får inte användas nät med en maskstorlek understigande 33 millimeter.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens tillstånd att, utan hinder av första stycket 3, fiska med förankrade flytnät med en maskstorlek överstigande 157 millimeter. (HVMFS 2014:22).

21 § Under tider när fiske är tillåtet får inte användas nät med mindre maskstorlek än 110 millimeter inom följande områden.

 1. De i 19 § angivna gösfredningsområdena nummer 2-3 och 7-14 .
 2. Klarälvens västra fredningsområde enligt avgränsningen i 18 §.
 3. Vattenområdet norr om en linje från Bonäsudde till Arnöns sydvästra spets.
 4. Vattenområdet söder om en linje från en udde norr om Läckö slott i position 58 41,10 N, 13 13,22 O, till Kummeludden vid Råbäcks hamn i position 58 36,32 N, 13 20,55 O.
 5. Vattenområdet söder om en linje från nordostspetsen av Gusnäs udde i position 58 27,60 N, 12 38,22 O, till Örns udde i position 58 27,00 N, 12 40,05 O.
 6. Det vattenområde som avgränsas av en linje från en udde på fastlandet söder om Orrholmen i position 59 14,70 N, 13 08,30 O, över Bäröns sydost-spets i position 59 15,65 N, 13 13,79 O, Bäröns norra del i position 59 16,47 N, 13 13,81 O, Åsundaöns södra del i position 59 16,77 N, 13 13,71 O, Åsundaöns östra sida i position 59 17,94 N, 13 12,68 O, till en punkt på fastlandet vid färjeläget i position 59 18,00 N, 13 12,71 O.

22 § Tillstånd enligt 12 § om undantag från 7 § får inte avse samtidig användning av större sammanlagd nätlängd än 8 000 meter per fiskare. Nätdjupet får, mätt med maskorna sträckta i djupled, inte överstiga sex meter (20 fot) för bottensatta nät och inte 10,5 meter (35 fot) för förankrade flytnät med en maskstorlek större än 157 millimeter. Den sammanlagda tillståndsgivna längden av sådana flytnät på allmänt vatten får inte överstiga 150 000 meter.

Länsstyrelsen skall före beslut om tillstånd för flytnät med en maskstorlek större än 157 millimeter samråda med övriga berörda länsstyrelser samt med yrkesfiskarnas intresseorganisationer.

23 § [23] Vid handredskapsfiske, inkluderande dörj-, trolling- och utterfiske, i Vänern får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre laxar eller öringar per fiskare.  

Länsstyrelsen får efter ansökan medge undantag från denna bestämmelse för den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens. (HVMFS 2014:22).

Särskilda bestämmelser för Vättern

Fredningstider (Vättern)

23 a § Fiske i Vättern efter siklöja är förbjudet fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 31 december söder om de linjer som anges i 9 §. (FIFS 2005:5).

Fredningsområden (Vättern)

24 § [10] Fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december är fiske förbjudet i följande områden.

 1. Allt enskilt vattenområde i Vättern söder om de linjer som anges i 9 §.
 2. Allmänt vatten inom fredningsområdena 1-7 enligt bilaga 4. Områdena framgår översiktligt av bilaga 5.

Under den i första stycket angivna fredningstiden får fiske efter andra arter än röding, öring och sik bedrivas med mjärde och med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 31 december får fiske efter andra arter än röding, öring och sik dessutom bedrivas med flytnät och med handredskap även om fiskemetoden kräver användning av båt. (FIFS 2008:17).

25 § har upphävts genom (FIFS 2008:17).

25 a § Inom följande vattenområden i Vättern, vilka översiktligt framgår av bilaga 5, är allt fiske med undantag av fiske efter kräftor förbjudet under hela året.

