Dela sidan på Facebook Dela sidan på Twitter Skicka e-post

Tillsynsvägledning om miljökvalitetsnormer för vatten

Havs- och vattenmyndigheten har sedan juli 2011 det tillsynsvägledande ansvaret avseende miljökvalitetsnormer för vatten.

Syftet med en miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormer för vatten fastställdes första gången 2009. Men även innan dess gjordes det bedömningar i samband med tillsyn och prövning av verksamheters och åtgärders påverkan på vattenkvaliteten. Den stora skillnaden i dag är att vattenkvaliteten nu är mer detaljerat beskriven och rättsligt normerande.

Miljökvalitetsnormerna beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås samt tidpunkten när normen ska följas. Miljökvalitetsnormer för vatten regleras framförallt genom 5 kap. miljöbalken, förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och tillhörande föreskrifter.

Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs. Normerna får effekt för den enskilde först efter det att de omvandlats till olika former av myndighetskrav, exempelvis i samband med tillsyn och prövning.

Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet

Det är många som ska tillämpa reglerna om miljökvalitetsnormer för vatten i tillsynen. För att få en enhetlig tillämpning och för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska bli en naturlig del i det ordinarie tillsynsarbetet har en vägledning tagits fram.

Naturvårdsverket tog fram en vägledning 2011. Vägledningen är en genomgång av bestämmelserna. Syftet med vägledningen är att ge stöd till tillsynsmyndigheterna i deras arbete med tillsyn och åtgärder som kan ha en påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Tillsyn anges ofta som ett styrmedel bland flera i åtgärdsprogrammen.

Synpunkter på vägledningen och behov av ytterligare tillsynsvägledning från Havs- och vattenmyndigheten.

Mer erfarenhet och praxis har vuxit fram inom området och Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat arbetet med att se över, uppdatera och komplettera vägledningen. Vi mottar gärna synpunkter på vägledningen och eventuella ytterligare behov av tillsynsvägledning!

Intressanta domar och beslut

Här finns samlat domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten.

Publicerad: 2014-02-18
Uppdaterad: 2014-10-14

Sidansvarig: Anders Skarstedt