Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet - EU:s gemensamma väg mot friska havsområden

EU har slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020. Läs här om arbetet med genomförandet av havsmiljöförvaltningen i Sverige.

Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med havsmiljöförvaltning enligt havsmiljödirektivet genomförs i olika moment: först  ska  EU-medlemsländerna bedöma miljöstatusen, samt definiera vad god miljstatus är, i sina marina vatten. Miljökvalitetsnormer och indikatorer fastställs.

Efter det ska program för övervakning av havsmiljön tas fram, liksom ett åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs för att nå god miljöstatus i svenska havsområden. Åtgärderna ska sedan genomföras, följas upp och utvärderas till nästa cykel. Varje cykel är 6 år, och samma regler gäller för alla EU-länder.

Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten.

Havsmiljödirektivet och Vattendirektivet överlappar varandra i kustzonen. Klicka på bilden för att förstora den.

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades i svensk lagstiftning med  havsmiljöförordningen hösten 2010. Förordningen följer EU-direktivets innehåll. Målet med Sveriges förvaltning är att både Östersjön och Nordsjön ska ha en god miljöstatus.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige. De föreskrifter och åtgärder som vi beslutar om innebär att även andra myndigheter får ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Läs mer här om organisation och ansvarsområden i arbetet med havsmiljödirektivet.

Föreskrift gällande havsmiljö

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön

Rapporter från arbetet med införandet av havsmiljöförordningen och havsmiljödirektivet

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer - reviderad den 12 oktober 2012.

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys - 17 december 2012.

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön del 3: Övervakningsprogram, 2014.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2014-02-13

Sidansvarig: Linda Rydell