Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Regeringsuppdrag

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

När ett uppdrag har rapporterats publicerar vi rapporten och flyttar hela sidan till Avslutade regeringsuppdrag.

Året inom parentes anger för vilket budgetår vi fick uppdraget.

Kontrollstrategi för det svenska räkfisket (2014)


Det internationella havsforskningsrådet, ICES, har i sin rådgivning konstaterat att räkbeståndet i Skagerrak och söder om Norge förvaltas hållbart. Däremot har de konstaterat att det förekommer utkast av mindre räka och därför vill regeringen nu att HaV och Kustbevakningen tar fram ett förslag på en strategi för att komma tillrätta med det.

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken (2014)


Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2015-2019.
Vidare utnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2014)


Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010.
Bevarandeåtgärder (2014)


Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera och tillse att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden.
Överlåtbara fiskerättigheter (2014)


Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009.
Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket (2014)


Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.
Svenska flottan och tillgängliga fiskemöjligheter (2014)


Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.
Gränsälvskommissionen (2014)


Havs- och vattenmyndigheten eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, ska i samarbete med behörig myndighet i Finland ingå avtal med fiskerättshavarna i älvområdet om ett sådant gemensamt fisketillstånd som avses i 2 a kap. 12§ förordningen (1995:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)


Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)
Publicerad: 2013-07-08
Uppdaterad: 2013-02-08

Sidansvarig: Åsa Andersson