Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Räkfiske

Nordhavsräka

(Pandalus borealis)

I Sveriges omgivande vatten finns räkan i Norska rännan, Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Nordhavsräkan lever på mjukbottnar på 50-500 meters djup.

Lekområde

Parningen sker under hösten och honan bär äggen hela vintern. De pelagiska larverna kläcks under våren.

Vandringar

Förmodligen vandrar räkor mellan fjordarna och Norska rännan.

Ålder vid könsmognad

Räkan är en så kallad protandrisk hermafrodit och fungerar först som hane tills den blir cirka två år och därefter som hona.

Maximal ålder och storlek

Ingen individuell åldersbestämning men man räknar med att åldern inte överstiger sex år. Maxlängd är 16-17 centimeter.

Biologi

Räkan lever främst vid botten men gör vertikala förflyttningar upp i det fria vattnet. De vertikala vandringarna är regelbundna och styrs av ljuset. Även horisontella vandringar utefter botten sker. Under vintern och förvåren uppsöker räkorna grundare vatten före äggkläckningen. Födan består av mindre kräftdjur och maskar.

Rådgivning

Insamlad data utgör underlag till möten inom Internationella Havsforskningsrådets (ICES) arbete med beståndsanalyser och framtagande av biologisk rådgivning till förvaltningen, samt i EU:s vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) vars uppgift är att ge vetenskaplig rådgivning till kommissionen.

Nordhavsräkans utveckling

Beståndsutveckling för nordhavsräka under de senaste åren, mätt i tusental ton. Klicka på bilden för att se detaljer. Källa: ICES.

Beståndsstatus

Biomassan har sedan början av 1990-talet varit högre än maximalt hållbar avkastning (MSY) men har sedan 2007 minskat till nivåer under MSY. Samtidigt är nivån högre än det gränsvänivån som föranleder en åtgård för att minska fisket.

Beståndsanalysen beskriver trenderna i beståndsutvecklingen och ger relativa mått.

Fiskeridödligheten ligger vid en hållbar nivå. Rekryteringsindex minskade 2008-2011, men har därefter ökat.

Vad betyder MSY?
  • MSY betyder maximal hållbar avkastning. I teorin det högsta genomsnittliga uttag som kan tas ur ett bestånd under genomsnittliga miljöförhållanden, utan att det påverkar fortplantningen.

Fiske och fångstutveckling

Nordhavsräka fiskas med trål i de djupare delarna av Skagerrak-Norska rännan. Räkan storlekssorteras ombord. De större räkorna kokas för färskvarumarknaden, de mellanstora säljs råa till konservindustrin och de minsta kastas över bord.

Till följd av den stora prisskillnaden mellan kokt och rå räka samt till följd av det svenska fångstransoneringssystemet kastas stora mängder rå räka över bord (uppgradering eller high grading). Mängden kastad räka har under 2008 till 2013 uppskattats till 200–700 ton årligen.

High grading förbjöds för kvoterade arter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön från och med 2009, och utvidgades till att gälla för alla kvoterade arter i alla ICES områden från och med 2010.

När det gäller fiskeredskap träffades en överenskommelse mellan EU och Norge 2012, vilken bland annat innebar att det blev obligatoriskt att använda artselekterande rist vid trålfiske efter räka i Skagerrak. Det gavs möjlighet att använda en fångstpåse (tunnel) över ristutsläppet för att behålla bifångster av fisk. Krav för fångstpåsen var att nätet skulle utgöras av 120 mm kvadratmaska för att motsvara selektion i motsvarande fisktrål.

I avvaktan på att överenskommelsen införs i EU-lagstiftning har HaV infört redskapsreglerna nationellt.

Förvaltning av räkbeståndet i Skagerrak och östra Nordsjön

Beslut om fiskekvoter för räka i Skagerrak och östra Nordsjön fattas årligen, baserat på ICES rådgivning. Beståndet för räka delas mellan EU och Norge och förvaltas gemensamt av parterna. Förutbestämda kvotandelar är etablerade. I mars 2014 bestämdes TAC (den totala tillåtna fångstmängden) till 9500 ton för 2014. 6650 ton av dessa fördelades till Skagerrak, resterande 2850 ton fiskas av Norge i östra Nordsjön (norska rännan). Det resulterade i 1243 ton för svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt 2014.

TAC för 2014 fastställdes till samma nivå som för 2013. Sverige förespråkade en minskning mot bakgrund av ICES rådgivning.

Beslut för EU:s fiskemöjligheter fastställs efter avslutade förhandlingar med Norge i årliga rådsförordningar, se rådsförordning (EU) nr 432/2014.

EU och Norge har i årets avtal för Skagerrak tydliggjort att man kommer att påbörja utarbetandet av en förvaltningsplan under 2014.

Datainsamling

Provtagning av kommersiellt fiske av nordhavsräka sker inom den datainsamling som styrs av EU-förordningar. Provtagning utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua. Dels genom medföljande personal ombord på fiskefartygen, dels genom att fiskare själva samlar in prover - så kallad egenprovtagning.

Räkorna längdmäts och sorteras på kön och på ett urval tas även den individuella vikten för att erhålla relation mellan längd och vikt. Provtagningen omfattar tre kg per resa. I ombordprovtagningen är provet sorterat på två kilo kokräka och ett kilo råräka och man får uppgift om hur stort utkast av räka som sker.

I egenprovtagningen är provet osorterat och uppgift fås på total landning av kok- respektive råräka men inga uppgifter av storlek på utkast av räka. Under 2013 längdmättes totalt 14 845 räkor och av dessa vägdes 5 814 individer från sammanlagt 18 provtagningsresor jämnt fördelat på årets kvartal. Av dessa provtagningsresor var 8 ombordprovtagningar och 10 egenprovtagningar.

Årligen utförs även en norsk forskningsexpedition som uppskattar trender i lekbiomassa, rekrytering (ettåringar) och demografisk sammansättning hos räkbeståndet i Skagerrak och Norska rännan. Under 2014 finansierar Havs- och vattenmyndigheten en utökning av denna expedition då nuvarande undersökning har begränsad täckning i området där det mesta av det svenska fisket sker. Målet med utökningen är att förbättra dataunderlaget för bedömning av räkbeståndets status.

Samarbetet ICES och EU

Klicka på bilden för att se detaljer.

Analys

Insamlade data analyseras tillsammans med data från fiskarnas loggböcker för beståndsuppskattningar. Insamlad data utgör underlag till möten inom Internationella havsforskningsrådets, ICES arbete med beståndsanalyser och framtagande av biologisk rådgivning till förvaltningen, samt i EU:s vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitté för fiskerinäringen (STECF) vars uppgift är att ge vetenskaplig rådgivning till kommissionen. Kvoternas storlek bekräftats slutligen genom fiskeministrarnas beslut.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Räkfiske

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Anna Nygren