Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Hur hav och vatten påverkas vid ett oljeutsläpp

Oljeutsläpp medför skador som kan ha både kort- och långvarig påverkan på den marina miljön. Effekterna beror på flera faktorer såsom oljetyp, mängd, årstid, väder, exponering, områdets känslighet samt val av saneringsmetoder.

Drabbas våra svenska hav av ett större oljeutsläpp riskerar vi att förlora värdefulla miljöer för alltid. Oljeutsläpp kan medföra skador på stränder samt utarmning av växt- och djurliv. Ett relativt litet oljespill under en kritisk period kan orsaka mycket större skada än ett större spill under en annan del av året.

Oljan utgör en akut risk för sjöfåglar, fisk och marina däggdjur medan andra vattenlevande organismer som alger främst riskerar att drabbas av nedsatt tillväxt eller uppvisa andra uttryck för biologisk stress. Effekterna av olja är allvarliga men ändå relativt kortvariga. Merparten av oljan som finns i vattnet eller som hamnar på stränderna bryts i allmänhet ner eller finfördelas inom några månader.

De mest långvariga skadeverkningarna syns på bottnarna, framförallt i syrefattiga bottensediment där oljerester kan finnas kvar i åratal, något som förhindrar bottendjur från att kolonisera området. I grunda skärgårdsmiljöer kan även mindre utsläpp leda till stora negativa miljöeffekter.

Oljetransporterna ökar

Fartygstrafiken och oljetransporterna över Östersjön och Västerhavet förväntas ha en fortsatt ökning under den kommande perioden, något som även leder till en ökad risk för oljeutsläpp i våra svenska vatten. Genom skärpta regler, ökad miljöövervakning och förbättrade möjligheter att ta hand om spillolja i hamn är större utsläpp ovanligare idag än för några decennier sedan.

Oljejour ger råd

Oljejouren arbetar inom det nationella samarbetet med oljeskadeskyddet tillsammans med ett flertal myndigheter. Oljejouren är en upphandlad tjänst som drivs av SWECO på Havs- och vattenmyndighetens uppdrag. 

Oljejouren sköts av Sweco och består av experter inom marina och limniska miljöfrågor. Tjänsten är till för alla, myndigheter liksom allmänhet, så tveka inte att ringa om ni har några frågor.

Mer om oljejouren och kontaktuppgifter hittar du här.

Oljeutsläppet vid Tjörn och Orust 2011

Den 15 september upptäcktes olja som drev in mot nordvästra Tjörn. Så småningom visade det sig vara det största utsläppet som någonsin drabbat västkusten. Mellan den 15 september och 3 oktober 2011 omhändertog Kustbevakningen och Tjörns räddningstjänst närmare 750 ton olja.

HaV har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvärderat arbetet med oljeutsläppet som kommer att presenteras i en rapport inom kort. Målet är att få en helhetsbild av hur alla inblandade aktörer hanterade situationen och vad som kan förbättras om det skulle inträffa något liknande igen.

Publicerad: 2014-02-12

Sidansvarig: Lennart Sorby