Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Föreskriften reglerar yrkesfisket och innehåller bestämmelser om bland annat fiskelicens och personlig fiskelicens, särskilda tillstånd, VMS, olika sorters rapportering (fiskeloggbok, e-loggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration), bestämmelser för handelsledet (registrering av förstahandsmottagare och avräkningsnotor) och vägning av fångst. Föreskriften innehåller även regler om fångstbegränsningar för vissa arter.

Det här är grundförfattningens internetversion. Det finns också en tryckt version av samma författning. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den här versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

FIFS 2004:25

Gäller från:
1 januari 2005

Senast uppdaterad
11 november 2014
Beslutsdatum
:
22 augusti 2004

Ändringar och register

Innehåll

Konsoliderad elektronisk utgåva
Senast uppdaterad
: 2014-11-11
Beslutade: 2004-08-22
Bemyndigande: 2 kap. 7§, 5 kap. 1, 4 och 7 §§, 6 kap. 1, 2 och  8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen


Ikraftträdande: 2005-01-01
Celex: 31987R0954, 31993R3690, 31996R2406, 31997R1292, 31998R1434, 31998R1449, 31999R0728, 32000R0104, 32002R2347, 32002R2371, 32003R2244, 32007R1098, 32008R1005, 32008R1342, 32009R0043, 32009R1010, 32009R1224, 32009R1288, 32010R1124, 32010R1236, 32011R0057, 32011R0404
Ändringar: FIFS 2004:45, 2005:2, 2005:4, 2005:10, 2005:32, 2006:1, 2006:9, 2006:21, 2006:29, 2006:37, 2007:1, 2007:3, 2007:7, 2007:9, 2007:12, 2007:13, 2007:37, 2007:55, 2008:1, 2008:2, 2008:6, 2008:8, 2008:11, 2008:15, 2008:18, 2008:19, 2008:20, 2008:22, 2008:25, 2008:27, 2008:29, 2008:31, 2008:34, 2009:1, 2009:4, 2009:8, 2009:10, 2009:12, 2009:13, 2009:18, 2009:21, 2009:22, 2009:29, 2009:30, 2009:32, 2009:35, 2009:39, 2010:1, 2010:3, 2010:4, 2010:11, 2010:13, 2010:16, 2010:21 2010:22,2010:23, 2010:27, 2010:29, 2010:32, 2010:34, 2010:35, 2010:37, 2010:40, 2011:2, 2011:5, 2011:9, 2011:10, 2011:14,
HVMFS 2011:6, 2011:18, 2011:19, 2011:21, 2011:31, 2012:1, 2012:6, 2012:8, 2012:10, 2012:21, 2012:22, 2012:27, 2012:28, 2012:34, 2012:35, 2012:37, 2012:39, 2012:42, 2013:2, 2013:4, 2013:5, 2013:7, 2013:10, 2013:11, 2013:17, 2013:18, 2013:20, 2013:28, 2013:29, 2013:31, 2013:32, 2013:34, 2013:36, 2014:6, 2014:7, 2014:8, 2014:9, 2014:12, 2014:11, 2014:20, 2014:24, 2014:27
Övrigt: Upph. FIFS 1995:23, AR 1995:1
Rättelseblad till sidan 2 i FIFS 2011:10, till sidan 6 i HVMFS 2011:31 och till sidan 1 i HVMFS 2012:35, till sid 1 HVMFS 2013:10 och till sidan 1 och 2 i HVMFS 2013:17 har iakttagits

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § [1] Dessa föreskrifter avser frågor om fiskevård och fiskets bedrivande samt sådan uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll som avses i

 • 2 kap. 7 § och samt 5 kap. 1-7 §§förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
 • 3-9 §§ lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken,
 • kommissionens förordning (EEG) nr 954/87 av den 1 april 1987 om stickprovskontroller för att fastställa andelen målarter i procent av fångsten när fisket bedrivs med finmaskiga nätredskap [2],
 • rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt [3],
 • kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april 1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedriver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt [4],
 • rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december 2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter djuphavsbestånd [5],
 • rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18 september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97 [7],
 • rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004 samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/1999 [8],
 • rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 [9],
 • rådets förordning (EG) nr 1342/2008 av den 18 december 2008 om upprättande av en långsiktig plan för torskbestånden och det fiske som utnyttjar de bestånden och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2004 [10],
 • rådets förordning (EG) nr 754/2009 av den 27 juli 2009 om uteslutning av vissa fartygsgrupper från den fiskeansträngningsordning som fastställs i kapitel III i förordning (EG) nr 1342/2008 [11],
 • kommissionens förordning (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1005/2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [12],
 • rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 [13] ,
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2791/1999 [14],
 • kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs [15],
 • rådets förordning (EU) nr 1180/2013 av den 19 november 2013 om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön (den årliga kvotförordningen för Östersjön)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG [6], och
 • rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 januari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten (den årliga kvotförordningen för Västerhavet) [17],

Föreskrifterna gäller som komplettering till och för verkställighet av EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. (HVMFS 2014:20).

Definitioner

2 § [21] I dessa föreskrifter avses med

 1. den årliga kvotförordningen för Västerhavet, rådets årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i vissa andra vatten, i den version som anges i 1 §,
 2. den årliga kvotförordningen för Östersjön, rådets årliga förordning (EU) om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskebestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön i den version som anges i 1 §,
 3. fiskeloggbok: loggbok där fiskare med fiskelicens ska lämna uppgifter om fiske i havet enligt 6 kap. 1 §,
 4. kustfiskejournal: journal där fiskare med personlig fiskelicens och andra rapporteringsskyldiga ska lämna uppgifter om fiske i havet när skyldighet inte föreligger att föra fiskeloggbok,
 5. fiskeansträngning: varje enskild fiskeinsats såsom exempelvis ett tråldrag eller ett kast med not eller vad,
 6. effektiv fisketid: tid, avrundad till hela timmar, då redskapet varit i vattnet för fiske
 7. landnings-/omlastningsdeklaration: deklaration som avses i artiklarna 21-24 i förordning (EG) nr 1224/2009
 8. avräkningsnota: dokument som enligt artikel 62 i förordning (EG) nr 1224/2009 och enligt bestämmelserna i 11 kap. 1 § i dessa föreskrifter ska avlämnas vid första försäljningen av fisk,
 9. deklaration om övertagande: dokument som avses i artikel 66 i förordning (EG) nr 1224/2009,
 10. transportdokument: dokument som avses i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
 11. tredje land: stat som inte är medlem i EU,
 12. Skagerrak, Kattegatt och Östersjön: havsområden som avgränsas enligt vad som framgår av 1 kap. 2 § och bilaga 1 till Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, samt
 13. kvotområde: geografiskt område i havet för vilket EU årligen fastställer nationella fångstmängder av olika arter. (HVMFS 2014:20).

2 kap. [Yrkesfiskelicens]har upphävts genom (HVMFS 2014:20). [19]

3 kap. [Fartygstillstånd] har upphävts genom (HVMFS 2014:20) [20]

3 a kap. [Särskilt fartygstillstånd för fiske i havet med stöd av enskild fiskerätt] har upphävts genom (HVMFS 2014:20) [168]


4 kap. [Kompletterande fartygstillstånd m.m.] har upphävts genom (HVMFS 2014:20) [169]


5 kap. Det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet


Informationsöverföring via satellit

1 § [55] En sådan satellitföljare som avses i artikel 18.1 i förordning (EU) nr 404/2011 ska vara godkänd av Havs- och vattenmyndigheten.
(HVMFS 2011:6).

Tekniska problem eller icke fungerande utrustning

2 §[56] Även fiskelicensinnehavaren ansvarar för sådan rapportering om fartygets position via telekommunikation som ska ske enligt artikel 25.1 i förordning (EU) nr 404/2011 om det uppstår problem med fartygets satellitföljare. Rapporteringen ska göras till Havs- och vattenmyndigheten varannan timme och avse fartygets position vid rapporteringstillfället i hela grader och minuter redovisade i WGS-84-format. Rapporteringen ska fortgå till dess fartyget fått besked om att det till sjöss kontinuerligt sänt positioner via satellitutrustningen utan nya avbrott i överföringen, dock längst till dess fartyget ankommer till hamn. (HVMFS 2014:20).

3 § När ett fartyg flera gånger haft störningar i satellitsändningen som skall föranleda manuell rapportering kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att befälhavaren på fartyget skall rapportera i särskild ordning även sedan den tid som anges i 2 § tredje meningen förflutit, efter hamnbesök eller återkommande under resan. (HVMFS 2011:6).

4 §[57] Besked enligt artikel 25.3 i förordning (EU) nr 404/2011 om att ett fartyg får lämna hamn ges av Havs- och vattenmyndigheten.
Godkännande enligt artikel 20.3 och 25.5 i samma förordning av att satellitföljare avlägsnas för reparation eller utbyte lämnas av Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

5 § [170]En underrättelse enligt artikel 25.4 och 26.1 i förordning (EU) nr 404/2011 om att fiskefartygets satellitföljare inte fungerar tillfredsställande kan även lämnas till fiskelicensinnehavaren. (HVMFS 2014:20).

Avstängning av satellitsändaren i hamn

6 §[58] En anmälan enligt artikel 18.2 i förordning (EU) nr 404/2011 om att satellitsändaren kommer att stängas av vid ett hamnbesök ska göras till Havs- och vattenmyndigheten. En ny anmälan ska därefter göras innan fartyget lämnar hamn. (FIFS 2011:6).

Fiske i Öresund

7 § I ICES-område IIIb (Öresund) får fiske med fartyg som har utrustning enligt 1 § endast ske om den automatiska överföringen via satellit fungerar.

Fartyg som är frivilligt utrustade med satellitföljare

8 §[59] Artiklarna 18-28 i förordning (EU) nr 404/2011 samt 1-7 §§ ska gälla även för svenska fiskefartyg som är frivilligt utrustade med satellitföljare. [60]
(FIFS 2011:9).

6 kap. Fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration

Skyldighet att föra fiskeloggbok

1 §[171] Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg med fiskelicens som enligt Europeiska unionens rättsakter är skyldig att lämna uppgifter i fiskeloggbok ska använda en loggbok som är utfärdad av Havs- och vattenmyndigheten för fartyget. Loggboksbladen ska användas i löpnummerordning. Utöver vad som följer av Europeiska unionens rättsakter ska tilläggen och ändringarna i 3-19 §§ beaktas.

Bestämmelserna i 6 kap. gäller inte befälhavare som enligt Europeiska unionens rättsakter är skyldiga att registrera och rapportera uppgifter om fisket i havet elektroniskt eller vilkas uppgiftslämnande frivilligt görs elektroniskt. För sådant uppgiftslämnande finns bestämmelser i 6 a kap. Dock ska bestämmelserna i 6 kap. följas till den tidpunkt då Havs- och vattenmyndighetens programvara för elektronisk fiskeloggbok är av myndigheten godkänt installerad på fartyget. (HVMFS 2014:20).

1 a § Tidsangivelser enligt kap. 6 ska avse svensk tid, om inte annat anges.
(FIFS 2010:1).

2 § [61] Skyldigheten att föra loggbok enligt 1 § gäller även för befälhavare

 1. på fartyg vars största längd understiger tio meter i de fall fartyget bedriver fiske med trål eller not-/vadredskap eller landar i annat land än Sverige,
 2. på fartyg vilket bedriver fiske utanför EU:s fiskevatten, eller
 3. vilken väljer att föra fiskeloggbok i stället för kustfiskejournal.
  (FIFS 2011:5).

Uppgifter i fiskeloggboken

3 §[62] Vid ”Avresa (4)” och ”Ankomst (5)” ska klockslaget anges i timmar och minuter. (FIFS 2011:9).

4 § har upphävts genom (FIFS 2011:9).

5 § Vid “Redskap (8)” skall det aktuella redskapet anges med den kod som framgår av kolumnen ”KOD” i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

6 § Vid ”Maskstorlek (9)” skall den minsta maskstorleken för redskapet anges i millimeter. Måttet skall avse maskans diagonalmått.

