Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Miljöövervakningens metoder och undersökningstyper inom programområde Sötvatten

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodhandledningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade miljöövervakningsmetoder och undersökningstyper.

Delat ansvar och delad handledning

Från och med den 1 juli 2011 är ansvaret för programområde Kust och hav och Sötvatten delat mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Respektive myndighet ansvarar för uppdateringar inom sitt ansvarsområde. De delar av miljöövervakningen som berör miljögifter hanteras i huvudsak av Naturvårdsverket.

Havs- och vattenmyndigheten använder samma handledning för miljöövervakning inom programområdena Kust och hav och Sötvatten som Naturvårdsverket använder för de övriga programområdena.

"Miljöövervakningsmetoder" används främst inom den nationella miljöövervakningen eller utgörs av metoder som är väldigt omfattande på regional nivå där det bara finns en utförare.

"Undersökningstyper" beskriver metoder för miljöövervakning på främst regional nivå där det brukar finnas flera utförare.

De anvisningar som finns utarbetade i metodhandledningen ska tillämpas vid utformningen av all miljöövervakning som finansieras helt eller delvis av statliga medel och fördelas via miljöövervakningsanslaget.

Läs vidare om miljöövervakningens programområde Sötvatten.

Metoder inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde

Metoder för sötvatten ingår i de undersökningstyper som tagits fram för programområdet.

Hur metoderna ska användas inom vattenförvaltningen framgår av bedömningsgrunderna i Naturvårdsverkets Handbok 2007:4, Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) beskriver hur vattenmyndigheterna ska klassa vattenförekomster enligt angivna bedömningsgrunder för ekologisk och kemisk status. Den beskriver också hur man fastställer miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster.

Undersökningstyper inom Havs- och vattenmyndighetens (HaV) och Naturvårdsverkets (NV) ansvarsområde

Observera att de kontaktuppgifter som återfinns i nedanstående dokument inte är uppdaterade. För aktuella kontaktuppgifter på Havs- och vattenmyndigheten se sidans kontaktpersoner.

Undersökningstyp Ansvar
Bakteriell syrekonsumtionPDF HaV
Bilaga 1 till Bakteriell syrekonsumtionPDF HaV
Bilaga 2 till Bakteriell syrekonsumtionPDF HaV
Beräkning av ämnestransportPDF HaV
Handledning- Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningenPDF HaV
   
Biotopkartering- vattendragPDF HaV
Bilagor till biotopkartering- vattendragPDF HaV
   
Biotopkartering- sjöarPDF HaV
Bilaga 1 till biotopkartering- sjöar, fältmanualPDF HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag- inventering med oberoende urval (M42)PDF HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag- inventering med riktat urval, mikrobiotoper (M 42)PDF HaV
Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag, tidsserierPDF HaV
   
Djurplankton i sjöarPDF HaV
Elfiske i rinnande vattenPDF HaV
   
Glacialrelikta kräftdjur i sjöar och vattendragPDF HaV
   
Grundvattenkemi, strategier för övervakningPDF HaV
HydrogeologiPDF HaV
Inventeringsmetod för sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) och näcköra (Nostoc parmelioides)PDF HaV
   
LokalbeskrivningPDF HaV
Makrofyter i sjöarPDF HaV
Makrofyter i vattendragPDF HaV
Statistisk utvärdering- makrofyterPDF HaV
   
MalövervakningPDF HaV
   
Provfiske i sjöar (Ny i april 2013)PDF HaV
Provfiske efter kräfta i sjöar och vattendragPDF HaV
Påväxt i rinnande vatten- kiselalgsanalysPDF HaV
Lista med vanligt förekommande kiselalgsarterPDF HaV
StormusslorPDF HaV
   
Vattenkemi i sjöarPDF HaV
Vattenkemi i vattendragPDF HaV
Handledning: Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningenPDF HaV
Vattenkemi- kalkeffektuppföljningPDF HaV
Växtplankton i sjöarPDF HaV
   
Övervakning av saltvatteninträngning i brunnarPDF HaV
Övervattningsväxter- sjöarPDF HaV
   
Fåglar på fågelskär i stora sjöar (överfört till programområde Landskap 1 juli 2011) NV
   
Grundvattenkemi, integrerade typområden NV
Grundvattenkemi, intensiv/integrerad NV
   
Metaller i sediment NV
Metaller i vattenmossa NV
Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag NV
   
Utter och mink — beståndsövervakning (överfört till programområde Landskap 1 juli 2011) NV
Metodbeskrivning för inventering av utter vintertid på snö NV
Metodmanual för barmarksinventering av utter NV

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Anna Nygren