A. TÄNGAN
Område: Området, som är beläget söder om St. Röknen, begränsas av räta linjer mellan följande punkter.

Pkt Lat. N Long. O Anmärkning
1 58 31,90 14 40,00 O Karlsborg
2 58 38,35 14 44,00 V Storgrund, St. Röknen
3 58 38,35 14 50,00 O Storgrund, St. Röknen
4 58 31,90 14 46,75 S sydmärke, Mellön


B. NORRGRUNDET
Område: Området, som är beläget norr om Visingsö, begränsas av räta linjer mellan följande punkter.

Pkt Lat. N Long. O Anmärkning
1 58 07,50 14 22,00 NV Visingsö
2 58 20,00 14 28,30 O Pettera udde
3 58 20,00 14 32,00 V Älvarums udde
4 58 07,50 14 32,00 NO Visingsö


C. FINGALS
Område: Området, som är beläget väster om Fingalshamn, begränsas i öster av gränsen mellan enskilt och allmänt vatten, i söder av latituden 57 52,00 N, i väster av räta linjer mellan punkter i positionerna 57 52,00 N, 14 13,50 O och 57 58,50 N, 14 18,50 O samt i norr av latituden 57 58,50 N.
(FIFS 2005:5).

26 § Allt fiske är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 30 maj i Hjoån, Hjällöbäcken, Skämningsforsån, Holmån, Rödån, Svedån, Gagnån, Hornån, Knipån, Hökesån, Domneån, Dunkehallaån, Röttleån samt i dessa åars mynningsområden i Vättern inom en radie om 300 meter från mittpunkten mellan åarnas två yttersta mynningsuddar.

27 § Fiske med nät är förbjudet fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 december i Motalaviken inom ett område som begränsas i öster av land, i söder av östra gränsen till fredningsområde 4, i norr av den östra gränsen till fredningsområde 6 och i väster av sex meters djupkurva enligt gällande sjökort. Området, fredningsområde 8, framgår översiktligt av bilaga 5.

Fiskemetoder (Vättern)

28 §[23] I Vättern är fiske med med drivnät förbjudet. Dessutom gäller dels förbud mot fiske med nät som inte är bottensatta och har en maskstorlek överstigande 40 millimeter, dels att det, vid fiske söder om de linjer som anges i 9 §, i djupområdet 0-30 meter endast får användas nät vars maskstorlek understiger 41 millimeter eller överstiger 85 millimeter.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens tillstånd att utan hinder av första stycket, fiska med förankrade flytnät med en maskstorlek överstigande 157 millimeter. (HVMFS 2014:22).

28 a § [24] Fiske i Vättern med nät på större vattendjup än 30 meter är tillåtet endast för den som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens eller fiskar med stöd av enskild rätt. Vid sådant fiske får endast användas nät vars maskstorlek är 120 millimeter eller större. (HVMFS 2014:22).

28 b § [11] Kräftburar vars maskstorlek understiger 50 millimeter ska vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade i den nedre kanten av redskapets sida i sådant läge att flyktvägarna ut ur redskapet inte blockeras. I de fall redskapet saknar en plan bottenyta ska flyktöppningarna placeras mitt emot varandra (diametralt i redskapet) så att minst en flyktväg förblir oblockerad oavsett vilket läge redskapet intar på bottnen.

Ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och vars maskstorlek understiger 50 millimeter ska vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus. (HVMFS 2014:22).

28 c § [25] Vid sumpning av kräfta ska sumpen vara märkt med:

 1. användarens namn och adress
 2. användarens namn och telefonnummer, eller
 3. särskilt av länsstyrelsen för fiskeredskap tillhandahållet registreringsnummer

Vid fiske med stöd av personlig fiskelicens ska sump där kräfta hålles vara märkt med licensnummer.  (HVMFS 2014:22).

29 § I Vättern söder om de linjer som anges i 9 § får vid handredskapsfiske, inklusive dörj-, trolling- och utterfiske, endast användas en krok (enkel-, dubbel- eller trekrok) per bete.

Vid sådant fiske får under varje dygn fångas och behållas sammanlagt högst tre fiskar av arterna lax, röding och öring per fiskare. Därav får högst två fiskar vara röding. (FIFS 2005:5).