7 § ”Redskapets storlek (10)” anges på det sätt som framgår av kolumnen ”STORLEK” i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

8 §[63] Vid “Datum (11)” ska anges

 1. det datum och klockslag då redskapet sätts i vattnet,
 2. när stationärt redskap vittjades eller fisket med sådant redskap avslutades. (FIFS 2010:1).

9 § Vid ”Antal fiskeoperationer (12)” skall redskapsanvändningen redovisas på det sätt som framgår av kolumnen ”ANTAL FISKEOPERATIONER” i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

10 § Vid “Fisketid (13)” skall anges effektiv fisketid enligt definitionen i 1 kap. 2 §. (FIFS 2005:2).

11 § Vid “Position (14)” skall under “Statistisk rektangel” anges latitud och longitud i hela grader och minuter (WGS-84)

 1. för platsen där redskapet sätts i vattnet,
 2. för platsen där redskapet togs upp ur vattnet om en fiskeansträngning berör flera kvotområden, och
 3. för en mittposition i vattnet för samtliga redskap vid fiske med flera redskap av samma typ.

12 §[64] Vid “Fångst ombord (15)” ska anges följande.

 1. Vilka arter och kvantiteter fisk i kilogram levande vikt som redan förvaras ombord när ett fartyg lämnar hamn vid en avresa där ett nytt loggboksblad ska fyllas i enligt bestämmelserna i 14 §.
 2. Den totala kvantiteten fångst uppdelad per art i kilogram levande vikt som förts ombord vid varje fiskeansträngning.
 3. Artkoden enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter eller artens namn om kod saknas.
 4. Utöver vikten även antalet individer vid fångst av lax, öring och hummer.
 5. En samlad redovisning med angivande av koden ”MZZ” för de fångster som enligt bilaga X i förordning (EU) nr 404/2011 och artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 till följd av kvantiteten inte behöver redovisas per art i loggboken.
 6. På samma rad som fiskeansträngningen vilka arter och kvantiteter som efter en fiskeansträngning lossats till en sump eller liknande anläggning i havet.
 7. Vilka arter och kvantiteter som förts från en sump eller liknande anläggning till fartyget.
 8. Fångst som ett fartyg tagit ombord vid parfiske. Fartyg som vid parfiske inte har tagit ombord fångst ska vid redovisning av fiskeansträngningen göra en anteckning om att det andra parfartyget tagit ombord fångsten.
 9. Av fartyg som deltagit i fiskeansträngning, fångsten, även om ansträngningen avslutas med att ett fartyg som inte deltagit i ansträngningen tar ombord fångsten direkt från redskapet. Anteckningen ska, beträffande det fartyg som tar emot fångsten, innefatta uppgifter om namn jämte distriktsbeteckning eller anropssignal samt, om fartyget inte är svenskt, nationstillhörighet.
 10. Av fartyg till vilket fångst omlastas och av fartyg som inte deltagit i fiskeansträngningen men till vilket fångst tas ombord direkt ur redskapet, den kvantitet per art som mottagits samt datum, tidpunkt och position när lastningen påbörjades. Anteckningen ska innefatta uppgifter om fiskande fartygs namn jämte distriktsbeteckning eller anropssignal samt, om fartyget inte är svenskt, nationstillhörighet.
 11. Fortlöpande de positioner som rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten enligt 5 kap. 2 och 3 §§.
 12. På en egen rad uppgift om inpassering i ett område och utpassering ur ett område som omfattas av ett system för fiskeansträngning. Uppgiften ska omfatta typ av passering, position angiven i latitud och longitud i hela grader och minuter samt datum och klockslag. Vid utpassering ur ett område behöver endast inpasseringen till det angränsande området redovisas. Den angivna tidpunkten och positionen ska vara den första i det område dit insegling sker. Områdets ICES-kod (ICES-division) eller områdets namn ska användas.
 13. Vid fiske av djuphavsarter enligt förordning (EG) nr 2347/2002 fiskedjupet på samma rad som fiskeansträngningen. Fiskedjupet ska anges i meter och avse det djup som redskapet i medeltal befunnit sig på under fiskeansträngningen. (HVMFS 2011:6).

13 §[65] I fältet ”Anmärkningar” ska utöver det som befälhavaren finner anledning till anges de eventuella avdrag för annat än fisk som i loggboksbladet redovisade kvantiteter omfattar samt vilka arter och kvantiteter fisk i kilogram levande vikt som förvaras ombord för landning vid ett senare tillfälle. (FIFS 2010:1).

14 §[66] Ett nytt loggboksblad ska fyllas i vid byte av partner vid parfiske.
(FIFS 2011:9).

15 §[67] När loggbok ska föras innan fartyget anlöper hamn enligt artikel 33.1 i förordning (EU) nr 404/2011 ska samtliga obligatoriska uppgifter vara ifyllda innan fartyget lagt till vid kaj eller motsvarande.

Kolumnerna 11-15 i fiskeloggboken ska vid fiske med trål-, vad- och notredskap föras efter varje fiskeansträngning när uppgiften föreligger, dock senast före det att fångsten från påföljande fiskeansträngning tas ombord.Utan hinder av bestämmelsen i första stycket får, vid fiske med andra redskap än trål-, vad- och notredskap, uppgifter avseende kvantiteter i de fall fartyget har fångst ombord fyllas i efter fartyget har lagt till vid kaj eller motsvarande, men före det lossning påbörjas. (FIFS 2011:9).

16 § Fiskeloggboken skall medföras ombord.

17 §[69] Om det inte är möjligt att korrigera ett felaktigt ifyllt loggboksblad enligt artikel 31.3 i förordning (EU) nr 404/2011, ska loggboksbladet överkorsas och förses med texten ”Makulerat” innan det sänds eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Inlämnande av blad ur fiskeloggboken m.m.

18 §[70] Befälhavaren ansvarar för att en ifylld blankett, blad 0, ur fiskeloggboken sänds eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

19 §[71] Fiskeloggbok tillhandahålles av Havs- och vattenmyndigheten. En ny loggbok får inte tas i bruk förrän blanketterna i den gamla tagit slut. Om en loggbok har förkommit kan en ny erhållas först sedan fartygets befälhavare till Havs- och vattenmyndigheten lämnat en redogörelse för orsaken till förkommandet. Om den ursprungliga loggboken senare återfinns får denna inte användas utan skall snarast sändas till Havs- och vattenmyndigheten.

Om ett enstaka loggboksblad 0 har förkommit skall i stället en kopia av bladet insändas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Omlastningsdeklaration

20 § Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg som enligt Europeiska unionens rättsakter är skyldig att fylla i en omlastningsdeklaration ska beakta tilläggen och ändringarna i 21 och 22 §§.
Skyldigheten att fylla i en omlastningsdeklaration ska gälla även i andra fall där befälhavaren ska föra loggbok. (FIFS 2011:9).

21 §[72] Vid ”Kvantiteter (19)” ska anges
1. vikten i kilogram av varje art, och
2. för lax, öring och hummer även antalet individer. (FIFS 2011:9).

22 § Endast ett omlastningstillfälle får redovisas per omlastningsdeklaration.

Inlämnande av omlastningsdeklaration

23 §[73] En omlastningsdeklaration ska sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

24 § har upphävts genom (FIFS 2011:9).

Landningsdeklaration för fartyg från Sverige

25 §[74] Befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg som enligt Europeiska unionens rättsakter är skyldig att fylla i en landningsdeklaration, eller en representant för befälhavaren på dennes uppdrag, ska beakta tilläggen och ändringarna i 27-31 och 34 §§.

Skyldigheten att fylla i en landningsdeklaration ska gälla även i andra fall där befälhavaren ska föra loggbok. (FIFS 2011:9).

26 § har upphävts genom (FIFS 2011:9).

27 §[75] Vid ”Kvantiteter (19)” ska anges

 1. vikten per art i kilogram oavsett kvantitet,
 2. för lax, öring och hummer även antalet individer,
 3. med angivande av signalkod vilka kvantiteter som avser egen fångst respektive omlastad fångst i de fall en landning innehåller fångster som vid omlastning mottagits från annat fartyg, och
 4. med angivande av signalkod vilka kvantiteter som ska avräknas respektive fartyg vid sådant gemensamt fiske som avses i 4 kap. 8 b §.
  (HVMFS 2014:20)

28 § Vid ”ICES/CECAF/AKFM/NAFO-zon (20)” skall anges det ICES-område där fångsten gjorts. Om fiske bedrivits i flera ICES-områden skall en ny rad fyllas i för varje område.

29 § Vid ”Tredje lands fiskezon (20)” skall i de fall fiske bedrivits på internationellt vatten utanför fiskezoner eller i tredje lands fiskezon anges

 1. ”INT” för internationellt vatten i det fria havet,
 2. ”XJM” för fiskezonen vid Jan Mayen,
 3. ”SVB” för fiskeskyddszonen vid Svalbard, och
 4. nationskod (ISO 3-alfa) för aktuellt tredje lands zon. (FIFS 2005:2).

30 § Endast ett landningstillfälle får redovisas per landningsdeklaration.

31 § Vid landning av sådan fångst som förvaras i sumpanordning i havet skall, i de fall landningen sker direkt från sumpen utan att fångsten först tagits ombord, en landningsdeklaration fyllas i av fartyget som svarat för sumpningen.

Landningsdeklaration för fartyg från annat EU-land än Sverige

32 §[76] Den som efter en landning av ett fiskefartyg från annat EU-land än Sverige är skyldig att sända in deklaration om övertagande, transportdokument eller avräkningsnota till Havs- och vattenmyndigheten ska även bifoga en kopia av det landande fartygets landningsdeklaration.
(HVMFS 2011:6).

33 § har upphävts genom (FIFS 2010:16).

Inlämnande av landningsdeklaration

34 § [77] En landningsdeklaration ska sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

6 a kap. Elektronisk registrering och rapportering av uppgifter om fisket [78]

Skyldighet att föra elektronisk fiskeloggbok m.m.

1 §[79] Befälhavare på svenska fiskefartyg med fiskelicens som enligt Europeiska unionens rättsakter är skyldiga att registrera och rapportera uppgifter om fisket i havet elektroniskt ska göra det från den tidpunkt då Havs- och vattenmyndighetens programvara för elektronisk fiskeloggbok är av myndigheten godkänt installerad på fartyget. (HVMFS 2014:20).

1 a §    har upphävts genom (HVMFS 2014:20).

2 §[80] Bestämmelserna i 1 § gäller även vid fiske med fartyg för vilket fiskelicensinnehavaren frivilligt valt elektronisk fiskeloggbok för uppgiftslämnandet i stället för sådan fiskeloggbok som avses i 6 kap. I sådant fall ska fiskelicensinnehavaren skriftligen ansöka om Havs- och vattenmyndighetens programvara för elektronisk fiskeloggbok på särskild blankett som tillhandahålls av myndigheten. En sådan ansökan får lämnas direkt på Havs- och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se via ett användarkonto för elektronisk rapportering enligt 15 kap. 1 §.(HVMFS 2014:20).

3 § Uppgiftslämnande enligt 6 a kap. ska ske vid varje resa med fartyget. Uppgifter behöver dock inte lämnas under den tid sådan annan verksamhet bedrivs som anmälts i enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 5 §.

Tidsangivelser enligt detta kapitel ska avse svensk tid, om inte annat anges. (FIFS 2010:1).

3 a § Bestämmelserna i detta kapitel gäller endast befälhavare på svenska fiskefartyg. Bestämmelserna om förhandsanmälan och tillstånd till omlastning i 14–15 a §§ ska dock gälla även befälhavare på fiskefartyg från en annan medlemsstat. (HVMFS 2011:18).

Datakommunikation

4 § Rapportering av registrerade uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken får ske med valfri internetförbindelse eller med hjälp av sådan utrustning för satellitbaserad fartygsövervakning som anges i 5 kap. 1 §. (FIFS 2010:1).

Tekniska fel på och byte av utrustning

5 §[81] Om fel uppstår på registrerings- eller rapporteringsutrustningen under en resa som medför att överföring inte kan göras i enlighet med bestämmelserna i 6 a kap. ska befälhavaren utan dröjsmål lämna aktuella uppgifter per telefon- eller radioförbindelse till Havs- och vattenmyndigheten.

Tillstånd enligt artikel 39.4 i förordning (EU) nr 404/2011 att få lämna hamn efter tekniska fel eller störningar ska inhämtas från Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

5 a §[82] Godkännande enligt artikel 39.5 i förordning (EU) nr 404/2011 av att registrerings- och rapporteringsutrustning avlägsnas för reparation eller utbyte lämnas av Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken

6 §[83] I den elektroniska fiskeloggboken ska avfärds- och ankomst-deklarationer göras enligt följande.

En avfärdsdeklaration ska innehålla nedanstående uppgifter.

 1. Datum och klockslag för avfärden. Uppgiften ska avse tidpunkten i timmar och minuter när fartyget lämnade kajen eller ankringsplatsen i den hamn som anges.
 2. Hamn.
 3. Planerad verksamhet.
 4. Redskap. Uppgifter ska lämnas om fiskredskap, och i förekommande fall maskstorlek, som förvaras ombord samt om stationära fiskeredskap finns utlagda och om så är fallet i vilket ansträngningsområde.
 5. Fångst ombord i levande vikt. Uppgift ska lämnas om vilka kvantiteter per art som finns ombord vid avfärden samt om redskap och fångstområde för denna fångst.

En ankomstdeklaration ska innehålla nedanstående uppgifter.

 1. Datum och klockslag för ankomsten. Uppgiften ska avse tidpunkten i timmar och minuter när fartyget ankom kajen eller ankringsplatsen i den hamn som anges.
 2. Hamn.
 3. Syftet med hamnbesöket. (HVMFS 2011:18).

7 §[84] I den elektroniska fiskeloggboken ska göras deklarationer om fiskeverksamhet. Med sådan verksamhet avses

 1. fiskeinsats enligt artikel 2 (11) i förordning (EU) nr 404/2011,
 2. omlastning,
 3. utkast av fångst från fartyget eller utsläpp av fångst från fartygets redskap, och
 4. belysning i samband med s.k. lysfiske. (FIFS 2011:9).

8 § [85] Följande uppgifter ska lämnas i en deklaration om fiskeverksamhet.

 1. Tidpunkt och position för verksamheten. Tidpunkten ska anges i datum samt klockslag i timmar och minuter. Positionen ska anges i latitud och longitud angivna i grader och minuter. Om fiskeverksamheten omfattar att redskap hanteras, ska verksamhetens påbörjande avse när redskapet började sättas ut och avslutandet när redskapet helt har lyfts ombord eller vittjats klart. För verksamhet som är förlagd till en hamn ska hamnen anges i stället för positionen.
 2. Övriga fartyg som deltar i en fiskeverksamhet ska anges med dess nationalitet, namn, distriktsbeteckning och radioanropssignal.
 3. Redskap. Uppgifter om i fisket använt redskap ska anges i enlighet med bilaga 1. Vid fiske av djuphavsarter enligt förordning (EG) nr 2347/2002 ska fiskedjupet anges i samband med redovisning av upptagning eller vittjning av redskapet.
 4. Kvantitet per art. De artkoder som framgår av bilaga 2 ska användas. Kvantiteten ska avse vikten av samtliga arter ombord efter sådana eventuella avdrag för annat än fisk som är möjliga enligt EU:s bestämmelser. En samlad redovisning får ske för fångster som understiger 50 kilogram per art med angivande av koden MZZ. För lax, öring och hummer ska också antalet individer anges.

När fiskeverksamheten omfattar mer än ett fartyg ska fångsten registreras enligt följande.

 1. Vid parfiske ska befälhavaren deklarera den del av fångsten som tas ombord på det egna fartyget. Om ingen fångst tas ombord ska detta anges.
 2. I det fall fångst efter fiske enligt 1 tas ombord på ett annat fartyg än något av parfartygen, ska hela fångsten registreras av det fångande fartyget och därefter ska den del av fångsten som tas ombord av det mottagande fartyget registreras som en förflyttning av fångst. Om ingen fångst tas ombord på något av de fiskande fartygen ska detta anges.
 3. Vid annat gemensamt fiske än parfiske ska den del av fångsten som tas ombord på det egna fartyget registreras. I de fall hela eller delar av fångsten tas ombord av ett annat fartyg än det fångande fartyget ska denna del registreras som förflyttning av fångst från det fångande fartygets redskap till det mottagande fartyget.
 4. Vid omlastning från eget fartyg ska den fångst som förflyttas till annat fartyg anges.
 5. Vid omlastning till eget fartyg ska den fångst som förflyttas från annat fartyg till eget fartyg anges. (FIFS 2011:9).

9 § När den sista fiskeverksamheten under en resa har avslutats ska detta anges i den elektroniska fiskeloggboken. (FIFS 2010:1).

När uppgifter ska överföras

10 §[86] Uppgifterna i den elektroniska fiskeloggboken ska, utöver vad som gäller enligt artikel 47 i förordning (EU) nr 404/2011, överföras

 1. före fartygets avgång, och
 2. efter varje avslutad fiskeverksamhet så snart samtliga uppgifter i en deklaration om fiskeverksamhet enligt 7 § föreligger, dock senast före det att fångsten från påföljande fiskeverksamhet tas ombord. (HVMFS 2011:18).

Landningsdeklaration

11 §[87] I den elektroniska fiskeloggboken ska lämnas landningsdeklarationer. Av en sådan ska, utöver vad som följer av artikel 23.1-2 och 24.1 i förordning (EU) nr 1224/2009, framgå datum och klockslag för när landningen avslutades samt uppgifter enligt 12 §. (FIFS 2011:9).

12 §[88] För varje kvantitet som redovisas i en landningsdeklaration ska följande framgå.

 1. Radioanropssignal. Uppgiften behöver lämnas endast om fångsten ska härledas till ett annat fartyg efter omlastning eller förflyttning av fångst efter ett sådant gemensamt fiske efter pelagiska arter som framgår av 4 kap. 8 b §.
 2. Art. De koder som framgår av bilaga 2 ska användas.
 3. Kvantitet. Kvantiteten ska avse vikten av den landade fisken i kilogram, samt för lax, öring och hummer också antalet individer. (HVMFS 2014:20)

Övriga rapporter

13 § En rapport om genomsegling i enlighet med artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 av ett område som omfattas av ett system för fiskeansträngning, ska rapporteras före det fartyget ankommer området. Rapporten ska innehålla information om datum och klockslag för ankomsten till området som avses genomseglas.

Den rapport som befälhavaren, enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1224/2009, ska göra när ett förlorat redskap inte kan bärgas ska lämnas inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök. (FIFS 2010:1).

Föranmälan om ankomst, landning och omlastning

14 §[89] Vid landning eller omlastning av fångst eller vid ankomst med fångst ombord till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg genom den elektroniska fiskeloggboken göra förhandsanmälan, utöver vad som framgår av artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009, senast två timmar före ankomst till hamnen om fångsten utgörs av mer än 300 kilogram fisk, av andra arter än de som omfattas av fleråriga planer, som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt.

Förhandsanmälan enligt första stycket ska ske senast fyra timmar före ankomst till hamnen om fångsten utgörs av

 1. sammanlagt mer än fem ton sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis,
 2. mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 2347/2002.

De i första och andra styckena angivna fångstmängderna avser fiskens levande vikt.
Förhandsanmälan enligt andra stycket 1 får ske senast två timmar före ankomst till hamn, om fångsten är fångad i Östersjön och befälhavaren anmäler avfärden från svensk hamn i omedelbar anslutning till avfärden och resan varar högst åtta timmar. En anmälan om avfärd från hamn ska göras på samma sätt som en förhandsanmälan och ska innehålla uppgifter om fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets radioanropssignal och hamn.

Befälhavaren på ett fartyg som avser att omlasta fångst (levererande fartyg) ska göra en förhandsanmälan även om skyldighet att göra sådan anmälan inte föreligger enligt första och andra styckena eller artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009. Anmälan ska göras senast två timmar före ankomst till hamn om inte längre anmälningsfrist följer av andra stycket eller artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009. (HVMFS 2011:18).

15 §[90] I en förhandsanmälan [91] ska, utöver vad som följer av artikel 17.1 i förordning (EU) nr 1224/2009, anges följande.

 1. Ankomsttid i timmar och minuter.
 2. Kvotområde eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.

Om omlastning ska genomföras, ska det levererande fartygets förhandsanmälan också innehålla uppgift om det mottagande fartygets namn, distriktsbeteckning och radioanropssignal.

Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan.

Fartyget ska påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn, om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning eller omlastning. Om landningen eller omlastningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning eller omlastning.
(HVMFS 2011:18).

Tillstånd till omlastning

15 a § Ett fiskefartyg som genom den elektroniska loggboken har gjort en anmälan enligt andra stycket eller 14 § får genomföra en omlastning enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Befälhavaren på ett mottagande fartyg ska senast 24 timmar innan den första omlastningen under ett hamnbesök inleds göra en anmälan om omlastningsverksamhet som innehåller de uppgifter som anges i 15 § första stycket. Om fartyget befinner sig i hamn när anmälan görs, ska i stället för ankomsttid anges tidpunkt för när den första omlastningen ska inledas.
(HVMFS 2011:18).

Fiske i NEAFC-området

16 §[92] Rapporter enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska göras genom den elektroniska loggboken. (FIFS 2011:2)

Fiske i tredje lands zon

17 § Den fångstrapportering som ska ske enligt bestämmelser i tredje land ska ske genom den elektroniska loggboken. (FIFS 2010:1).

7 kap. Kustfiskejournal

1 §[94]  Kustfiskejournal ska föras av

1.  befälhavare som bedriver fiske i havet med stöd av fiskelicens om skyldighet inte föreligger att föra fiskeloggbok,

2.  licensinnehavare som bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens i havet, eller

3.  den som bedriver fiske med stöd av enskild fiskerätt i näringsverksamhet i havet utan användning av fiskefartyg och i syfte att sälja fångsten. (HVMFS 2014:20).

2 §[95] Kustfiskejournalen ska föras på av Havs- och vattenmyndigheten fastställd blankett om inte annat anges i 3 a §. Blanketterna ska användas i löpnummerordning. Den som är rapporteringsskyldig enligt 1 § får inte använda en blankett som Havs- och vattenmyndigheten utfärdat till en annan yrkesfiskare. Blanketten ska fyllas i med följande uppgifter.

 1. Den rapporteringsskyldiges namn och personnummer/samordningsnummer samt underskrift som styrker uppgifternas riktighet
 2. Fartygets namn, signalkod och distriktsbeteckning i det fall fisket bedrivs med stöd av fiskelicens. I de fall flera fartyg har använts under den period redovisningen avser, anges det fartyg som har svarat för den största fångstmängden under perioden.Fartygets namn, signalkod och distriktsbeteckning i det fall fisket bedrivs med fartyg med fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd. I de fall flera fartyg har använts under den period redovisningen avser, anges det fartyg som har svarat för den största fångstmängden under perioden.
 3. Fiskeperiod som redovisningen avser.
 4. Antal dagar till sjöss.
 5. Fångst angiven i kilogram levande vikt för varje art, redskap och fångstområde samt summerat för redovisningsperioden. Artkoden enligt bilaga 2 till dessa föreskrifter ska anges eller artens namn om kod saknas. För lax, öring och hummer ska även antalet individer anges. För lax från Östersjön ska anges om fisken är fettfenklippt. Fångstområdet ska anges som latitud och longitud i hela grader och minuter för det aktuella redskapet. Om flera redskap av samma typ används anges en mittposition för dessa. Även fångst som under redovisningsperioden har sumpats utan att landas ska ingå i redovisningen.
 6. Redskapsanvändning under den period som redovisningen avser uttryckt som redskapsmängd och antal dagar som redskapet har använts. Redskapen ska anges med den kod som framgår av kolumnen KOD i bilaga 1 till dessa föreskrifter. Redskapsanvändningen under en fiskeperiod för ål, enligt bilaga 10 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, ska särredovisas enligt anvisningarna till kustfiskejournalen. (HVMFS 2014:20).

