Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Havsmiljödirektivet -

EU:s gemensamma väg mot friska havsområden

EU har slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Med havsmiljödirektivet har vi fått en gemensam plattform att arbeta efter och samma regler gäller för alla EU-länder. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en god miljöstatus senast 2020.

Klicka på bilden för att förstora den.

Rent praktiskt innebär arbetet med havsmiljödirektivet att medlemsländerna  ska  bedöma miljöstatusen, samt definiera vad god miljstatus är, i sina marina vatten. Miljökvalitetsnormer och indikatorer fastställs. Efter det ska program för övervakning av havsmiljön tas fram, liksom ett åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs för att nå god miljöstatus i svenska havsområden. Åtgärderna ska sedan genomföras, följas upp och utvärderas till nästa cykel. Varje cykel är 6 år.

Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten.

Havsmiljödirektivet och Vattendirektivet överlappar varandra i kustzonen. Klicka på bilden för att förstora den.

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades i svensk lagstiftning med  havsmiljöförordningen hösten 2010. Förordningen följer EU-direktivets innehåll. Målet med Sveriges förvaltning är att både Östersjön och Nordsjön ska ha en god miljöstatus.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige. De föreskrifter och åtgärder som vi beslutar om innebär att även andra myndigheter får ta ansvar för att Sverige uppfyller direktivets åtaganden. Läs mer här om organisation och ansvarsområden i arbetet med havsmiljödirektivet.

Föreskrift gällande havsmiljö

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön

Rapporter från arbetet med införandet av havsmiljöförordningen och havsmiljödirektivet

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer - reviderad den 12 oktober 2012.

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys - 17 december 2012.

God havsmiljö 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, del 3: Övervakningsprogram, 2014.

Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post Skriv ut View an English version of this page

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet

Publicerad: 2014-02-13

Sidansvarig: Linda Rydell