29 a § I Vättern skall, vid fiske med nät eller fiske med stöd av 12 §, redskapen vittjas minst en gång var femte dygn. Vid vittjningen skall fisk, för vilken gälller återutsättningsskyldighet enligt bestämmelserna i 1 kap. 4 §, hanteras på sådant sätt att den kan återutsättas levande. (FIFS 2005:5).

Särskilda bestämmelser för Mälaren

Fredningstid (Mälaren)

30 § Fiske i Mälaren med nät efter siklöja är förbjudet dels fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober, dels fr.o.m. den 16 november t.o.m. den 15 juni.

Fiskemetoder (Mälaren)

31 § Fiske i Mälaren med nät med en maskstorlek mellan 60 millimeter och 100 millimeter är förbjudet t.o.m. den 30 juni 2012. Fr.o.m. den 1 juli 2012 är det förbjudet att fiska med nät med en maskstorlek mellan 60 millimeter och 120 millimeter. (FIFS 2009:37).

Särskilda bestämmelser för Hjälmaren

Fiskemetoder (Hjälmaren)

32 § Fiske i Hjälmaren med nät med en maskstorlek mellan 40 millimeter och 120 millimeter är förbjudet.

33 § Fiske med nät är, fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 31 augusti, förbjudet i den del av Mellanfjärden i Hjälmaren där fisket är fritt för var och en enligt föreskrifterna i bilagan till fiskelagen (1993:787).

Särskilda bestämmelser för Storsjön

Fiskemetoder (Storsjön)

34 § Nätfiske i Storsjön får bedrivas endast med bottensatta nät.

35 § [12] Fiske i Storsjön med nät är förbjudet dels fr.o.m. den 15 maj t.o.m. den 15 juni, dels fr.o.m. den 1 december t.o.m. den 31 december. (HVMFS 2013:9)

3 kap. Bestämmelser för vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt


Tillämpningsområde (3 kap.)

1 § Bestämmelserna i detta kapitel avser fiske i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret.

Fredningstider (3 kap.)

2 § Fiske efter lax och öring i Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön är förbjudet fr.o.m. den 16 augusti t.o.m. den 22 maj. I övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är fiske efter lax och öring förbjudet fr.o.m. den 1 oktober t.o.m den 31 mars. I Örekilsälven, Bäveån, Göta älv, Nordre älv, Säveån, Mölndalsån, Göteborgs inre vattenvägar, Nissan uppströms Heljarpsforsen till Oskarströms nedre kraftverk, Lagan från västra udden av Ösarps ö till fiskegränsen i Laholm samt Rönne å inträder förbudstiden dock först den 15 oktober. I vattendrag som mynnar i havet söder om latituden 56 40 N upphör förbudstiden redan vid februari månads utgång. (FIFS 2010:8).

Fiskemetoder (3 kap.)

3 § I Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön är det endast tillåtet att använda spö och handlina för att fånga lax och öring. Högst ett spö eller en handlina per person och högst två beten per spö eller handlina får användas.

Som bete får endast mask, drag, spinnare, wobbler och fluga användas.

Avståndet mellan krokens skaft och spets får inte vara större än 13 millimeter. För enkelkrokar får avståndet inte vara större än 15 millimeter. Spö och handlina får inte lämnas under fiske.

Det är inte tillåtet att fiska på ett sådant sätt att fisken riskerar att krokas utvändigt. (FIFS 2010:8).

4 § I Göta älv och Nordre älv är fiske med drivande nät förbjudet.

I övriga vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt är annat fiske förbjudet än fiske med åltinor, ålryssjor som ej är högre än 60 centimeter, fasta ålfisken, sådant laxfiske vartill särskild rättighet finns samt fiske med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet, men inte med utter eller utterliknande redskap.

Andra stycket gäller inte genomflutna sjöar som är mer än två kilometer långa.

5 § För fasta fisken i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt samt för det s.k brickfisket i Rolfsån, gäller fiskeförbud fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 mars samt, under övrig tid, från lördag kl. 09.00 till tisdag kl. 21.00, och under övriga veckodagar från kl. 09.00 till kl. 21.00. Under sistnämnda tid skall redskapen hållas så öppnade att fiskens fria gång inte hindras.

