Vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Nedan finner du nationell vägledning för vattenförvaltning. Vägledning tas även fram på EU-nivå kring Vattendirektivet, se separat sida om vägledning på EU-nivå och CIRCABC

För vägledning om grundvatten, se SGU:s websida med föreskrifter och vägledningar inom vattenförvaltningsarbetet.

Nationell vägledning för vattenförvaltning

Tabell: Nationell vägledning för vattenförvaltning
Typ av dokument Nummer Titel
Föreskrifter HVMFS 2011:17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvattenPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:15 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:14 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2006:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2007:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2007:1. Ändrad genom HVMFS 2011:15
Föreskrifter HVMFS 2013:19 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2008:18 Förvaltningsplaner för ytvattenPDF
Föreskrifter NFS 2006:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ändrad genom HVMFS 2011:14.
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2011:4 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Handbok NV 2006:1 Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok 2006:1
Handbok NV 2007:3 Kartläggning och analys av ytvatten, Handbok 2007:3 PDF
Handbok NV 2007:4 Åtgärdsprogram för ytvattenPDF
Handbok NV 2008:2 Övervakning av ytvatten, Handbok 2008:2PDF
Handbok NV 2008:4 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder, Handbok 2008:4
Handbok NV 2008:6 Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen, handbok 2008:6PDF
Handbok NV 2009:1 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning, planer och program.
Vägledning 2011-04-29 Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-8323-6 Skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-5799-2 Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen
Sammandrag   Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)PDF
Vägledning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:12 Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
Vägledning Havs- och vattenmyndighetens rappport 2015:9 Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vattenPDF

Publicerad: 2014-03-05
Uppdaterad: 2015-06-04

Sidansvarig: Linda Rydell