3 § [96] Senaste tidpunkt att lämna eller sända kustfiskejournal är vid fiske efter lax i Östersjön två kalenderdagar efter den kalenderdags slut då redskapen vittjades och vid övrigt fiske två kalenderdagar efter den månads slut som fisket bedrevs.

Samtliga originalblanketter ur kustfiskejournalen ska fortlöpande i löpnummerordning sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Blanketter får sändas per telefax. I sådana fall ska originalblanketter sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten minst två gånger per år, dels senast två dagar efter juni månads utgång för fisket under första halvåret, dels senast två dagar efter december månads utgång för fisket under sista halvåret under föregående kalenderår. (HVMFS 2012:10)

3 a §[97] Vid fiske efter lax i Östersjön ska den som enligt 1 § är skyldig att föra kustfiskejournal redovisa elektroniskt.

Även i andra fall kan den som är skyldig att föra kustfiskejournal enligt 1 § välja att redovisa elektroniskt efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten. Ansökan om godkännande ska göras skriftligen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Vid elektronisk redovisning ska de uppgifter som anges i 2 § redovisas i Havs- och vattenmyndighetens elektroniska kustfiskejournal på där i anvisat sätt.

Elektronisk redovisning får under samma månad kombineras med redovisning på blankett enligt 2 § endast efter särskilt medgivande från Havs- och vattenmyndigheten.

De tidsfrister för inlämnande av uppgifter som framgår av 3 § första stycket gäller även vid elektronisk redovisning. (HVMFS 2012:37).

4-8 §§har upphävts genom (HVMFS 2014:20).

8 kap. Anmälningar och rapporter

1 §[103] Detta kapitel gäller inte sådana anmälningar och rapporter som omfattas av bestämmelserna i 6 a kap.

Tidsangivelser enligt 8 kap. ska avse svensk tid, om inte annat anges. (FIFS 2010:1).

Fiske i NEAFC-området (kap 8)

2 § [104] Rapporter enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010 ska befälhavare på ett svenskt fiskefartyg lämna till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Fiskeresor i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön med vissa redskap ombord

3 §[105] De rapporter som befälhavaren på ett svenskt fiskefartyg ska lämna enligt punkten 6 i bilaga IIA till den årliga kvotförordningen för Västerhavet, artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 58 i förordning (EU) nr 404/2011 ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Sådana rapporter ska lämnas vid avresa från hamn, vid områdesbyten och vid ankomst till hamn samt i samband med passage över gränsen mellan Nordsjön och Skagerrak. Vid användning av enbart bottentrål försedd med artsorterande rist enligt definitionen i definitionen i bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrift (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön behöver rapportering inte ske vid områdesbyte mellan Skagerrak och Kattegatt.

Befälhavaren ska tilldelas ett kontrollnummer vid rapportering enligt denna bestämmelse. (HVMFS 2014:8).

3 a § har upphävts genom (FIFS 2011:2).

Undantag från rapportering om fiskeansträngning

3 b § [106] Rapport om ankomst till hamn enligt 3 § behöver inte lämnas i det fall förhandsanmälan om ankomst till hamn eller landning har gjorts enligt 5 § eller i det fall rapport om områdesbyte har lämnats enligt 5 a §.

Rapportering enligt 3 § behöver inte ske om fartygets rapportering, efter tillstånd av Havs- och vattenmyndigheten, i stället sker från en AIS-transponder, under förutsättning att rapporteringen fungerar och att befälhavaren följer de särskilda villkoren i tillståndet.

I det fall en fiskeresa beräknas vara högst 48 timmar får de rapporter som ska lämnas under resan enligt 3 § i stället lämnas för hela resan om det görs före fartygets avgång. Om det sker ändringar överstigande en timme av de tidsangivelser som lämnats, ska befälhavaren, så snart han fått kännedom om ändringarna underrätta Havs- och vattenmyndigheten om dessa.
(HVMFS 2011:6).

Omlastning

4 §[107] Ett fiskefartyg som har gjort en anmälan enligt andra eller fjärde stycket får genomföra en omlastning enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1224/2009.

Befälhavaren på ett fartyg som har för avsikt att omlasta fångst (levererande fartyg) ska senast två timmar före omlastningen göra en anmälan om omlastning till Havs- och vattenmyndigheten. I anmälan ska anges

 1. det mottagande och det levererande fartygets namn, distriktsbeteckning, radioanropssignal och nationalitet om annan än svensk,
 2. omlastningshamn,
 3. datum och klockslag för ankomst till hamn,
 4. uppskattad kvantitet som ska omlastas, samt
 5. vilket kvotområde fångsten härrör från eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön.

Om anmälan om omlastning enligt andra stycket har gjorts inom den tid som gäller för förhandsanmälan enligt 5–6 §§ behöver förhandsanmälan inte göras.

Befälhavaren på ett mottagande fartyg ska göra en anmälan om omlastingsverksamhet senast 24 timmar innan den första omlastningen under ett hamnbesök inleds. I anmälan ska anges

 1. fartygets namn, distriktsbeteckning, radioanropssignal och nationalitet om annan än svensk,
 2. omlastningshamn, uppskattad kvantitet fångst ombord, samt
 3. datum och klockslag för ankomst till hamn eller, om fartyget befinner sig i hamn när anmälan görs, datum och klockslag när den första omlastningen ska inledas.

Omlastningen ska påbörjas i anslutning till det levererande fartygets ankomst till hamn om inte befälhavaren i samband med anmälan enligt andra stycket har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av omlastning. Om omlastningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för omlastning till Havs- och vattenmyndigheten.

Befälhavaren ska tilldelas ett kontrollnummer vid rapportering enligt denna bestämmelse. (HVMFS 2011:18).

Förhandsanmälan för fiskefartyg från EU och tredje land

5 §[108] Vid landning av fångst i eller vid ankomst med fångst ombord till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg göra förhandsanmälan till Havs- och vattenmyndigheten senast två timmar före ankomst till hamnen om fångsten utgörs av mer än 300 kilogram

 1. torsk från Östersjön, eller
 2. fisk, av andra arter än de som anges i andra stycket 1, som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt.

Förhandsanmälan enligt första stycket ska göras senast fyra timmar före ankomst till hamnen om fångsten utgörs av

 1. sammanlagt mer än fem ton sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis, eller
 2. mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 2347/2002.

De i första och andra styckena angivna fångstmängderna avser fiskens levande vikt.

I förhandsanmälan ska anges fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets radioanropssignal, fartygets nationalitet om annan än svensk, landningshamn, klockslag för ankomst till hamn, uppskattad kvantitet ombord samt vilket kvotområde fångsten härrör från eller, för okvoterade arter, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt eller Nordsjön [109].

När föranmäld kvantitet av fångst ombord till följd av artikel 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011 ska motsvara de kvantiteter som antecknas i loggboken får befälhavaren justera uppgift om uppskattad kvantitet ombord senast vid ankomst till hamn.

Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan.

Fartyget ska påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn, om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos Havs- och vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning. Om landningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning till Havs- och vattenmyndigheten.

Om befälhavaren anmäler en avfärd från svensk hamn i omedelbar anslutning till avfärden får, inom åtta timmar därefter, förhandsanmälan enligt andra stycket 1 göras senast två timmar före ankomst till hamn om fångsten är fångad i Östersjön. En anmälan om avfärd från hamn ska göras på samma sätt som en förhandsanmälan och ska innehålla uppgifter fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets radioanropssignal och hamn.

Befälhavaren ska tilldelas ett kontrollnummer vid rapportering enligt denna bestämmelse. (HVMFS 2011:6).

5 a § [110] De rapporter som befälhavaren ska lämna enligt artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1098/2007 ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten.

Befälhavaren ska få ett kontrollnummer vid rapportering enligt första stycket. (HVMFS 2011:6).

Förhandsanmälan för laxfiskare i Östersjön

5 b § En befälhavare på ett svenskt fiskefartyg med fiskelicens som har en fångst av lax ombord, fångad med fasta redskap i Östersjöns delområde 30 och 31, ska förhandsanmäla sin ankomst till Havs- och vattenmyndigheten minst två timmar innan fartyget går in i hamn.

I förhandsanmälan ska befälhavaren ange fartygets distriktsbeteckning, koordinater (grader och minuter i WGS84-format) för landningshamn samt klockslag för ankomst till hamn. 

Fartyget får inte gå in i hamn utan tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten före den tid som befälhavaren angett i förhandsanmälan. Fartyget får inte heller komma in i hamn senare än en timme efter den tid som befälhavaren angett i förhandsanmälan utan sådant tillstånd.

Befälhavaren ska få ett kontrollnummer av Havs- och vattenmyndigheten i samband med förhandsanmälan. (HVMFS 2014:20).

Förhandsanmälan för fiskefartyg från annat EU-land än Sverige

6 § [111] Vid ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från ett annat EU-land än Sverige hos Havs- och vattenmyndigheten göra en sådan förhandsanmälan som avses i artikel 18 förordning (EG) nr 1224/2009 senast fyra timmar före ankomst till hamn eller, om artikel 1 i förordning (EG) nr 728/1999 är tillämplig, senast två timmar före ankomst till hamn om inte längre anmälningsfrist följer av 5 §.

I förhandsanmälan ska, utöver vad som framgår av artikel 18 förordning (EG) nr 1224/2009 anges fartygets distriktsbeteckning, fartygets nationalitet och fartygets radioanropssignal.
Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan.

Fartyget ska påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn, om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos Havs- och vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landning. Om landningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle, ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Landning av fartyg från tredje land

7 § [112] Före ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från ett tredje land eller hans ombud hos Havs- och vattenmyndigheten göra en sådan förhandsanmälan som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 inom den tid som anges där, om inte annat följer av 8 §.

Fartyget får inte ankomma till hamn innan Havs- och vattenmyndigheten har lämnat tillstånd till det.

I förhandsanmälan ska utöver vad som framgår av artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008 anges fartygets namn, fartygets distriktsbeteckning, fartygets nationalitet och fartygets radioanropssignal.
Om inte annat särskilt medges, får fartyget inte anlöpa hamn före tid som angetts i förhandsanmälan och inte heller anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts i förhandsanmälan.

Fartyget ska påbörja landning eller omlastning i anslutning till ankomst till hamn, om inte befälhavaren i samband med förhandsanmälan om ankomst till hamn hos Havs- och vattenmyndigheten har anmält någon annan tidpunkt för påbörjande av landningen eller omlastningen. Om landningen eller omlastningen inte kan påbörjas vid denna tidpunkt eller om den avbryts för att återupptas vid annat tillfälle ska fartygets befälhavare anmäla beräknat klockslag för landning eller omlastning till Havs- och vattenmyndigheten. Fartyget får inte påbörja landning eller omlastning innan Havs- och vattenmyndigheten har lämnat tillstånd till det. (HVMFS 2011:6).

8 § [113] Före ankomst till svensk hamn ska befälhavaren på ett fiskefartyg från Norge eller Island och befälhavaren på ett fiskefartyg från ett tredje land som gränsar till Östersjön eller befälhavarens ombud hos Havs- och vattenmyndigheten göra sådan förhandsanmälan som anges i 7 § inom den tid som anges i artikel 1 i förordning (EG) nr 1292/97, om inte längre anmälningsfrist följer av 5 §. (HVMFS 2011:6).

8 a § [114] En sådan deklaration om landning eller omlastning som avses i artikel 8 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten på sätt Havs- och vattenmyndigheten anvisar inom samma tid som gäller för förhandsanmälan enligt 7 och 8 §§. Om denna deklaration innehåller de uppgifter som ska ingå i en förhandsanmälan enligt 7 och 8 §§ behöver en förhandsanmälan inte göras. (HVMFS 2011:6).

Annullering av förhandsanmälan av landning

9 § Om inte annat medges skall en förhandsanmäld landning alltid åtföljas av det i anmälan uppgivna hamnbesöket så att fångsten ombord kan kontrolleras även om inte landningen genomförs. (FIFS 2007:3).

