Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger vilket budgetår vi fick uppdraget.

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)


Regeringen beslutade den 26 juni 2014 om att Havs- och vattenmyndigheten ska analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Långsiktig strategi för medverkan i regionalt tillväxtarbete (2014)


Havs- och vattenmyndigheten, och flera andra myndigheter, har fått i uppdrag att ta fram långsiktiga strategier som ska vägleda och utveckla vår medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2014-2020.

Regelförenkling (2015)


Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa sitt förenklingsarbete på fiskets område.
Laxförvaltning (2015)


Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.
Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken (2015)


Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Boverket se över relationen mellan prövningsförfarandena enligt plan- och byggförordningen (2011:338) och miljöbalken avseende inrättande m.m. av små avloppsanläggningar.
Ålförvaltning (2015)


Bör ålförvaltningsplanen revideras?
Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (2015)


Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.
Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)


Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att genomföra en fördjupad analys av det befintliga nätverket av formellt skyddade marina områden och en handlingsplan för svenskt marint områdesskydd.
Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)


Regeringen beslutade den 28 maj att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft (2014)


Regeringen inrättar en analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft åren 2014-2020. Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag att delta i gruppen.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Sidansvarig: Åsa Andersson