Vid brickfisket i Rolfsån får inte användas större nätlängd än 16 meter per fiskerätt. Nätdjupet får, mätt med maskorna sträckta i djupled, inte överstiga 3,3 meter och maskstorleken får inte understiga 120 millimeter.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte fiske med fasta ålfiskeredskap.

6 § Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt, där lax och öring förekommer skall fr.o.m. den 1 november t.o.m. den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria gång inte hindras.

Minimimått (3 kap.)

7 § [13] För nedan angivna arter gäller, i vattendrag som mynnar i Skagerrak och Kattegatt, följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Art Minimimått Vattendrag
Lax 50 cm Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Lax 45 cm Övriga vattendrag
Öring 40 cm Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön
Öring 45 cm Övriga vattendrag

(FIFS 2010:8).

4 kap. Bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön


Tillämpningsområde (4 kap.)

1 § Bestämmelserna i detta kapitel avser fiske i vattendrag som mynnar i Östersjön från gränsen mot kustvattenområdet till det första definitiva vandringshindret.

Gemensamma bestämmelser (4 kap.)

Fiskemetoder (4 kap.)

2 § Fiske i vattendrag som mynnar i Östersjön med nät bakom anlagt strömhinder, inklusive bropelare m.m, är förbjudet.

Minimimått (4 kap.)

3 § [14] För nedan angivna arter gäller, i vattendrag som mynnar i Östersjön, följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets.

Art Minimimått Vattendrag som mynnar i Östersjön
Lax 50 cm mellan fyren Kullen och gränsen mot Finland
Öring 50 cm mellan fyren Kullen och latituden 60 00 N
Öring 35 cm mellan latituden 60 00 N och länsgränsen mellan Västernorrlands län och Väster-bottens län samt i Vindelälven
Öring 50 cm mellan länsgränsen mellan Västernorrlands län och Västerbottens län och länsgränsen mellan Västerbottens län och Norrbottens län, med undantag av Vindelälven och med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §
Harr 30 cm mellan latituden 60 00 N och länsgränsen mellan Västernorrlands län och Väster-bottens län
Harr 35 cm mellan länsgränsen mellan Västernorrlands län och Västerbottens län och gränsen mot Finland med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §
Gös 40 cm mellan fyren Kullen och gränsen mot Finland

(HVMFS 2013:8).

3 a § I vattendrag som mynnar i Bottenviken i Norrbottens län, med de begränsningar i vissa vattendrag som framgår av 11 §, får inte öring behållas vars längd understiger 30 cm eller överstiger 45 cm. (HVMFS 2013:8)

Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N


Fredningstider (vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N)

4 § Fiske efter lax och öring är förbjudet

 1. fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N,
 2. fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 58 00 N men söder om latituden 60 00 N.

I Mörrumsån och Emån med bivattendrag är fiske efter lax och öring förbjudet under hela året.

Utan hinder härav får sådant fiske ske med handredskap fr.o.m. den 1 mars t.o.m. den 30 september.

Fiskemetoder (vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 60 00 N)

5 § Ålkistor och ållanor i rinnande vatten, i vattendrag som mynnar i Östersjön söder om latituden 58 00 N, där lax och öring förekommer skall fr.o.m den 1 januari t.o.m den 15 juni hållas så öppna att fiskens fria gång inte hindras.

6 § I Mörrumsån söder om bron vid Elleholm är allt fiske förbjudet.

Uppströms bron vid Elleholm får fiske med kastspö endast bedrivas av den som har rätt till fiske i skattlagt eller hävdvunnet laxfiske och som inte längre utövar detta fiske. I övrigt får fiske bedrivas endast med följande redskap.

 1. Metspö dock ej agnat med mask.
 2. Håv och mjärde för fångst av agn och kräfta.
 3. Åltina.
 4. Långrev som i sin helhet sätts på bottnen, dock ej agnad med mask.

Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N


Fredningstider (vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N)

7 § Fiske efter lax och öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituden 60 00 N och latituden 63 30 N. Vid fiske med handredskap gäller dock förbudet endast fr.o.m. den 15 september t.o.m. den 14 oktober.