10 § har upphävts genom (FIFS 2010:1).

Anmälningar i samband med fiske efter ål

11 § [115] En anmälan om påbörjande av en fiskeperiod, enligt bilaga 10 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön eller enligt bilaga 7 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena, ska göras av innehavaren av det särskilda ålfisketillståndet senast 24 timmar före fiskeperiodens start. Anmälan ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

Anmälningar i samband med bärgning av förlorade redskap

12 § [116] Den rapport som befälhavaren, enligt artikel 48 i förordning (EG) nr 1224/2009, ska göra när ett förlorat redskap inte kan bärgas ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.
(HVMFS 2011:6).

Anmälan om vägning ombord på fiskefartyg enligt 12 kap. 4 §

13 § [117] Anmälan om att väga fångst ombord på ett fiskefartyg i enlighet med 12 kap. 4 § ska i förväg lämnas till Havs- och vattenmyndigheten av innehavaren av fiskelicensen. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om fiskefartygets distriktsbeteckning, namn och signalkod samt datum för när vägning ombord avses påbörjas.

Motsvarande anmälan ska i förväg lämnas om licensinnehavaren inte längre avser att väga fångst ombord. En anmälan ska anses godkänd när dess mottagande bekräftats av Havs- och vattenmyndigheten.

I de fall en befälhavare på ett fiskefartyg, för vilket gjorts anmälan om att väga fångst ombord, vid ett enskilt landningstillfälle istället avser att låta väga fångst efter landning, ska detta meddelas i den föranmälan om landning som lämnas enligt 6 a kap. 14 § eller, om detta inte är tillämpligt, enligt 8 kap. 5 §. (HVMFS 2014:20).

9 kap. Särskilda landningshamnar

1 § [118] Direktlandning i Sverige av färsk fisk från fiskefartyg från tredje land enligt förordning (EG) nr 1005/2008 samt av fiskeriprodukter från fiskefartyg från Andorra, Färöarna, Island och Norge får göras endast i någon av hamnarna i Strömstad, Smögen, Lysekil, Wallhamn, Rönnäng, Göteborg, Trelleborg, Simrishamn, Nogersund, Karlskrona Saltö, Karlskrona Handelshamnen, Västervik eller Slite. Tillträde till hamntjänster vid ankomst till hamn utan samband med landning eller omlastning enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1005/2008 får enbart göras i dessa hamnar.

Landning i Sverige av andra fiskeriprodukter från fiskefartyg från tredje land enligt förordning (EG) nr 1005/2008 än de som avses i första stycket ska göras i Göteborgs hamn.

Första stycket gäller inte sådana landningar av sill, makrill och taggmakrill som avses i 4 §. (HVMFS 2011:18).

1 a § Omlastning i Sverige av fiskeriprodukter från fiskefartyg från tredje land enligt förordning (EG) 1005/2008 ska ske i Göteborgs hamn. (FIFS 2010:1).

2 § [119] Landning i Sverige av mer än två ton torsk eller två ton kummel fångad eller förvarad ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt får endast göras i hamnarna Glommen, Träslövsläge, Bua, Göteborgs Fiskhamn, Öckerö, Smögen eller Strömstad. (HVMFS 2011:18).

3 § Landning i Sverige av mer än 100 kilogram av sådana djuphavsarter som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 2347/2002 får endast göras i hamnarna Ellös, Grebbestad, Göteborgs Fiskhamn, Kungshamn, Lysekil, Rönnäng, Smögen, Strömstad eller Öckerö. (HVMFS 2011:18).

4 § [120] Landning i Sverige av sill fångad i andra områden än Östersjön samt av makrill och taggmakrill får om landningen av dessa arter överstiger tio ton endast göras i Träslövsläge, Rönnäng, Mollösund, Ellös, Lysekil, Kungshamn eller Strömstad. (FIFS 2009:1).

5 § [121] Landning i Sverige av mer än 750 kilogram torsk i levande vikt fångad i Östersjön får endast göras i hamnarna

 1. Grisslehamn, Stockholms län,
 2. Botvaldavik, Herrvik och Ronehamn i Gotlands län,
 3. Västervik, Borgholm, Sandvik, Byxelkrok, Böda, Kårehamn, Bläsinge, Gräsgård och Grönhögen i Kalmar län,
 4. Sandhamn, Sturkö Ekenabben, Karlskrona Saltö, Karlskrona Handelshamnen, Hasslö, Ronneby, Karlshamn Vägga, Hörvik och Nogersund i Blekinge län,
 5. Åhus, Kivik, Baskemölla, Simrishamn, Skillinge, Kåseberga, Ystad, Abbekås, Brantevik, Gislövsläge, Trelleborg, Skåre, Skanör, Klagshamn, Limhamn, Lomma, Borstahusen och Mölle i Skåne län,
 6. Glommen, Träslövsläge och Bua i Hallands län, samt
 7. Göteborgs Fiskhamn och Öckerö i Västra Götalands län [122] .
  (HVMFS 2014:7).

6 § [123] Omlastning i Sverige av fisk enligt artikel 20 i förordning (EG) nr 1224/2009 får endast göras i någon av hamnarna Göteborg, Kungshamn, Simrishamn, Karlskrona Saltö eller Karlskrona Handelshamnen (HVMFS 2011:18).

10 kap. Registrering av auktionsinrättningar och andra förstahandsmottagare av fisk [124]

Registrering

1 § [125] Auktionsinrättningar och andra som, när fråga är om sådan handel med fisk som omfattas av EU:s gemensamma fiskeripolitik, i första handelsledet köper fisk eller förmedlar fisk till försäljning ska, till efterföljd av bestämmelserna i artikel 62 i förordning (EG) nr 1224/2009, vara registrerade av Havs- och vattenmyndigheten.

Även den som i första handelsledet köper fisk eller förmedlar fisk till försäljning från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland ska vara registrerad hos Havs- och vattenmyndigheten.

Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte den som köper fisk understigande 30 kilogram under en dag för privat konsumtion. (HVMFS 2011:6).

2 § [126] Havs- och vattenmyndigheten beslutar normalt i ett ärende om registrering enligt 1 § inom en tidsfrist [127] om fyra veckor från den dag en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om ärendet kräver särskild utredning kan tidsfristen förlängas. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för denna innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

En ansökan om registrering ska anses beviljad om inget annat har meddelats sökanden inom i första stycket angiven tidsfrist eller förlängd tidsfrist. (HVMFS 2011:6).

Ansökan

3 § [128] Ansökan om registrering ska göras skriftligen hos Havs- och vattenmyndigheten. Av ansökan ska framgå sökandens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Om sökanden är ett bolag ska till ansökan fogas en kopia av dess registreringsbevis. (HVMFS 2011:6).

Återkallande av registrering

4 § En registrering kan återkallas om föreskrifter eller andra villkor om uppgiftsskyldighet inte efterföljs eller om den första saluföringen eller handeln i annat avseende inte sker i enlighet med gällande regler.
(FIFS 2009:39).

Övergångsbestämmelse

5 § Den som är auktoriserad av Fiskeriverket den 1 januari 2010 ska fr.o.m. denna dag anses vara registrerad enligt 1 §. (FIFS 2009:39).

11 kap. Avräkningsnota, deklaration om övertagande och transportdokument

Avräkningsnota vid handel av fisk som omfattas av EU:s gemensamma fiskeripolitik

1 § [129] En sådan avräkningsnota som avses i artikel 62 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten av en enligt 10 kap. 1 § första stycket registrerad förstahandsmottagare efter avslutad försäljning. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt om så krävs enligt artikel 63.1 i förordning (EG) nr 1224/2009. Uppgifterna får även i andra fall lämnas elektroniskt om Havs- och vattenmyndigheten godkänner det. Om uppgifterna lämnas elektroniskt ska det ske på sätt Havs- och vattenmyndigheten anvisar.

Den försäljning som avses i första stycket är överlåtelse i första handelsledet till en registrerad förstahandsmottagare eller överlåtelse som en sådan mottagare förmedlar i de fall denne inte köper fisken. (HVMFS 2011:6).

2 § [130] Utöver de uppgifter som framgår av artikel 64 i förordning (EG) nr 1224/2009 och artikel 90 i förordning (EU) nr 404/2011 ska en avräkningsnota även innehålla

 1. ett nummer på notan som ska vara unikt för fångstmottagarens nota under ett kalenderår och ligga inom intervallet 1-799 999,
 2. förstahandsmottagarens av Havs- och vattenmyndigheten tilldelade fångstmottagarkod,
 3. signalkod för fartyget som landat ifrågavarande produkter,
 4. i det fall fartyget är svenskt, personnummer eller organisationsnummer för innehavaren av fiskelicensen,
 5. i det fall avräkningsnotan avser betalning till annat fartyg än det som landat fångsten, även detta fartygs signalkod och uppgifterna under punkten 4,
 6. för lax även antalet individer,
 7. produktform enligt de koder som finns i bilaga 1 till förordning (EU) nr 404/2011,
 8. användning enligt följande kodnummer: fisk till konsumtion (0), överskott till producentorganisation (4), fisk för industriändamål t.ex. fiskmjöl och olja (5), fisk till djurfoder (6), och
 9. betalningsmottagarens person- eller organisationsnummer.
  Priset i avräkningsnotan ska avse nettovikten efter eventuella avdrag för annat än fisk. (HVMFS 2014:20).

3 § [131] Skyldigheten att sända eller lämna avräkningsnota till Havs- och vattenmyndigheten enligt 1 § gäller även om en deklaration om övertagande har sänts eller lämnats till Havs- och vattenmyndigheten enligt bestämmelserna i 6 §. Avräkningsnotan ska i sådant fall sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten senast 48 timmar efter avslutad försäljning eller senast 48 timmar efter det att priset för fiskeprodukterna fastställts till ett belopp. (HVMFS 2011:6).

4 § har upphävts genom (FIFS 2010:1).

5 § har upphävts genom (FIFS 2010:1).

Deklaration om övertagande

6 § [132] En sådan deklaration om övertagande som avses i artikel 66 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt om så krävs enligt artikel 67.1 i samma förordning. De får även i andra fall lämnas elektroniskt om Havs- och vattenmyndigheten godkänner det. Om uppgifterna lämnas elektroniskt, ska det ske på sätt Havs- och vattenmyndigheten anvisar.(HVMFS 2011:6).

7 § [133] Utöver de uppgifter som framgår av artikel 66 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska en deklaration om övertagande innehålla

 1. ett nummer på deklarationen som ska vara unikt för ägarens eller dennes ombuds deklarationer under ett kalenderår och ligga inom intervallet 1-799 999,
 2. förstahandsmottagarens av Havs- och vattenmyndigheten tilldelade fångstmottagarkod,
 3. signalkod för fartyget som landat ifrågavarande produkter,
 4. om fartyget är svenskt, personnummer eller organisationsnummer för innehavaren av fiskelicensen,
 5. för lax även antalet individer,
 6. produktform enligt de koder som finns i bilaga 1 till förordning (EU) nr 404/2011, och
 7. användning enligt följande kodnummer: fisk till konsumtion (0), överskott till producentorganisation (4), fisk för industriändamål t.ex. fiskmjöl och olja (5), fisk till djurfoder (6).

Den i deklarationen angivna vikten ska avse nettovikten efter eventuella avdrag för annat än fisk. Uppgift om avdragets storlek ska lämnas samtidigt med deklarationen. (HVMFS 2014:20).

8 § har upphävts genom (FIFS 2010:1).

Transportdokument

9 §[134] Ett sådant transportdokument som avses i artikel 68.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska av transportören sändas eller lämnas till Havs- och vattenmyndigheten. (HVMFS 2011:6).

10 § Skyldigheten för transportföretag att medföra transportdokument enligt artikel 68.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska inte gälla vid transport inom det hamnområde där landningen genomförts. (FIFS 2011:2).

11 § Ett sådant dokument som avses i artikel 68.7 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska innehålla uppgift om försändelsens säljare och köpare. Transportföretaget ansvarar för att dessa uppgifter finns med. (FIFS 2011:2).

12 § har upphävts genom (FIFS 2011:2).

Avräkningsnota vid handel av fisk från inlandsfisket

13 § [135] En av Havs- och vattenmyndigheten enligt 10 kap. 1 § registrerad förstahandsmottagare som köpt eller förmedlat fisk från Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland ska senast den 31 januari varje år, med början den 31 januari 2011, till Havs- och vattenmyndigheten lämna eller sända avräkningsnota.

Avräkningsnotan ska innehålla uppgifter om alla inköp och förmedlingar av fisk från dessa sjöar som skett under föregående kalenderår redovisade per kalendermånad på av Havs- och vattenmyndigheten anvisat sätt. (HVMFS 2011:6).

12 kap. [136] Vägning av fångst

1 § Den som är ansvarig för upprättande av avräkningsnota enligt 11 kap. 1 § eller deklaration om övertagande enligt 11 kap. 6 § ska ansvara för att den landade fångsten vägs i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) 1224/2009, förordning (EU) nr 404/2011 och dessa föreskrifter.

Avseende vägning av fångst som inte ska säljas eller övertas, vägning av fångst som omfattas av 10 kap. 1 § tredje stycket och vid vägning som sker enligt 4 §, ansvarar istället fiskefartygets befälhavare. (HVMFS 2013:28)

2 § Hela fångsten ska vägas vid landning om inte något av undantagen i 3-5 §§ tillämpas. (HVMFS 2013:28)

3 § Den som ansvarar för vägning av fångst enligt 1 § första stycket kan välja att som undantag från 2 § fastställa vikten av den totalt landade kvantiteten per art genom att väga stickprov på delar av den landade fångsten. I så fall ska vägning ske enligt bilaga 4. Sådan stickprovsvägning får enbart omfatta fångster som är förvarade i standardiserade lådor med en maximal vikt på 50 kg per låda. Det parti som ett stickprov utgår från ska innehålla samma art samt förvararas i samma typ av låda med samma fyllnadsgrad. Lådor som inte uppfyller kraven för att ingå i ett stickprovsunderlag ska vägas individuellt. Uttagningen av lådor till ett stickprov ska ske jämnt fördelat under landningen. (HVMFS 2013:28).

4 § Som undantag från 2 § får fångsten istället vägas ombord på ett svenskt fiskefartyg, förutsatt att innehavaren av fiskelicensen har lämnat en anmälan om detta till Havs- och vattenmyndigheten enligt 8 kap. 13 § första stycket.

Befälhavare på fiskefartyg för vilket lämnats anmälan om att fångst ska vägas ombord, ska på begäran av och under närvaro av kontrollant från Havs- och vattenmyndigheten, inspektör från Kustbevakningen eller annan befattningshavare med uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten, väga ett stickprov av den ombord vägda fångsten i samband med landningen. Vägningen ska göras i enlighet med det i 3 § beskrivna förfarandet och ska ske i land på utrustning som anvisas av befattningshavaren. Befattningshavaren fastställer vilka lådor som ska vägas. Befälhavaren får begära att fler lådor vägs än minimiantalet enligt bilaga 4. (HVMFS 2014:20).

5 § Den som ansvarar för vägning enligt 1 § första stycket kan välja att som undantag från 2 § väga fångsten efter transport inom Sverige i det fall transporten sker innan lagring eller försäljning. Vid sådan vägning får stickprovsvägning enligt 3 § tillämpas.

I de fall en befattningshavare med uppdrag från Havs- och vatten-myndigheten i kontrollsyfte plomberar hela eller delar av en transport får denna plombering inte brytas förrän transporten anlänt till platsen för vägning. (HVMFS 2013:28).

6 § För fångster som förvaras osorterade ska vikten per art baseras på en artfördelning som fastställts genom stickprovtagning. Stickprovsstorleken ska vara 0,5 promille av landningen, men minst 100 kg. Stickprovet ska tas ut jämnt fördelat under hela landningen. Om vägning sker efter storlekssortering och endast de mindre storlekarna innehåller mer än en art, behöver stickprov bara tas i storleksfraktioner upp till och med den fraktion som innehåller minst 99 procent av en art. Vikten per art får även fastställas genom provtagning i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.3 och 7.4 förordning (EEG) nr 3703/85.

Vid vägning enligt 5 § första stycket av partier som förvaras osorterade ska artfördelning fastställas genom stickprovstagning före eller efter transporten. Provtagningen ska ha samma omfattning och utföras på samma sätt som beskrivs i första stycket, men avse de transporterade partierna. Stickprovsstorleken får beräknas med utgångspunkt från den sammanlagda vikten i den eller de transporter som härrör från samma landning. Om de landade partierna transporteras med flera fordon ska stickprovet tas ut jämnt fördelat under samtliga lossningar från fordonen.

Provtagning enligt artikel 7.3 och 7.4 förordning (EEG) nr 3703/85 får bara användas för att fastställa artfördelningen i samband med transport om transporten eller transporterna innehåller samtliga provtagna partier och samtidigt inga andra partier. (HVMFS 2013:28).

7 § De vägningssystem som ska användas vid vägning enligt 2-5 §§ ska följa kraven enligt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:18) om Icke automatiska vågar. (HVMFS 2013:28).

8 § En vägningsjournal som förs i enlighet med artikel 70 i förordning (EG) nr 404/2011 ska utöver vad som där anges innehålla även följande information.

 1. vägningsansvarig enligt 1 § ovan.
 2. landningsdatum om annat än vägningsdatum.
 3. avdrag för vatten och is angivet i procent vid avdrag enligt artikel 74 kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 404/2011.

För vägningar som sker enligt 3 eller 5 §§ ska även följande information lämnas i vägningsjournalen.

 1. I förekommande fall Havs- och vattenmyndighetens plomberingsnummer.
 2. antalet lådor som vägts vid stickprovsvägning enligt 3 §.
 3. antalet lådor totalt i det parti som stickprovsvägts enligt 3 §.
 4. den samlade nettovikten angiven i kilogram med en decimal för de antal lådor som vägts enligt 2 ovan.

Vägningsjournalen ska bestå av ett häfte eller en bok med numrerade blad. Den som är skyldig att föra vägningsjournal kan välja att redovisa denna i den elektroniska fiskeloggboken enligt 6 a kap. 1 §.

Vägningsjournalen ska fyllas i utan fördröjning så snart uppgifterna föreligger. (HVMFS 2013:28).

13 kap. Särskilt om effortreglering

Förvaltningsperioder och dagar ute ur hamn

1 § [137] Den tidpunkt från och med vilken en kontinuerlig 24-timmarsperiod enligt artikel 26.6 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska mätas är den första tidpunkt när ett fartyg inte är i hamn eller under sådan genomsegling som har anmälts enligt 4 § eller 6 a kap. 13 §. Om dessa förutsättningar kvarstår vidtar kontinuerligt nya 24-timmarsperioder direkt i anslutning till dem som förlupit. En period upphör när fartyget är i hamn, under genomsegling eller utanför de här avsedda geografiska områdena. (HMVFS 2012:6).

Redskap som omfattas av begränsning av fiskeansträngningen i Östersjön

2 § Följande redskap omfattas av den begränsning av fiskeansträngningen i Östersjön som föreskrivs i artikel 8 i förordning (EG) nr 1098/2007.

 1. trålar, snurrevadar eller liknande redskap med en maskstorlek på 90 mm eller mer,
 2. garn, insnärjningsnät och grimgarn med en maskstorlek på 90 mm eller mer, och
 3. bottenlinor, långrevar, handlinor och pilkmaskiner med undantag av drivlinor [138]. (FIFS 2011:2).

Anmälan om redskap

3 § [139] Om redskap som kräver tillstånd enligt 6 kap. 1 och 2 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet medförs ombord eller är utestående i vattnet ska dessa anmälas till Havs- och vattenmyndigheten. En sådan anmälan ska lämnas före den första fiskeresan i en förvaltningsperiod samt därefter vid varje förändring. Även sådana förändringar som innebär att endast redskap som inte kräver tillstånd kommer att medföras ombord eller är utestående ska anmälas. Anmälan ska göras innan fiskeresan påbörjas.

I de fall en anmälan som avses i första stycket inte har gjorts och fartyget lämnar hamn kan samtliga redskap som tillståndet medger komma att läggas till grund för Havs- och vattenmyndighetens avräkning av kilowattdagar. (HVMFS 2014:20).

Anmälan om genomsegling

4 § [140] Anmälan om genomsegling enligt artikel 29.1 i förordning (EG) nr 1224/2009 ska göras till Havs- och vattenmyndigheten. Anmälan ska innehålla uppgift om fartygets distriktsbeteckning och namn, avresehamn samt de områden för fiskeansträngningssystem vilka fartyget kommer att passera.

Befälhavaren ska erhålla ett kontrollnummer vid rapportering enligt första stycket.
Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte när elektronisk rapportering enligt 6 a kap. 13 § är tillämplig. (HVMFS 2011:6).

Anmälan om icke fiskerelaterad verksamhet

5 § [141] Anmälan, enligt artikel 29.2 förordning (EG) nr 1224/2009, av att ett fiskefartyg ska utföra verksamhet som inte är kopplad till fiske ska före det verksamheten påbörjas göras per telefon till Havs- och vattenmyndigheten.

Ett kontrollnummer ska erhållas vid rapportering enligt första stycket.
(HVMFS 2011:6).

14 kap. Fångstbegränsningar m.m.

Östersjön

1 § [142] Vid fiske av torsk med trål i Östersjön ska fångstmöjligheterna för ett fiskefartyg med torskfisketillstånd enligt 6 kap. 9 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet anpassas med utgångspunkt från fartygets längd eller bruttodräktighet. Den mängd torsk som under ett kalenderår får fångas och förvaras ombord framgår av tabellerna 1 och 2 i 2 §. De i normalfallet tillåtna fångstmängderna anges i tabell 1. Om fisketiden i torskfisketillståndet är begränsad till ett visst antal veckor ska fångstmängderna dock beräknas och nyttjas enligt följande: Högst de mängder torsk som framgår av tabell 2 får fångas och förvaras ombord per tillståndsgiven vecka. Fångstmängderna får sammanläggas och fördelas under året. Antalet tillståndsgivna fiskeveckor ska avräknas genom att den sammanlagda landade mängden torsk divideras med den veckovisa fångstmängden. Om därvid ett ojämnt resultat erhålles ska vid avräkningen en avrundning ske uppåt till ett antal hela veckor.

Fångstmängderna kan under kalenderåret komma att ökas eller begränsningen upphävas om infiskningsläget så tillåter. Trots vad som sägs i 2 § kan vid fullt kvotnyttjande fisket senare komma att förbjudas i särskilda föreskrifter.

Vid tillämpning av tabellerna ska den längd eller bruttodräktighet användas som framgår av den fiskelicens som gällde den 1 december kalenderåret före det år som fångstmängderna nyttjas för det fartyg som avses i ett särskilt torskfisketillstånd. Vid tillämpning av tabell 2 ska det antal veckor användas som framgår av det särskilda torskfisketillstånd som gällde för tillståndshavaren den 1 december kalenderåret före det år som fångstmängderna nyttjas. Om en torskfisketillståndshavare under året byter fartyg eller fördelar sitt torskfiske på flera fartyg ska den fångstbegränsning som gällde för det ursprungliga fartyget tillämpas sammantaget för det fiske som bedrivs med den nya fartygskonstellationen.

Fångstmängderna avser rensad fisk med huvud.

Torsk som fångas under kalenderåret får inte förvaras ombord efter årets slut. Fiske får, om inte annat anges i särskilda villkor i torskfisketillståndet, under året bedrivas antingen med trål eller med andra redskap.

Med Östersjön avses Västra Östersjön, bestående av ICES-delområdena 22-24, och Östra Östersjön, bestående av ICES-delområdena 25-32.(HVMFS 2014:20).

