Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Anslaget är ett viktigt instrument för att nå Sveriges havs- och vattenanknutna miljömål. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter.

Projektkatalog Havs- och vattenmiljöanslaget

Sök i projektkatalogen. Du kan söka på område, län, kommun eller i fritextrutan med valfritt ord.

Katalogen presenterar projekt som strävar efter att uppnå en god havs- och vattenmiljö och alla projekt vi presenterar är helt eller delvis finansierade av Havs- och
vattenmiljöanslaget (1:12).

Vi vill sprida goda exempel för att stimulera ett fortsatt åtgärdsarbete och göra det lätt att hitta de olika projekten i landet.

I faktarutan intill kan du läsa mer om den nya projektkatalogen där alla finansierade projekt finns.

Av totalt 750 miljoner kronor för år 2016 fördelade vi bland annat 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Andra exempel på insatser

Anslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning utifrån vårt behov av kunskapsunderlag. Vi använder också anslaget till att medfinansiera större EU-projekt, till exempel inom LIFE-programmet.

Det övergripande syftet är att havs- och vattenmiljöanslaget ska användas för ”insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer”. En stor del går till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbrevenPDF till myndigheterna.

Medel för lokala åtgärder söks via länsstyrelsen

För arbetet med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och LOVA får varje länsstyrelse själv prioritera vilka åtgärder som ger bäst miljönytta för det egna länet. För arbetet med vattenförvaltning och för LOVA-projekt finns dock ett högsta belopp.

Så här ser fördelningen till respektive länsstyrelse ut.PDF

Blanketter för slutrapportering för pågående projekt

Projekt som beviljats tidigare år ska använda vår blankett för slutrapportering om det inte finns andra villkor i beslutet. Det står också i beslutet om bidrag vilket datum som slutrapporten ska skickas in.

Blankett för slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetWord

Anvisning till slutrapport havs- och vattenmiljöanslagetPDF

Länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt under 2014 och 2015

Under 2014 genomfördes en särskild åtgärdssatsning för att stimulera lokalt åtgärdsarbete. Länsstyrelserna kunde då söka projektpengar för ett begränsat antal större och fleråriga projekt. Vi genomförde satsningen även för 2015. Dessutom gjordes även en satsning för att stärka arbetet med akvatiskt områdesskydd.

Förstärkningen fortsätter under 2016

För 2016 finns 14 miljoner kronor avsatta till länsstyrelsernas särskilda åtgärdsprojekt. Vi har valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär.

Information om ansökningsprocessen, urvalskriterier med mera finns att läsa i utlysningen.PDF

KOMPIS-bidraget för kommunal planering i havet i statlig samverkan

Under 2016 har vi gjort en satsning från havs- och vattenmiljöanslaget för att kommunernas arbete med att översiktsplanera i havet. Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt under 2016 och 2017. Läs mer om KOMPIS-bidraget.

Vi fick i uppdrag av regeringen att redovisa hur de pengar vi fick för 2015 har använts. Redovisningen lämnades till Miljö- och energidepartementet den 18 april 2016.

Läs återrapporteringen för 2015.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Projekt

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2016-05-09

Sidansvarig: Ann-Charlotte Berntsson