I Ljungan med bivattendrag

 1. är fiske efter lax förbjudet under hela året, dock får fiske ske med handredskap efter lax fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 14 oktober samt med not efter lax som är märkt genom att fettfenan är bortklippt fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 30 september,
 2. gäller förbudet mot fiske efter öring med handredskap, i stället för vad som följer av första stycket, fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 november.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

Fiskemetoder (vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituderna 60 00 N och 63 30 N)

8 § I strömmande vatten, i vattendrag som mynnar i Östersjön mellan latituden 60 00 N och latituden 63 30 N, med undantag av huvudvattendragen i Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven, får endast bedrivas fiske med

 1. handredskap,
 2. håv,
 3. ryssja som inte är högre än 1,5 meter, samt
 4. med tinor efter nejonöga (nätting).

Fiske efter kräftor är också tillåtet.

9 § [17] Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet i Ljungan, Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som fiskar i näringsverksamhet på det sätt som avses i 30 § i fiskelagen tillstånd att fiska med i första stycket förbjudet redskap. Tillstånd får, fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni, inte avse fiske i Ljungan efter lax och öring. (HVMFS 2014:22).

10 § Fiske med nät och not är förbjudet i

 1. Ljungan från torsdag kl. 18.00 till söndag kl.18.00,
 2. Indalsälven, Ångermanälven och Gideälven dels från lördag kl. 12.00 till söndag kl.18.00 fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 augusti, dels från torsdag kl.18.00 till söndag kl.18.00 fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

På sträckan Nyland-Hornö/Veda i Ångermanälven är, utan hinder av bestämmelserna i första stycket, fiske tillåtet med nät med mindre maskor än 43 millimeter.

​Särskilda bestämmelser för vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N

Tillämpningsområde (vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N)

11 § Bestämmelserna i 12-15 §§ gäller i

 1. Lögde älv till Lögdasjön,
 2. Öre älv till Örträskets utlopp,
 3. Hörnån till kvarndammen vid Hörnsjö,
 4. Laisälven till Storlaisans utlopp,
 5. Vindelälven till utloppet ur Storvindeln,
 6. Ume älv till Pengfors kraftstation,
 7. Sävarån till Lillsävarträsket,
 8. Rickleån till Åselestupet,
 9. Bure älv till kraftverket Falmarksforsen,
 10. Skellefte älv till Kvistforsdammen vid Mobacken,
 11. Kåge älv till Storfallet,
 12. Byske älv till Arvidsjaursjöns utlopp,
 13. Åby älv till Östra Kikkejaures utlopp,
 14. Pite älvs vattensystem med Pite älv till Storforsen, Tvärån (Borgforsälven) till Kallträskets utlopp, Manjärvälven (Vistån) till Manjärvs utlopp, Varjisån till Stor-Varjisträskets utlopp, Lillpiteälven t.o.m. Åträsket,
 15. Lule älv till Bodens kraftverksdamm,
 16. Råne älvs vattensystem med Råne älv till Råneträskets utlopp, Livasälven till Lombergsfallet,
 17. Kalix älvs vattensystem med Kalix älv till Kaalasjärvis utlopp, Kaitum älv till Kaitumjaures utlopp, Tärendö älv, Ängesån till Vettasjärvis utlopp, Lina älv till Kieblejokks inflöde, Tvärån-Lansån-Skrövån till gamla dammen i Purnu by, Arrojoki t.o.m. Koirakoski, Bönälven till Bönträskets utlopp, Risån-Rautibäcken till Fatikdammen,
 18. Sangis älv t.o.m. Lappträsket,
 19. Torne älvs vattensystem med Alanen Kihlankijoki, Ylinen Kihlankijoki, Parkajoki Merasjoki, Kelojoki, Luongasjoki, Torne älv från sammanflödet med Muonio älv till Torneträsks utlopp, Lainio älv till sammanflödet med Råstoeno-Taavaeno, Taavaeno, samt Råstoeno till Råstolinkka.