Längd/dräktighetsklass Högsta mängd torsk
  Västra Östersjön Östra Östersjön
Största längd mindre än 9 meter Ej begränsad Ej begränsad
Största längd 9 meter eller mer men bruttodräktighet mindre än 21 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 21 men mindre än 40 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 40 men mindre än 55 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 55 men mindre än 80 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 80 men mindre än 106 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 106 men mindre än 131 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 131 men mindre än 161 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 161 eller större Ej begränsad Ej begränsad
Längd/dräktighetsklass Högsta mängd torsk per tillståndsvecka
  Västra Östersjön Östra Östersjön
Största längd mindre än 9 meter Ej begränsad Ej begränsad
Största längd 9 meter eller mer men bruttodräktighet mindre än 21 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 21 men mindre än 40 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 40 men mindre än 55 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 55 men mindre än 80 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 80 men mindre än 106 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 106 men mindre än 131 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 131 men mindre än 161 Ej begränsad Ej begränsad
Bruttodräktighet 161 eller större Ej begränsad Ej begränsad

(HVMFS 2014:9).

3 § [144] De tillgängliga fångstmängderna av lax i Östersjön för 2014 ska fördelas enligt följande:

1. högst 400 laxar får fångas i delområde 22-29,

2. högst 8 500 laxar får fångas i delområde 30, samt

3. högst 20 000 laxar får fångas i delområde 31. Av dessa får inte fler än 10 000 vara laxar med oklippt fettfena.

Om 10 000 laxar med oklippt fettfena fångats i delområde 31 kan Havs- och vattenmyndigheten besluta att fiske av lax i delområdet endast får avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. (HVMFS 2013:11)

4 § [145] Av den fångstmängd av sill i västra Östersjön (ICES delområde 22-24) som avsatts för fiske med redskap som inte kräver särskilt tillstånd enligt 5 kap. 1 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, får högst 30 procent fångas före den 1 april, högst 35 procent före den 1 juli och högst 65 procent före den 1 oktober. (HVMFS 2014:20).

Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt

5 § [146] Ett svenskt fiskefartyg får vid fiske i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt under en kalendervecka landa eller omlasta [147] högst nedan i kilogram angivna mängder rödspätta, gråsej, havskräfta, kolja, makrill och torsk.

Rödspätta Gråsej Havskräfta Kolja Makrill Torsk
Nordsjön        
EU-vatten 0 1000 0 Ej begränsad 1500 1000
Norsk EZ            
-passiva redskap Ej begränsad 3000 Ej begränsad Ej begränsad 1500 1000
-trål och snurrevad Ej begränsad 20000 Ej begränsad Ej begränsad Endast bifångst 12000
             
Skagerrak            
-trål och snurrevad 20000 600 1000 1000 Endast bifångst 300
-trål med rist [148] Endast bifångst Endast bifångst 1700 Endast bifångst Endast bifångst Endast bifångst
-passiva redskap 10000 600 1200 1000 1500 300
             
Kattegatt            
-trål och snurrevad Ej begränsad 600 1000 1000 Endast bifångst 100 [166]
-trål med rist [149] Endast bifångst Endast bifångst 1700 Endast bifångst Endast bifångst Endast bifångst
-passiva redskap Ej begränsad 600 1200 1000 1500 100 [167]


Fångstmängderna avser för rödspätta, gråsej, kolja och torsk rensad fisk med huvud och för havskräfta och makrill hel vikt. För fångst av makrill enligt bestämmelserna i första stycket får användas garn och krok samt mindre vadredskap som inte omfattas av krav på särskilt tillstånd enligt bestämmelserna i 5 kap. 1 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet. (HVMFS 2014:24).

6 § [150] Vid fiske av nordhavsräka i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt ska fångstmöjligheten för ett fartyg med särskilt tillstånd för fiske av nordhavsräka enligt 8 kap. 1 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet begränsas med utgångspunkt i loggboksförd fångst under referensperioden 2005-2010. Den mängd nordhavsräka som under en kalendermånad får landas eller omlastas framgår av tabellen i 6 a §, kolumnen Grundtilldelning. Av det särskilda tillståndet framgår vilken ransonsklass fartyget tillhör. Inplacering i klass baseras på det fiske av nordhavsräka som tidigare bedrivits av berörd fiskelicensinnehavare under ovan angiven referensperiod. Även loggboksförd fångst av nordhavsräka under referensperioden, av tillståndshavare som uppfyller villkoren i 3 kap 8 § andra och tredje styckena i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, kan tillgodoräknas nuvarande tillståndshavare.

De fiskelicensinnehavare, som i loggbok rapporterat en sammanlagd fångst av nordhavsräka motsvarande mindre än 0,5 % av den totala svenska nordhavsräkfångsten i Skagerrak/Kattegatt under referensperioden placeras i ransonklass A, de som fångat mellan 0,5 upp till mindre än 1,5 % i ransonsklass B, mellan 1,5 upp till mindre än 2,5 % i ransonsklass C, mellan 2,5 upp till mindre än 3,5 % i ransonsklass D och de som fångat minst 3,5 % placeras i ransonsklass E. Motsvarande indelning i Nordsjön innebär att de som fångat mindre än 0,5 % av den totala fångsten under referensperioden placeras i ransonsklass A, mellan 0,5 upp till mindre än 2,5 % i ransonsklass B, mellan 2,5 upp till mindre än 5,0 % i ransonsklass C, mellan 5,0 upp till mindre än 10,0 % i ransonsklass D och de som fångat minst 10 % placeras i ransonsklass E.

Fiskelicensinnehavare vars fångst av nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt under referensperioden till minst 75 % fångats med artsorterande rist tilldelas en extra kvot, Ristbonus, utöver grundtilldelningen. För fartyg som uppfyller villkoret för den högre tilldelningen anges orden Berättigad till ristbonus på räktillståndet.

Endast de tillståndshavare som under referensperioden eller under år 2012 bedrivit fiske i Nordsjön har tillträde till nordhavsräkfiske i norsk ekonomisk zon, vilket också anges på det särskilda tillståndet för fiske av nordhavsräka. Inplaceringen i fartygsklass för de fartyg som endast bedrivit fiske i Nordsjön under 2012 grundas på infiskningen under år 2012. Fiske av nordhavsräka får under en fiskeresa bedrivas antingen i Skagerrak/Kattegatt eller i norsk ekonomisk zon i Nordsjön. Om fiske av nordhavsräka sker i både Skagerrak/Kattegatt och norsk ekonomisk zon i Nordsjön under en och samma kalendermånad så gäller den högre fångstbegränsningen. Fångsten i Skagerrak/Kattegatt får dock inte överstiga den för området fastställda fångstbegränsningen. (HVMFS 2014:20)

6 a § [151] Ett svenskt fiskefartyg får med stöd av särskilt tillstånd enligt 8 kap. 1 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet vid fiske av nordhavsräka i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt under en kalendermånad landa eller omlasta högst nedan i kilogram angivna mängder nordhavsräka.

Ransonsklass Skagerrak/Kattegatt Nordsjön, norsk ekonomisk zon
  Grundtilldelning Ristbonus Grundtilldelning
A 1 650 160 4400
B 2450 250 6600
C 3250 330 8800
D 4050 410 11000
E 4900 490 13200

(HVMFS 2014:27).

7 § [152] Långa, torsk och äkta tunga får i Skagerrak och Kattegatt fångas med trål och snurrevad endast som bifångst vid fiske efter andra arter. Om andelen av respektive art i en fiskeansträngning överstiger 30 procent torsk i Skagerrak eller Kattegatt och 5 procent långa eller äkta tunga i Skagerrak eller Kattegatt av den totala fångsten i ansträngningen får fiskefartyget inte fortsätta att fiska utan ska förflytta fisket till ett område med mindre inslag av berörd art. En notering om sådan förflyttning ska göras i rutan Anmärkning på loggboksbladet. (FIFS 2010:40).

8 § [153] De för svenskt fiske tillgängliga fångstmängderna av torsk och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt ska fördelas enligt följande.

 1. Torsk i Skagerrak: 75 procent för fiske med trål och snurrevad och 25 procent för fiske med övriga redskap.
 2. Havskräfta i Skagerrak/Kattegatt: 50 procent för fiske med trål som är försedd med artsorterande rist, 25 procent för fiske med trål utan rist och 25 procent för fiske med bur.

Havs- och vattenmyndigheten kan besluta om en omfördelning mellan redskapsgrupperna. (HVMFS 2014:9).

Gemensamma bestämmelser

9 § [154] Om fångsten överskridit de i 2, 5 och 6 a §§ angivna mängderna ska den otillåtna mängden fångst landas. Särskild avgift enligt 6 kap. 2 a § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen kan i sådant fall tas ut på 80 procent av den otillåtna fångstmängden.
(HVMFS 2013:2).

15 kap. Övrigt

Anmälningar och rapporter

1 § [155] Anmälningar och rapporter enligt femte, åttonde och trettonde kapitlen ska göras elektroniskt eller per telefon 0771-10 15 00.

Elektroniskt uppgiftslämnande enligt första stycket får ske endast efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten och på sätt myndigheten anvisar. Ansökan om godkännande ska göras skriftligen hos Havs- och vattenmyndigheten.

Om, vid elektroniskt uppgiftslämnande, bekräftelse i form av kontrollnummer inte erhålls från Havs- och vattenmyndigheten ska uppgifterna lämnas per telefon på sätt anges i första stycket.

Elektroniskt uppgiftslämnande i enlighet med 6 a kap. får ske endast efter godkännande av Havs- och vattenmyndigheten och efter Havs- och vattenmyndighetens anvisningar. (HVMFS 2011:6).

Skyldighet för fiskare att hålla sig informerade om fiskeförbud

2 § [156] En fiskare ska inför en fiskeresa och därefter dagligen så länge fiskeresan pågår hålla sig underrättad om vilka kvoterade bestånd det inte är tillåtet att fiska liksom om realtidsstängningar och andra begränsningar för fisket. Information om detta lämnas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, www.havochvatten.se, eller via myndighetens telefonsvarare 0771-10 15 00. (HVMFS 2013:7).

Förbud att ha ombord fångst från olika kvotområden i vissa fall

3 § Fartyg som tagit ombord fångst genom omlastning eller tagit ombord fångst direkt ur ett redskap utan att fartyget deltagit i fiskeansträngningen får under den resan endast ha annan fångst ombord om både den och den mottagna fångsten kommer från det kvotområde fartyget befinner sig i vid ombordtagningen.

Förbud att bedriva fiske i mer än ett område under samma fiskeresa i vissa fall

3 a § [157] Då redskap som kräver särskilt tillstånd enligt 6 kap. 1 § i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet finns ombord får fiske under samma fiskeresa bara bedrivas i ett av de två områdena a) Nordsjön/Skagerrak eller b) Kattegatt.

När fiske enligt första stycket påbörjas i ett nytt område får fångst som kommer från det andra området inte finnas kvar ombord.

Utan hinder av bestämmelserna i första stycket får fiske ske i både Nordsjön/Skagerrak och Kattegatt under samma fiskeresa under förutsättning att fisket bedrivs

1.  med bottentrål som har en maskstorlek inom intervallet 70-89 millimeter och är utrustad med artsorterande rist enligt bilaga 9 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön, eller

2.  med andra redskap än trål och snurrevad och att trål eller snurrevad inte förvaras ombord vid sådant fiske. (HVMFS 2014:20).

Befälhavares skyldigheter vid fiskekontroll

4 § [158] Vid fiskerikontroll skall befälhavaren överlämna blad nr 2 ur fiskeloggboken till den befattningshavare som genomför kontrollen. På anmaning av denne skall befälhavaren även lämna de övriga upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. (FIFS 2008:15).

Landning av osorterad fisk vid mer än ett tillfälle

5 § Landning i svensk hamn av en fångst som inte har sorterats artvis i lådor med högst 50 kilogram fisk i varje låda får ske vid mer än ett tillfälle endast om fiske, omlastning eller ombordtagning av fisk inte äger rum mellan landningstillfällena och samtliga landningar görs i svensk hamn. En förhandsanmälan enligt 8 kap. 5 § skall göras inför varje landning.

