Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag. Vi har även tagit fram en rutin för hur regeringsuppdragen hanteras.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.
Fiskefria områden (2005)

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.
Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Myndigheten ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.
Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.
Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.
Strategi för HaV:s arbete med 3R-frågor (2016)

HaV ska upprätta en strategi för vårt arbete med att minska, förfina och ersätta djurförsök (3R-frågor). Det ska göras tillsammans med Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.
Organisation för god datatillgänglighet (2016)

HaV ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom den samlade recipientkontrollen och som är av vikt för exempelvis miljökvalitetsmålen, yt- och grundvattenförvaltningen och den internationella rapporteringen. Vi ska också ge förslag på hur dataförvaltningen ska finansieras.
Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2016)

HaV ska, tillsammans med Jordbruksverket, redovisa en resultatbedömning av de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik, GFP, under 2016.
Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

China Europe Water Platform (2016)

HaV ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP) till och med 2017.
Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)

Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Sidansvarig: Åsa Andersson