​Fredningstider (vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N)

12 § [15] Fiske efter lax är förbjudet under hela året och fiske efter öring fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december i vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N.

Vid fiske med handredskap gäller i stället följande.

 1. Fiske efter öring är förbjudet fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 14 oktober.
 2. Fiske efter lax är förbjudet i Öre älv, Ume älv, Vindelälven, Sävarån, Rickleån, Kåge älv, Pite älv och Råne älv fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 18 juni och fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.
 3. Fiske efter lax är förbjudet i Lögde älv, Hörnån, Bure älv, Byske älv, Åby älv, Kalix älv och Torne älv fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

När fiske med handredskap är tillåtet får endast fångas och behållas en lax och en öring per fiskande och dygn. Begränsningen gäller inte fettfeneklippt öring.

I Ume älv nedströms regleringsdammen vid Norrfors får när fiske efter öring är tillåtet fångst ske endast av fettfeneklippt öring.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte lax i huvudvattendragen i Skellefte älv och Lule älv

I Kalix älv med bivattendrag och i Torne älvs vattensystem enligt 11 § 19 är fiske med håv förbjudet fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 15 juni.
(HVMFS 2013:15)

12 a § Fiske efter harr är förbjudet fr.o.m. den 15 april t.o.m. den 31 maj.
(HVMFS 2013:8)

​Fiskemetoder (vattendrag som mynnar i Östersjön norr om latituden 63 30 N)

13 § Fiske med fiskebyggnad och annat fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter och har större maskstorlek än 60 millimeter är förbjudet. Fiske med fiskebyggnad är dock tillåtet i skattlagt eller hävdvunnet fiske.

14 § [18] Fiske med nät och not samt med sådant fast redskap som i någon del är högre än 1, 5 meter är förbjudet

 1. dels fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni, dels fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december,
 2. från torsdag kl. 18.00 till söndag kl. 18.00 fr.o.m. den den 1 juli t.o.m. den 31 augusti.

Bestämmelserna i första stycket avser inte Lule älv. I Skellefte älv och i Torne älv, från Lainio älvs inflöde till Torneträsk, gäller bestämmelserna i första stycket endast fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december.

Utan hinder av föreskrifterna i första stycket får fiske efter andra arter än lax och öring ske i sjöar och lugnvatten av minst tre kilometers längd på ett avstånd av minst 300 meter från deras till- och utlopp förutsatt att fisket inte sker med nät eller not med större maskor än 100 millimeter. I Torne älv, från Laino älvs inflöde till Torneträsk, gäller undantaget även sådana sjöar och lugnvatten som är mindre än tre kilometer.

Länsstyrelsen får efter ansökan medge den som fiskar i näringsverksamhetpå det sätt som avses i 30 § första stycket 1 fiskelagen (1993:787) tillstånd att utan hinder av bestämmelserna i första stycket fiska med nämnda redskap. Tillstånd får, fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 juni, inte avse fiske efter lax och öring. (HVMFS 2014:22).

15 § Fiske med utter och därmed jämförligt redskap och fiske med släp- eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar är förbjudet.

5 kap. Övriga bestämmelser​

Tillsyn

1 § De tillsynsmyndigheter eller utsedda tillsynsmän i Sverige och Norge som utövar tillsyn över fisket i Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön ska skriftligen underrätta varandra när de vid tillsyn eller på annat sätt skäligen kan anta att det förekommer eller har förekommit fiske på det andra landets territorium i strid med bestämmelserna i 1 kap. 4 och 7 §§ samt 3 kap. 2, 3 och 7 §§. (FIFS 2010:8).

Dispenser

2 § [16] Om det behövs för något vetenskapligt ändamål eller om det annars finns särskilda skäl får länsstyrelsen i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter. Dock ska undantag från bestämmelserna i 1 kap. 8 § och bilaga 7 rörande fiske efter ål samt undantag för befattningshavare vid Havs- och vattenmyndigheten eller för person som på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag bedriver fiske för undersökningsändamål prövas av myndigheten.