5 a § har upphävts genom (FIFS 2010:1).

System för vägning av sill, makrill och taggmakrill med en total mängd överstigande tio ton

6 § [159] Mottagare av sill fångad i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt samt av makrill och taggmakrill ska, om landningen av dessa arter sammantaget överstiger tio ton, se till att alla erhållna kvantiteter vägs med redskap som godkänts av Havs- och vattenmyndigheten [160].

Vägningen ska göras innan fisken bereds, förvaras, transporteras från landningshamnen eller säljs på nytt.
(HVMFS 2011:6).

7 § [161] I den journal som ska föras vid en privat vägningsanläggning enligt artikel 84.2 i förordning (EU) nr 404/2011 ska, utöver de uppgifter som följer av nämnda artikel, även finnas uppgift om

 1. signalkod på det fartyg från vilken fisken har landats,
 2. registreringsnummer för transportfordon vari fisken placeras i direkt anslutning till vägningen, och
 3. levande vikt i kilogram per art.

Mottagaren ska i direkt anslutning till avslutad vägning även sända in ovanstående uppgifter via e-post till fkc@havochvatten.se. (HVMFS 2011:6).

Surrade och undanstuvade redskap vid transit i Öresund

8 § [162] Vid transit genom ICES-område IIIb (Öresund) skall trålredskap vara ordentligt surrade och undanstuvade på sätt som anges i artikel 47 i förordning (EG) nr 1224/2009. (FIFS 2010:3).

Dispens

9 § [163] Om det behövs för något vetenskapligt ändamål kan Havs- och vattenmyndigheten medge undantag från dessa föreskrifter. (HVMFS 2011:6).

Betalning av sanktionsavgift

10 § Sanktionsavgift enligt 50 a § fiskelagen (1993:787) ska betalas till Kammarkollegiet. (FIFS 2008:20).

Fångstintyg enligt IUU-förordningen

11 § [164] Vid import av fiskeriprodukter till Sverige från tredje land ska importören till Havs- och vattenmyndigheten lämna ett sådant fångstintyg som avses i artiklarna 12.4 och 16 i förordning (EG) nr 1005/2008. Fångstintyget ska registreras hos Havs- och vattenmyndigheten enligt anvisningar på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, www.havochvatten.se.
(HVMFS 2013:34).

12 § [165] En exportör kan vid export av fiskeriprodukter från gemenskapen till tredje land begära ett godkänt fångstintyg enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1005/2008 hos Havs- och vattenmyndigheten på sätt anvisas på myndighetens webbplats, www.havochvatten.se. (HVMFS 2011:6).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1995:23) om kontroll på fiskets område och Fiskeriverkets allmänna råd (AR 1995:1) om uppgiftslämnande i fiskeloggbok och landnings-/ omlastningsdeklaration skall upphöra att gälla.

Bilaga 1: Fångstredskap och fiskeverksamhet

FIFS 2004:25 Bilaga 1: Fångstredskap och fiskeverksamhetPDF

Bilaga 3: Koder för sjöar

FIFS 2004:25 Bilaga 3: Koder för sjöarPDF

Bilaga 4: Stickprovstorlekar vid vägning av standardiserade lådor med en maximal vikt på 50 kg per låda

FIFS 2004:25 Bilaga 4: Stickprovstorlekar vid vägning av standardiserade lådor med en maximal vikt på 50 kg per lådaPDF

Referenser

 1. Senaste lydelse HVMFS 2014:8. Ändringen innebär bland annat att punktuppdelningen upphävs och tillämpningsområdet ändras.
 2. EGT nr L 90, 2.4.1987, s. 27 (Celex 31987R0954).
 3. EGT nr L 191, 7.7.1998, s. 10 (Celex 31998R1434).
 4. EGT  L 93, 8.4.1999, s. 10 (Celex 31999R0728).
 5. EGT  L 351, 28.12.2002, s. 6 (Celex 32002R2347).
 6. EUT L 354, 28.12.2013, s. 22–61 (Celex 32013R1380).
 7. EUT  L 284, 22.9.2007, s. 1 (Celex 32007R1098).
 8. EUT  L 286, 29.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1005).
 9. EUT L 286, 29.10.2008, s. 33 (Celex 32008R1006).
 10. EUT  L 348, 24.12.2008, s. 20 (Celex 32008R1342).
 11. EUT L 214, 19.8.2009, s. 16 (Celex 32009R0754).
 12. EUT L 280, 27.10.2009, s. 5 (Celex 32009R1010).
 13. EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).
 14. EUT nr L 348, 31.12.2010, s. 17 (Celex 32010R1236).
 15. EUT L 112, 30.4.2011, s. 1 (Celex32011R404).
 16. EUT L 24, 28.1.2014, s. 1–145 (Celex 32014R0043).
 17. EUT L 354, 28.12.2013, s. 22–61 (Celex 32013R1380).
 18. Senaste lydelse HVMFS 2013:5. Ändringen (HVMFS 2014:8) innebär att sista stycket utgår.
 19. Nya bestämmelser i ämnet har utfärdats genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.
 20. Nya bestämmelser i ämnet har utfärdats genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.
 21. Senaste lydelse HVMFS 2014:8.
 22. Rubrikens lydelse enligt FIFS 2004:45.
 23. Senaste lydelse FIFS 2004:45.
 24. Senaste lydelse HVMFS 2011:6. Kravet på fartygstillstånd ska, för fartyg vars längd understiger fem meter, tillämpas först från och med den 1 september 2013.
 25. EGT nr L 358, 31.12.2002, s. 59 (Celex 32002R2371).
 26. Rubrikens lydelse enligt FIFS 2010:35.
 27. Senaste lydelse HVMFS 2011:6
 28. Senaste lydelse FIFS 2011:14.
 29. Senaste lydelse FIFS 2011:5.
 30. Senaste lydelse FIFS 2011:5.
 31. Senaste lydelse HVMFS 2011:6
 32. Jfr förordningen (EG) nr 2371/2002, EGT nr L 358, 31.12.2002, s. 59 (Celex 32002R2371)
 33. Senaste lydelse FIFS 2011:5.
 34. Senaste lydelse FIFS 2011:5
 35. Rubrikens lydelse enligt FIFS 2010:35. Tidigare ändrad FIFS 2010:1.
 36. Senaste lydelse FIFS 2010:35.
 37. Senaste lydelse FIFS 2010:35.
 38. Senaste lydelse FIFS 2010:35.
 39. Rubrikens lydelse enligt FIFS 2010:1.
 40. Senaste lydelse FIFS 2010:35.
 41. Senaste lydelse FIFS 2012:10
 42. Senaste lydelse FIFS 2009:30.
 43. Senaste lydelse FIFS 2009:30.
 44. Senaste lydelse FIFS 2011:6
 45. Senaste lydelse HVMFS 2012:10
 46. Senaste lydelse FIFS 2008:30.
 47. Senaste lydelse HVMFS 2012:42.
 48. Senaste lydelse HVMFS 2013:4. Dessförinnan senaste lydelse HVMFS 2012:39.
 49. Jfr 13 kap. 1 §
 50. Senaste lydelse HVMFS 2012:6. Dessförinnan senaste lydelse FIFS 2011:2.
 51. Senaste lydelse HVMFS 2011:31.
 52. Senaste lydelse FIFS 2009:30. Ändrad beteckning FIFS 2009:12.
 53. Senaste lydelse HVMFS 2011:6. Dessförinnan senaste lydelse FIFS 2011:5.
 54. Senaste lydelse FIFS 2006:21.
 55. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 56. Senaste lydelse HVMFS 2011:6
 57. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 58. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 59. Senaste lydelse FIFS 2007:13.
 60. Jfr artikel 9.9 i förordning (EG) nr 1224/2009
 61. Senaste lydelse FIFS 2011:6.
 62. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 63. Senaste lydelse FIFS 2010:1. Ändringen innebär att andra och tredje stycket utgår.
 64. Senaste lydelse FIFS 2005:2.
 65. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 66. Senaste lydelse FIFS 2005:2.
 67. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 68. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 69. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 70. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 71. Senaste lydelse FIFS 2005:2.
 72. Senaste lydelse FIFS 2008:15.
 73. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 74. Senaste lydelse FIFS 2007:13.
 75. Senaste lydelse FIFS 2008:15.
 76. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 77. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 78. 6 a kap. infört genom FIFS 2010:1.
 79. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 80. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 81. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 82. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 83. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 84. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 85. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 86. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 87. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 88. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 89. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 90. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 91. Jfr art. 17 i förordning (EG) nr 1098/2007, art. 17 i förordning (EG) nr 1224/2009 och art. 80.1 i förordning (EU) nr 404/2011.
 92. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 93. Rubr. ändrad FIFS 2010:1.
 94. Senaste lydelse FIFS 2011:5.
 95. Senaste lydelse HVMFS 2011:31.
 96. Senaste lydelse HVMFS 2011:31.
 97. Senaste lydelse HVMFS 2011:31.
 98. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 99. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 100. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 101. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 102. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 103. Senaste lydelse FIFS 2007:3.
 104. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 105. Senaste lydelse HVMFS 2013:4
 106. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 107. Senaste lydelse HVMFS 2011:6.
 108. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 109. Jfr art. 17 i förordning (EG) nr 1098/2007 och art. 80.1 i förordning (EU) nr 404/2011.
 110. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 111. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 112. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 113. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 114. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 115. ​Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 116. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 117. Ny paragraf HVMFS 2013:28
 118. Senaste lydelse FIFS 2010:3.
 119. Senaste lydelse FIFS 2005:2.
 120. Senaste lydelse FIFS 2006:21.
 121. Senaste lydelse HVMFS 2011:18.
 122. Jfr artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007.
 123. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 124. Rubr. ändrad FIFS 2009:39.
 125. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 126. Senaste lydelse FIFS 2009:39.
 127. Jfr 7 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.
 128. Senaste lydelse FIFS 2009:39.
 129. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 130. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 131. Senaste lydelse FIFS 2010:1
 132. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 133. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 134. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 135. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 136. Kapitlet infört genom HVMFS 2013:28. Senaste lydelse FIFS 2011:14.
 137. Senaste lydelse FIFS 2011:2. Ändringen innebär att första stycket upphävs.
 138. Jfr engelsk version av artikel 8 förordning (EG) nr 1098/2007.
 139. Senaste lydelse FIFS 2011:2.
 140. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 141. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 142. Senaste lydelse HVMFS 2012:28.
 143. Senaste lydelse HVMFS 2013:36.
 144. Senaste lydelse HVMFS 2013:11
 145. Senaste lydelse HVMFS 2012:10.
 146. Senaste lydelse HVMFS 2014:20
 147. Av artikel 20 i förordning (EG) nr 1224/2009 följer att omlastning till havs är
  förbjudet.
 148. Jfr första-tredje styckena i bilaga 9 i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och
  Östersjön.
 149. Jfr bilaga 9 i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och
  Östersjön.
 150. Senaste lydelse HVMFS 2013:2.
 151. Senaste lydelse HVMFS 2014:20.
 152. Senaste lydelse FIFS 2010:3.
 153. Senaste lydelse HVMFS 2012:42.
 154. Senaste lydelse FIFS 2010:3
 155. Senaste lydelse FIFS 2010:16.
 156. Senaste lydelse FIFS 2011:6.
 157. Senaste lydelse FIFS 2009:1.
 158. Senaste lydelse FIFS 2007:3.
 159. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 160. Jfr art. 79.1 i förordning (EU) nr 404/2011.
 161. Senaste lydelse FIFS 2011:9.
 162. Senaste lydelse FIFS 2006:1.
 163. Senaste lydelse FIFS 2008:8.
 164. Senaste lydelse FIFS 2011:6.
 165. Senaste lydelse FIFS 2010:1.
 166. Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot
 167. Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot
 168. Nya bestämmelser i ämnet har utfärdats genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.
 169. Nya bestämmelser i ämnet har utfärdats genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.
 170. Senaste lydelse FIFS 2011:9

Publicerad: 2013-11-12
Uppdaterad: 2014-11-11

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson