Vägledning för vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledningar för vattenförvaltningsarbetet. Vägledning för ländernas arbete med genomförande av ramdirektivet för vatten tas också fram inom EU.

Denna sammanställning relaterar till alla delar av vattenförvaltningsarbetet.

EU vägledningsdokument för vattenförvaltning

CIRCABC är en EU-gemensam samlingsplats för olika dokument, där finns vägledningsdokument som tagits fram för arbetet med vattenförvaltningen.Relevanta dokument är främst "Guidance document" nummer 1-13 och 19-21.

Se även om samverkan: Public Participation in relation to the Water Framework Directive, samt om rapportering: Guidance for reporting under the Water Framework Directive som beskriver den rapportering som Sverige ska genomföra med anledning av EG:s ramdirektiv för vatten.

Nationell vägledning för vattenförvaltning

Vägledningar
Typ av dokument Nummer Titel
Föreskrifter HVMFS 2011:17 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:18) om förvaltningsplaner för ytvattenPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:15 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter HVMFS 2011:14 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2006:11 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2007:4 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, NFS 2007:1. Ändrad genom HVMFS 2011:15
Föreskrifter HVMFS 2013:19 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2008:18 Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltningsplaner för ytvatten NFS 2008:18. Ändrad genom HVMFS 2011:17PDF
Föreskrifter NFS 2006:1 Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Ändrad genom HVMFS 2011:14.
Föreskrifter och allmänna råd NFS 2011:4 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Handbok NV 2006:1 Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok 2006:1
Handbok NV 2007:3 Kartläggning och analys av ytvatten, Handbok 2007:3 PDF
Handbok NV 2007:4 Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon, Handbok 2007:4PDF
Handbok NV 2008:2 Övervakning av ytvatten, Handbok 2008:2PDF
Handbok NV 2008:4 Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder, Handbok 2008:4
Handbok NV 2008:6 Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen, handbok 2008:6PDF
Handbok NV 2009:1 Handbok med allmänna råd om miljöbedömning, planer och program.
Vägledning 2011-04-29 Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-8323-6 Skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljönPDF
Faktablad och rapporter ISBN 978-91-620-5799-2 Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen
Sammandrag   Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG)PDF
Vägledning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:12 Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015
     

Publicerad: 2014-03-05

Sidansvarig: Linda Rydell