Undantag, rörande fiske i Enningdalsälven upp till utloppet från Norra Bullaresjön, från bestämmelserna i 1 kap. 4 och 7 §§ samt 3 kap. 2, 3 och 7 §§ får göras endast i samband med vetenskapliga undersökningar. I sådana fall ska berörda myndigheter i Norge underrättas skriftligen. (HVMFS 2011:8).

Avgifter

3 § I ärenden om tillstånd för visst fiske skall sökanden betala en ansökningsavgift enligt följande.
Tillstånd att sätta ut fast fiskeredskap enligt 2 kap. 2 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1 300 kronor

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2004 då Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:32) om fisket i vissa sötvattensområden skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om trålfiske i 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 7 och 8 §§ samt bilaga 3 sistnämnda författning får dock t.o.m. den 30 november 2005 tillämpas i sin lydelse före den 1 augusti 2004 för fiskare som under år 2003 har haft tillstånd att bedriva trålfiske. (FIFS 2004:37).

Bilaga 1: Gränser mellan sötvattensområdena och kustområdet

FIFS 2004:37 Bilaga 1: Gränser mellan sötvattensområdena och kustområdetPDF

Bilaga 1a: Norra Bullaresjöns avgränsning mot Enningdalsälven

FIFS 2004:37 Bilaga 1a: Norra Bullaresjöns avgränsning mot EnningdalsälvenPDF

Bilaga 2: Fredningsområden för lax och öring i Vänern

FIFS 2004:37 Bilaga 2: Fredningsområden för lax och öring i VänernPDF

Bilaga 3: Fredningsområden för Gös i Vänern

FIFS 2004:37 Bilaga 3: Fredningsområden för Gös i VänernPDF

Bilaga 4 och 5: Fredningsområden i Vättern

FIFS 2004:37 Bilaga 4 och 5: Fredningsområden i VätternPDF

Bilaga 6: Områden undantagna från ålfiskeförbud

FIFS 2004:37 Bilaga 6: Områden undantagna från ålfiskeförbudPDF

Bilaga 7 Fiske efter ål med stöd av särskilt tillstånd

FIFS 2004:37 Bilaga 7 Fiske efter ål med stöd av särskilt tillståndPDF

Bilaga 8 Koder för sjöar

FIFS 2004:37 Bilaga 8 Koder för sjöarPDF


Referenser

 1. Jfr lagen (1996:374) om Sveriges sjöterritorium.
 2. Jfr beträffande kustvattenområdet 1 kap. 3 § Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
 3. Senaste lydelse FIFS 2010:8
 4. EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 5 (Celex 32003R0129).
 5. Senaste lydelse FIFS 2011:8.
 6. Jfr beträffande andra fredade arter 2 kap. 5 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
 7. Senaste lydelse FIFS 2009:3.
 8. Senaste lydelse FIFS 2005:5.
 9. Senaste lydelse FIFS 2010:42
 10. Senaste lydelse FIFS 2005:5.
 11. Senaste lydelse FIFS 2007:57. Ändringen innebär att sista stycket upphävs.
 12. Senaste lydelse FIFS 2004:37
 13. Senaste lydelse FIFS 2009:3.
 14. Senaste lydelse FIFS 2009:3
 15. Senaste lydelse HVMFS 2013:8
 16. Senaste lydelse FIFS 2010:31.
 17. Senaste lydelse FIFS 2004:37
 18. Senaste lydelse FIFS 2004:37
 19. Kapitlet infört genom HVMFS 2014:22.
 20. Senaste lydelse  FIFS 2010:42
 21. Senaste lydelse FIFS 2008:36
 22. Senaste lydelse FIFS 2004:37
 23. Senaste lydelse FIFS 2005:5
 24. Senaste lydelse FIFS 2005:5
 25. Senaste lydelse FIFS 2007:39
Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Föreskrift Kräftfiske Laxfiske Redskap Regler Sötvatten Tillstånd Yrkesfiske Ålfiske

Publicerad: 2013-11-14
Uppdaterad: 2014-10-14

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson