Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Boverket se över relationen mellan prövningsförfarandena enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och miljöbalken avseende inrättande m.m. av små avloppsanläggningar.
Ålförvaltning (2015)

Bör ålförvaltningsplanen revideras?
Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.
Fiskefria områden (2005)

Havs- och vattenmyndigheten ska följa upp effekterna av  områden med permanent fiskeförbud under 2015.
Översyn av förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (2015)

Myndigheten ska bedöma om förordningen innehåller relevanta krav eller om den ska uppdateras eller tas bort.
Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)

Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.
Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)

Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Sidansvarig: Åsa Andersson