Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Kan jag sälja min fångst vid fritidsfiske?

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Havskräfta. Får inte säljas.

Vad är fritidsfiske?

Med fritidsfiske menas enligt EU:s bestämmelser icke kommersiell fiskeverksamhet med nyttjande av levande akvatiska resurser för rekreation, turism eller sport.

Vilka arter gäller förbudet?

EU:s bestämmelser omfattar levande akvatiska resurser under deras marina liv, det vill säga så länge de lever i havet. Exempel är musslor, snäckor, kräftdjur och naturligtvis fisk.

Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

Vad är kommersiell fiskeverksamhet?

Den som fiskar från fartyg med stöd av yrkesfiskelicens, fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd anses bedriva kommersiellt fiske och har därmed rätt att sälja fångsten.

För annat fiske gäller redskapsbegränsningar som innebär att verksamheten normalt är att betrakta som fritidsfiske. Fångsten får då inte säljas.

Det kan i undantagsfall tänkas att en person kan bedriva kommersiell fiskeverksamhet utan att använda fartyg. Den som fiskar för att sälja fångsten ska då kunna visa att fisket är kommersiellt.

Vad gäller vid fritidsfiske från fiskefartyg?

I Sverige registreras fartyg som används för yrkesmässigt fiske i ett särskilt fiskefartygsregister. Man brukar säga att dessa fartyg ingår i den svenska fiskeflottan.

Fiskefartyg är, enligt EU:s regler, varje fartyg som är utrustat för yrkesmässigt användande av levande akvatiska resurser. Fångst som tas från fiskefartyg ska alltid rapporteras oavsett om fisket sker för försäljning eller om det är ombordvarande fritidsfiskare som fångat fisken för egen konsumtion.

Det är fartygets befälhavare som ansvarar för fångstrapporteringen. Ombordvarande fritidsfiskare får inte sälja fångsten. Hela fångsten, oavsett om den går till försäljning eller behålls av fritidsfiskare, ska avräknas från kvot om arterna är kvoterade.

Vad gäller för företag som ordnar fiske för turister från annan båt än fiskefartyg?

När det gäller fisketurism bedrivet från fartyg som inte ingår i den svenska fiskeflottan får syftet med verksamheten inte vara att fånga fisk för försäljning. I stället tillhandahålls en tjänst i samband med andras fritidsfiske, som kan vara antingen för rekreation, turism eller sport. Syftet är som regel att sälja en upplevelse.

Turismfiske från fartyg som inte är registrerade som fiskefartyg faller således utanför det yrkesmässiga fisket. Att själva turistverksamheten är kommersiell spelar ingen roll för bedömningen av fritidsfiskefrågan eftersom det är kunderna som bedriver fisket och själva behåller den fångst som tas i samband med fisket. Eftersom fisket i det här fallet inte sker från ett registrerat fiskefartyg får varken den företagare som arrangerar fisketurerna med fartyget eller deltagande fritidsfiskare sälja fångsten.

Vad har fångstmottagare för ansvar?

Förbudet mot försäljning av fritidsfiskets fångster måste beaktas av alla som säljer sådana fångster, således även auktionsinrättningar och fångstmottagare

Straffbestämmelser

Försäljningsförbudet är straffsanktionerat genom bestämmelser i 40 § andra stycket fiskelagen:

40 § Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter som meddelats med stöd av 19 §, 20 § första stycket eller 21-23 §§ döms till böter eller fängelse i högst ett år, om inte annat följer av 41 §.

Till samma straff döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken genom otillåtet fiske eller genom att behålla fisk ombord, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fångst i strid mot bestämmelserna eller genom att bryta mot bestämmelser om förvaring av fiskeredskap ombord eller om anmälnings- eller uppgiftsskyldighet. Vad nu sagts gäller bara om inte annat följer av 41 §.

Till ansvar enligt första eller andra stycket skall inte dömas om gärningen är ringa.

Den som gör sig skyldig till försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2003:251).

Fiskelagen


Vanliga frågor om förbudet:

Var går gränsen mellan havet och sötvattenområde?Gränsen mellan havet och sötvattensområde finns angiven i bilaga 2 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. I kustmynnande vattendrag är gränsen som huvudregel en rät linje mellan de två yttersta mynningsuddarna i varje vattendrag eller mellan särskilt uppsatta tavlor.

Vad gäller för den som dyker efter ostron eller plockar musslor och använder fartyg?

Ett fartygstillstånd eller särskilt fartygstillstånd krävs om ett fartyg används i yrkesmässigt nyttjande av akvatiska resurser. När fångsten tas med stöd av sådant tillstånd får den säljas.

Mer information

Du hittar mer information på följande sidor:

Du kan också kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Frågor om försäljningsförbudet:

Håkan Carlstrand Tel: 010-698 62 40

Frågor om fartygstillstånd:

Gun Brantäng Tel: 010-698 67 08 (Västra Götalands län och Hallands län)
Sara Kihlgren Tel: 010-698 62 55 (Övriga län)
David Bennsten Tel: 010-698 62 94 (Övriga län)

Frågor om särskilt fartygstillstånd:

David Bennsten Tel: 010-698 62 94

Frågor om yrkesfiskelicens:

Gun Brantäng Tel: 010-698 67 08

Publicerad: 2013-11-27
Uppdaterad: 2014-02-17

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson