Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Havsmiljödirektivet -

EU:s gemensamma väg mot friska havsområden

EU har slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värdefullt arv som måste skyddas och bevaras. Med havsmiljödirektivet har vi fått en gemensam plattform att arbeta efter och samma regler gäller för alla EU-länder. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en så kallad god miljöstatus senast 2020. 

Rent praktiskt innebär direktivet att medlemsländerna ska definiera och bedöma miljöstatusen i sina marina vatten och sedan utveckla program för övervakning och åtgärder. Sen återstår det att genomföra åtgärderna och följa upp arbetet. Sen börjar cykeln om igen.

Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten.

Tidigare pratade man om det marina direktivet, vilket alltså är samma direktiv.

Havsmiljödirektivet och Vattendirektivet överlappar varandra i kustzonen.

Havsmiljödirektivet i Sverige

Havsmiljödirektivet införlivades i svensk lagstiftning med  havsmiljöförordningen hösten 2010. Den följer EU-direktivets innehåll. Målet med Sveriges förvaltning är att både Östersjön och Nordsjön ska ha en god miljöstatus.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för det praktiska genomförandet av havsförvaltningen i Sverige. De föreskrifter och åtgärder som vi beslutar om kommer att innebära att även andra myndigheter kommer att få ta ansvar för att Sverige uppfyller alla åtaganden enligt direktivet.

Miljökvalitetsnormer för fisk

Nya miljökvalitetsnormer för fisk trädde i kraft den 15 oktober 2012. De riktar in sig på såväl storleken på fiskbestånd som deras ålders- och storleksstruktur, men även på fiskens roll i havens ekosystem.

I den inledande bedömningen av Sveriges havsområden, som gjorts enligt krav i havsmiljöförordningen, har man identifierat belastning från fiske som en viktig faktor för möjligheten att uppnå målet om god miljöstatus.

De nya normerna har tagits fram för att möta den belastningen och riktar in sig dels på den ålders- och storleksstruktur samt storlek på bestånd som ska uppnås för olika fiskbestånd, men även på fiskens roll i hela den marina näringsväven.

Förslaget har varit ute på samråd under hösten och utifrån de synpunkter som har kommit in har vissa förändringar av föreskriften gjorts.

De nu fastställda normerna är en komplettering till de som redan finns för havsmiljön och som fastställdes i föreskrift i juli 2012 (HVMFS 2012:18). De normerna rör belastningar från övergödning, miljögifter, främmande arter, fysisk störning på bottnar samt marint skräp.

Läs de inkomna synpunkterna och HaVs kommentarer.

Föreskrift gällande havsmiljö

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer i Nordsjön och Östersjön - gäller från och med den 15 juli 2012, senast uppdaterad 15 oktober 2012.

Rapporter från arbetet med införandet av havsmiljöförordningen och havsmiljödirektivet

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer - reviderad 15 oktober 2012PDF

God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning och socioekonomisk analysPDF - reviderad 17 december 2012

Publicerad: 2014-02-13
Granskad: 2012-09-12

Sidansvarig: Lennart Sorby