Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Främmande arter Skyddade områden

Främmande arter

Havs- och vattenmyndigheten har det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande invasiva arter i vattenmiljön. Vi samverkar främst med Naturvårdsverket, som har det nationella övergripande ansvaret för alla invasiva arter, men också med andra viktiga aktörer.

Informationsfilm: Sprid inte främmande arter i våra vatten. Framtagen i samarbete med Sveriges Fiskevattenägareförbund, Zoobranschens Riksförbund, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sportfiskarna och Länsstyrelserna.

Ett hundratal invasiva arter

I Sverige finns drygt 2000 främmande arter, varav ett hundratal är kända som invasiva. Bland deakvatiska organismerna som utgörs av grupperna växter, alger, svampar, urdjur (Protozoa) och högre djur är cirka 80 främmande invasiva arter. Därutöver finns ett tiotal vattenlevande däggdjur och sjöfåglar.

Genom miljömålsarbetet jobbar Havs- och vattenmyndigheten långsiktigt med att främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota biologisk mångfald introduceras inte.

Havs- och vattenmyndighetens huvudsakliga roll är att:

 • Invasiva främmande arter inte introduceras och sprider sig så att skada på biologisk mångfald eller annan negativ inverkan på miljö eller människors eller människors hälsa förhindras.
 • Invasiva främmande arter och deras spridningsvägar begränsas.

Havs- och vattenmyndighetens strategi är att:

 • Ansvara för miljöarbetet med främmande arter i vattenmiljön vilket innebär växter, alger, svampar, urdjur och högre djur. Dock ansvarar Naturvårdsverket för vattenlevande fåglar och däggdjur.
 • Vara pådrivande och vägledande gentemot andra myndigheter och aktörer för att uppmärksamma problem som introduktioner av främmande arter utgör.
 • Sprida kunskap och informera om främmande arters förekomst, risker och effekter den akvatiska miljön.
 • Verka för att problemet uppmärksammas och åtgärdas i olika internationella forum, exempelvis inom EU främst inom marina konventioner som Ospar (Nordsjön) och Helcom (Östersjön) och IMO:s barlastvattenskonvention (globalt).
 • Ansvara för och samverka med andra myndigheter, främst med Naturvårdsverket och i huvudsak med Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och ArtDatabanken (SLU).
 • Arbeta strategiskt med åtgärder för vattenlevande invasiva främmande arter i akvatisk miljö:
  • - Förebyggande åtgärder, främst inom handel och transport, främst sjöfart, där främmande vattenlevande organismer oavsiktligt kan spridas och etableras sig eller sprida smittsamma sjukdomar som de bär med sig.
  • - Motverka effekter av redan förekommande och etablerade invasiva arter.
  • - Utveckla arbetet med att identifiering, riskanalys och kontroll av potentiella spridningsvägar genomförs, liksom informationsinsatser inom relevanta sektorer.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Främmande arter Skyddade områden

Publicerad: 2014-02-06

Sidansvarig: Susanne Viker